КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Арзуманян Р.Е. и др. Иллюстрированное пособие для маляров: Учеб. пособ./ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов. - М.: Стройиздат, 1999. - 240 с.: ил.

Наведені загальні характеристики малярних робіт. Детально викладені дані про роль кольору в оформленні інтер’єрів та фасадів будівель, про матеріали та інструменти, що використовуються в малярних роботах. Описані технології способів та прийомів проведення малярних робіт та обклеювання шпалерами.

2. Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учеб. - М.: Высш. шк., 1999. - 319 с.: ил.

Вміщено відомості про нові досягнення у сфері фундаментобудування, про методи розрахунку основ і фундаментів, а також основні правила конструювання фундаментів. Наведені приклади розрахунків фундаментів різних типів і відомості з реконструкції фундаментів.

3. Бем В. Волковское лютеранское кладбище Санкт-Петербурга: Справочник-путеводитель на нем. и рус. языках. - СПб.: Русско-Балтийск. информ. центр БЛИЦ, 1998. - 180 с.: ил.

Довідник присвячено найбільшому лютеранському кладовищу Санкт-Петербурга. Подано опис 2000 старих пам’ятників, що збереглися, та наведені дані про 3760 похованих тут до 1936 р. осіб. Вказано місцезнаходження пам’ятників 100 видатним ученим та громадським діячам минулого.

4. Беренфельд В.А. Гидроизоляционные и кровельные материалы в современном отечественном и зарубежном строительстве: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Строительные материалы и конструкции. - Вып. 2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 36 с.

Розглянуто властивості найефективніших сучасних матеріалів, що використовуються у будівельній галузі Росії та провідних країн Заходу.

5. Булах А.Г. Каменное убранство Петербурга: Этюды о разном. – СПб.: Сударыня, 1999. – 152 с.: ил.

Книга присвячена історії та архітектурі одного з найкрасивіших міст Росії.

6. Булгаков А.Г. и др. Автоматизация скользящих опалубок для возведения промышленных сооружений: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Технология и механизация строительства. - Вып. 1 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 63.

Розглянуто особливості автоматичного контролю та управління опалубками, конструкція яких дозволяє будувати споруди зі змінним радіусом.

7. Вольфсон В.Л. и др. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий: Справочник производителя работ. 2-е изд. / В.Л. Вольфсон, В.А. Ильяшенко, Р.Г. Комисарчик. – М.: Стройиздат, 1999. – 252 с.

Довідник містить універсальні та спеціальні відомості про систему технічного обслуговування, ремонту, реконструкції житлових та громадських будівель. Наводяться основні характеристики будівельних матеріалів та засобів механізації, що використовуються у процесі ремонтно-будівельних робіт.

8. Вредные условия труда. - М.: ПРИОР, 2000. - 288 с.

До складу видання увійшли нормативні документи Російської Федерації, що регламентують порядок проведення експертизи умов праці.

9. Жилой дом: Строительство без ошибок / Сост. Н.Б. Либман. - 2-е изд. - М.: Стройиздат, 2000. - 221 с.: ил.

Наведені загальні дані про будівництво індивідуальних житлових будинків, тимчасових та надвірних господарських будівель, особливості реконструкції будинків та забудови дахового простору. Запропоновані способи виправлення помилок, що виникають під час виконання земляних, бетонних, кам’яних, штукатурних, покрівельних, ізоляційних, скляних, малярних, пічних та облицювальних робіт.

10. Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век / Сост.В.Г. Исаченко. – СПб.: Лениздат, 2000. – 720 с.: ил. – (300 лет Санкт-Петербургу. 1703 – 2003).

Книга є хронологічним продовженням і третім томом серії. Охоплює період за 70 років ХХ століття. Відображені новаторські пошуки 1920-х років, стрімке зростання нових районів, повоєнне відродження міста. Ці роки виявили блискучу плеяду майстрів, таких як: Ільїн, Гегелло, Троцький, Фомін, Левінсон, Тверський, Баранов та багато інших.

11. Исаев Н.И. Теория коррозионных процессов: Учеб. - М.: Металлургия, 1997. - 368с.

Розглянуті основні термодинамічні та кінетичні закономірності корозійних процесів в рідинних середовищах. Увага акцентується на особливостях корозії металів в атмосфері, грунті, морській воді тощо.

