КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Айзенберг Я.М. Уроки последних разрушительных землетрясений. Совершенствование антисейсмического проектирования и строительства: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2000. - 110 с. - Библиогр.: 162 наим.

У роботі наведені дані про наслідки найбільших землетрусів, що мали місце в різних частинах світу в останні роки. Проаналізовані декотрі основні причини руйнування, загибелі та травмування населення. Складено численний перелік публікацій, в якому детально висвітлені різноманітні аспекти наслідків землетрусів. Подані описи кількох нових ефективних систем сейсмозахисту будівель і споруд, що розроблені з урахуванням уроків останніх руйнівних землетрусів.

2. Винокуров В.А., Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции: Механика разрушения и критерии работоспособности / Под ред. Б.Е. Патона. - М,: Машиностроение, 1996. - 576 с.: ил.

У монографії систематизовано та узагальнено дослідження у сфері міцності зварних з’єднань і конструкцій.

3. Демидов О.В., Фунтиков С.А. Канализационные отстойники - конструкции, методы расчета, технологическое моделирование: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2000. - 37 с.

Проаналізовано конструкції відстійників, їх водорозподільні та водозбірні пристрої. Наведено перелік факторів, що мають вплив на осад зважених речовин. Розглянуто існуючі та рекомендовано оптимальні методи розрахунку відстійників.

4. Кавторева Я. Строительство: Особенности бухгалтерского и налогового учета. - Х.: Фактор, 2000. - 456 с. - (Библиотека “Фактора”).

Книгу присвячено питанням бухгалтерського та податкового обліку при виконанні проектно-вишукувальних робіт. Оподаткування розглянуто з позиції виконавця традиційного та довгострокового контракту.

5. Комарова И.И. Архитекторы: Краткий биографический словарь. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2000. - 576 с. - (Краткие биографические словари).

Словник складено на основі аналізу найавторитетніших російських та іноземних довідкових видань з архітектури. Він містить 300 коротких біографій великих архітекторів світу. Інформація подається у вигляді захоплюючої розповіді про життя та творчість видатних зодчих усіх часів і народів.

6. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-тех. сб. Вып. 27/ Отв. ред. М.С. Золотов; Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техника, 2001. - 314 с. - Укр. и рус. яз. - (Технические науки).

Збірник висвітлює матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи очищення та повторного використання води” (21 - 24 листопада 2000 р., Харківська державна академія міського господарства). Розглядаються питання будівництва, реконструкції та ремонту будівель і споруд міського господарства. Обговорюються проблеми поліпшення тепло- та енергопостачання міста, освітлення, протипожежного захисту; питання розвитку та експлуатації міського електротранспорту,

Дар ХДАМГ.

7. Костюк Д. Проектно-изыскательские работы: налогообложение и бухгалтерский учет. - Х.: Фактор, 2000. - 172 с. - ( Библиотека “Фактора”).

Розглянуто особливості формування доходів та витрат проектно-вишукувальних організацій в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО. Приділено увагу розподілу загальновиробничих витрат.

8. Орлов В.А. Модернизация водопроводных сетей как способ повышения надежности их работы: Проблемный доклад. - М,: ВНИИНТПИ, 2000. - 50 с.

Робота аналізує технічний стан та можливі методи модернізації водопровідної мережі на основі вивчення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду. Наводяться дані про результати науково-дослідних робіт, виконаних в останні роки інститутом “Мосводоканалпроект”.

9. Павлова Е.И. Экология транспорта: Учеб. для вузов. - М.: Транспорт, 2000. - 248 с.

У підручнику відображені питання загальної та прикладної екології. Розглянуті тенденції екологічної ситуації у світі. Викладені наукові основи екології, що стосуються всіх видів транспорту - автомобільного, залізничного, повітряного, річкового та трубопровідного.

10. Перцик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации: Учеб. пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1999. - 384 с.: ил. - Библиогр. : с. 369 - 372.

Розглянуто сутність, теоретичні основи, сучасні проблеми міст та урбанізації.

11. Підлуська І., Конончук С. Ділова еліта України. - К.: УНДЦПД, 2000. - ( Персоналії).

Ч.1: Парламент: Інформація за станом на 1 лют. 2000 р. - 304 с.

У книзі представлені стислі біографії та політичні і економічні погляди найбільш активних та популярних серед населення країни депутатів Верховної Ради України.

Дар редакції.

12. Про результати діяльності Держбуду, підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Комітету, у 2000 році та основні завдання на 2001 рік: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії Держбуду України. 23 лютого 2001 року / Держбуд України. - К., 2001. - 100 с.

13. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 5 / Відповід. ред. Є.М. Бабич; Рівненський ДТУ. - Рівне, 2000. - 338 с.

Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямами: ресурсоекономні технології в будівництві; нові та удосконалені будівельні матеріали і конструкції; проектування, зведення та підсилення конструкцій, будівель і споруд.

14. Сантехника и плиточные работы / Авт.-сост. Е.А. Рузина, А.Н. Шабанов, Г.П. Михалкин. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2000. – 640 с.: ил.

Книга є своєрідною енциклопедією плиткових та сантехнічних робіт. Професійно і доступно розповідається про всі деталі: вибір плитки або сантехнічного устаткування, супутніх матеріалів, фахові прийоми і способи проведення робіт.

15. Стильные шторы / Пер. с англ. Е. Карпова. - М,: Внешсигма, 1999. - 128 с.: ил.

Більше 30 зразків чудових, оригінальних штор з детальними інструкціями та наочними світлинами. Вибір тканин, їх характеристики, способи виготовлення, кріплення, прикрашання.

16. Тоффлер Б.-Э., Имбер Д. Словарь маркетинговых терминов / Пер. с англ. - М,: ИНФРА-М, 2000. - 432 с. - (Библиотека словарей “ИНФРА-М”).

Словник містить близько 3000 термінів. Зміст статей словника розкриває повне і вичерпне значення такого поняття, як маркетинг.

17. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учеб. - М.: Дело, 2000. - 264 с.

Викладені теоретичні основи управління розвитком місцевого господарства. Показана роль і значення органів місцевого самоврядування.

18. Шпорлюк Р. Імперія та нації: З історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі/ Пер. з англ. - К.: Дух і Літера, 2000. - 354 с.

Автор книги - професор Гарвардського університету. Збірка статей, есе, оглядів, присвячених історії та нагальним політичним проблемам колишніх республік Радянського Союзу, представляє праці з історії важливих суспільних явищ і подій крізь призму історичного досвіду становлення, розвитку і взаємодії східноєвропейських націй і держав.

Дар В.М. Миргородського.

19. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. - 2-е изд. / Под ред. В. И. Ресина. - М.: Дело, 2000. - 328 с.

Розглянуто правові та фінансові аспекти економіки нерухомості. Наводиться аналіз зарубіжного ринку нерухомості, методи визначення ефективності та оцінки нерухомості. Розкриваються проблеми економіки землекористування, оподаткування, іпотечного кредитування.

20. Descharnes R., Neret G. Salvador Dali; Das malerischr Werk. Teil 1, 1904 - 1946. - Koln; Taschen, 1997. - 780 p.; ill.

Альбомне видання великого формату класу “люкс”, присвячене творчості видатного іспанського художника ХХ століття Сальвадора Далі.

Дар Г. Онищенка.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) або замовити ксерокопії за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310; тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов