Книжковий світ у Гостинному дворі

1. Батлук В.А. Акустичні пиловловлювачі. - Львів: Афіша, 2000. - 207 с.

Дослідження присвячено створенню принципово нових конструкцій апаратів сухого очищення повітря від пилу.

2. Бурка Й.А. Географія будівельної індустрії України: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2000. - 100 с.

Визначається предмет і об’єкт дослідження географії будівельної індустрії в господарському комплексі, обгрунтовуються теоретичні основи та підходи до вивчення галузі. На прикладі території України вивчаються основні природні та соціально-економічні чинники формування структурної організації будівельної індустрії, проблеми і перспективи розвитку.

3. Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації. - К.: Оріяни, 2000. - 178 с.

На основі чинного законодавства, автор висвітлює особливості договірних відносин купівлі-продажу об’єктів приватизації, зокрема, суб’єктивний склад, об’єкт, зміст договору в процесі приватизації, аналізує питання укладання договорів та визнання їх недійсними і розірвання. У книзі містяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання договірних відносин.

4. Досвід та перспективи розвитку міст України: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю інституту “Діпромісто” / Гол. ред. В.Ф. Присяжнюк. - К.: Укрархбудінформ, 2000. - 195 с.

Міжнародний збірник наукових праць узагальнює досвід та висвітлює проблеми теорії перспективного розвитку міст України та інших країн. Визначаються нові методичні підходи до удосконалення практики управління розвитком міст та регіонів, новітні методи та засоби містобудівного проектування, а також більш ефективної реалізації розпланувальних рішень.

5. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.6 / Ред. кол. Відп. за вип. П. Цицима. - Чернівці: Зелена Буковина, 2000. - 376 с.

Збірник містить основні законодавчі акти, прийняті у 1998, 1999 та першому півріччі 2000 року, які доповнюють або оновлюють нормативні акти попередніх 5-ти томів.

6. Кишневский В.А. Современные методы обработки воды в энергетике: Учеб пособие / Одесский гос. политехнический университет. - Одесса: ОГПУ, 1999. - 196 с.

Розглянуті методи осаджування домішків в воді, що обробляється, наводиться розрахунок процесів вапнування з повторним використанням шламу. Викладені сучасні способи обробки води методом іонного обміну та описані технологічні схеми і апарати водопідготовки.

7. Кравчук А.М. Масопередача в спорудах систем водопостачання і водовідведення: Навч. посібник / КНУБА. - К., 2000. - 165 с.

Розглянуті основні закономірності процесів масопередачі, моделі, що описують структуру потоків в очисних спорудах без і з урахуванням впливу хімічних і біохімічних реакцій, масопередачу в багатофазних потоках. Наведені опис і методи розрахунку процесів масопередачі в окремих очисних спорудах і водоймищах.

8. Левченко В.М., Кантер В.Д. Ціноутворення і оцінка ефективності проектів в інвестиційному менеджменті: Навч. посібник. - Макіївка: ДонДАБА, 2000. - 126 с.

Розглядається порядок упорядкування проектно-кошторисної документації, що діє в Україні; пропонуються методичні рекомендації по визначенню кошторисної вартості будівництва в курсових і дипломних проектах. Висвітлені загальні положення з формування інвестиційних проектів, методи визначення комерційної, бюджетної і економічної ефективності, викладені особливості оцінки ефективності з урахуванням чинників ризику і невизначеності.

9. Оптимизация в материаловедении: Материалы к 38-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов МОК’38. Одесса, 21-22 апреля 1999 / Гл. ред. В.А. Вознесенский; Одесская гос. академия строительства и архитектуры. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 164 с.- Рус., англ. яз.

Матеріали семінару висвітлюють питання елементів комп’ютерного матеріалознавства, оптимізації в будівельному матеріалознавстві та металознавстві, оптимізації будівельних конструкцій і систем.

10. Охримюк Б.Ф. Водовідведення та очищення стічних вод. Ч.1. Водовідвідні мережі і споруди: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Мацнєва; Рівненський державний технічний ун-т. - Рівне, 1999. - 203 с.

Викладені основні питання проектування, влаштування та експлуатації систем водовідведення населених пунктів. Наведені методи та приклади розрахунку мереж.

11. Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века (От Земляного до Камер-Коллежского вала) / Ред. кол., Гл. ред. Г.В. Макаревич. - М.: Искусство, 1998. - 424 с.: ил., 1 карта.

Книга є п’ятим випуском серії видань “Памятники архитектуры Москвы”. Пам’ятки розглянуто в хронологічному порядку. Викладено історію зведення будівлі або ансамблю та його архітектурну характеристику, що включає стилістичні ознаки та специфічні особливості споруди. Опис супроводжено планами, натурними фотографіями, інколи використовуються старовинні ілюстрації.

12. Парахін М.Ф., Шелудченко В.І., Кравцов В.В. Спеціальні питання спалення та термічної переробки палива: Навч. посібник, - Донецьк: РВА ДонДТУ, 1999. - 252 с.

Викладені спеціальні питання по спаленню твердого, рідкого і газоподібного палива. Особлива увага приділена поверховому горінню, особливим випадкам спалення палива. Приведені методики розрахунку конверсії газів, газопальникових пристроїв і форсунок, а також приклади їх розрахунків. Розглянуті конструкції і поданий короткий опис паливоспалюючих пристроїв.

13. Пилипец В.И. Насосы для подъема жидкости: Учеб. пособие. - Донецк: РИА ДонДТУ, 2000. - 244 с.

В посібнику вперше наведена сучасна класифікація насосів для піднімання рідини. Описані конструкції насосів. Викладена методика розрахунку їх робочих параметрів.

14. Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку: НАПБ В.01.001-98/5.2.00: Нормативний акт з пожежної безпеки / Державний комітет зв’язку України. К., 1998. - 256 с.

Правила поширюються на всі підприємства, установи та організації електричного і поштового зв’язку та на працівників зв’язку. Вони встановлюють загальні і спеціальні вимоги з пожежної безпеки і є обов’язковими для всіх підприємств незалежно від форм власності.

15. Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості: ВДОП 1.10-4.01-91: Відомчий документ про охорону праці / Міністерство інформації України. - К., 1998. - 352 с.

Правила поширюються на підприємства, установи та організації поліграфічної промисловості. Вони встановлюють вимоги пожежної безпеки до території, будівель і приміщень основних та допоміжних виробництв, технологічних процесів та робіт.

16. Рациональный эксперимент в материаловедении: Материалы к 39-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов - МОК’39. Одесса, 26 - 27 апреля 2000 / Гл. ред. В.А. Вознесенский; Одесская гос. академия строительства и архитектуры. - Одесса: АстроПринт, 2000. - 200 с.- Рус., англ. яз.

Матеріали семінару присвячені проблемам елементів комп’ютерного матеріалознавства, оптимізації в будівельному матеріалознавстві та металознавстві, оптимізації будівельних конструкцій і систем.

17. Середницький Я. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті. - Львів: ПТВФ “Афіша”, 1999. - 212 с.

Розглянуті науково-технічні досягнення в практиці протикорозійного захисту сталевих магістральних трубопроводів і технологічно пов’язаних з ними резервуарів і металоконструкцій. На основі критичного аналізу переваг і недоліків різних видів вітчизняної та зарубіжної ізоляції, а також технологічних процесів та устаткування для її нанесення в заводських (базових) і трасових умовах визначені перспективні матеріали і технології для практичного застосування в українському трубопроводному транспорті.

18. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 7 / Гол. ред. М.М. Дьомін. - К.: КНУБА, 2000. - 148 с. - Укр. та рос. мов.

До збірника увійшли статті, що висвітлюють актуальні проблеми досліджень в галузі архітектури та містобудування. Ряд статей присвячено теорії та історії архітектури, а також питанням реконструкції існуючої забудови.

19. Уманский А.М. Основы экономики труда и управления трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. - Луганск: ДонГАСА, 2000. - 244 с.

В посібнику розглянуті проблеми соціально-трудових відносин, формування та використання трудового потенціалу, зайнятості населення, питання регулювання ринку праці. Значне місце відведено організації та оплаті праці, управлінню продуктивністю. Враховані положення ряду міжнародних трудових норм і рекомендацій, діючих законодавчих та нормативних актів про працю України. Відображені нові явища в сфері праці та зайнятості населення в провідних країнах світу.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) або замовити ксерокопії за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: Тел. (044) 417-6576, 417-6387; тел./факс (044) 416-0310


Строительный портал. Рейтинг сайтов