12. Калицун В.И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод: Учеб. пособ./ В.И. Калицун, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев. - М.: Стройиздат, 2000. -272 с.: ил.

Подані методики проведення лабораторних досліджень та рекомендації щодо узагальнення і аналізу отриманих результатів.

13. Колосов А.В. Экологическая безопасность источников природного и техногенного загрязнения: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Промышленные и сельскохозяйственные комплексы, здания и сооружения. - Вып.2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 41.

Описані шкідливі наслідки, спричинені стихійними явищами та техногенними процесами. Подані поради та рекомендації.

14. Колпак Е.П. Устойчивость безмоментных оболочек при больших деформациях. – СПб.: СпбГУ, 2000. – 248 с.

У монографії викладені теоретичні результати досліджень, що підтверджені експериментами. Наводиться список робіт та грунтовний огляд з означеної проблеми.

15. Миклашевский Н.В., Королькова С.В. Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. - СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, Изд. группа “Арлит”, 2000. - 240 с.: ил.

Книга вміщує відомості про устрій, принципи дії, установку та використання сучасних приладів для очищення води.

16. Моргун А.С. Метод граничних елементів в розрахунках паль: Монографія / ВДТУ. - Вінниця: Універсум, 2000. - 131 с.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками будівельних конструкцій сучасними числовими методами.

17. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. пособ. - М.: Стройиздат, 2000. - 224 с.: ил.

Наводяться відомості про будівлі та їх конструктивні елементи. На основі ілюстрацій, що супроводжені текстом, докладно описана технологія виконання плиткових, мозаїчних та мастичних підлог, облицювання стін і стель плитками та іншими оздоблювальними матеріалами.

18. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания. - М.: Колос, 2000. – 318 с. - (Учебники и учеб. пособия...).

Розглянуто питання організації проектування підприємств громадського харчування, наведені нормативи розвитку мережі. Подані необхідні відомості для проведення техніко-економічних і технологічних розрахунків, в тому числі з використанням ЕОМ. Викладені вимоги до компонування окремих цехів та підприємств громадського харчування в цілому.

19. Одесский П.Д. Предотвращение хрупких разрушений металлических строительных конструкций / П.Д. Одесский, И.И. Ведяков, В.М. Горпинченко. - М.: СП Интермет Инжиниринг, 1998. - 220 с.

Проаналізовано основні методи розрахунку сталевих конструкцій на міцність, наведено практичні рекомендації.

20. Скочилов Б. Маскароны Петербурга. – СПб.: Сударыня, 2000. – 244 с.: ил.

Маскарони як скульптурно-декоративний елемент фасадів та інтер’єрів петербурзьких будівель.

21. Хромов Ю.Б. , Потемкина М.В. Рекреационные зоны и ландшафтная архитектура в условиях рыночной экономики: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Архитектура, градостроительство и жилищно-гражданское строительство. - Вып.1 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 43.

Аналізуються проблеми еколого-ландшафтного формування середовища для відпочинку, розвитку системи нових парків, ігрових, пляжно-купальних та розважальних центрів в умовах ринкової економіки на території Росії та за її межами. Наводяться висновки та рекомендації з удосконалення процесів проектування, будівництва та експлуатації рекреаційних зон з урахуванням посилення ролі місторегулювання.

22. Разин А.Д. Проблемы архитектурной композиции и современное проектирование : ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Архитектура, градостроительство и жилищно-гражданское строительство. - Вып.2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 50.

Розглянуто сучасні архітектурно-композиційні принципи проектування в різноманітних аспектах професійної діяльності

23. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: Учеб. - М.: Высш. шк., 2000. - 271 с.: ил.

Викладені особливості старої міської забудови та інженерних вишукувань, що проводяться під час її реконструкції. Висвітлені принципи розпланування та інженерного благоустрою території, санації та озеленення, організації руху транспорту і громадсько-побутового обслуговування. Розглянуті методи захисту від небезпечних природних явищ. Наводяться способи модернізації квартир, ремонту та реконструкції будівель.

24. Яцына Г.С. Строительная отрасль в зарубежных странах. Уровень развития, организация, управление: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Экономика, организация и управление в строительстве и ЖКХ. - Вып. 2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 45.

Подано аналіз стану та перспективи розвитку будівельної галузі в економічно розвинутих країнах світу з метою використання передового зарубіжного досвіду.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись у читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов