КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бадьин Г.М., Стебаков В.В. Справочник строителя. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 340 с: ил.

Довідник містить відомості з архітектури, будівельних матеріалів і конструкцій, технології будівельно-монтажних та ремонтних робіт. Наводяться дані про підрахунки обсягів робіт, витрати матеріалів, необхідності в будівельних машинах та механізмах.

2. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия XIX века: Виллы, дачи, загородные дома. В 3-х вып. - М.: Стройиздат, 2000.

Вып. 1. - 49 с.

Вып. 2. - 49 с.

Вып. 3. - 49 с.

Перевидання унікальної праці, що вийшла вперше на початку ХХ століття в Санкт-Петербурзі. В енциклопедії узагальнено досвід багатьох зодчих другої половини XIX - початку ХХ століття. Випуск містить зображення будинків, створених в різних країнах світу, а також велику кількість проектів.

3. Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций: Материалы IV научно-методической конференции ВИТУ (15 февраля 2000 года)/ Военный инженерно-технический университет. - СПб., 2000. - 112 с.

4. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 480 с.

Книга присвячена питанням проектування промислових будівель.

5. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 376 с.

У посібнику викладені основні питання, пов’язані із захистом людини і територій в надзвичайних ситуаціях, забезпеченням нормативного стану навколишнього середовища в зонах праці та відпочинку.

6. Знаменский В.В. Инженерный метод расчета горизонтально нагруженных групп свай: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 128 с.

Наведено результати експериментальних досліджень роботи горизонтально навантажених груп паль. Запропоновано інженерний метод розрахунку несучої здатності горизонтально навантажених груп паль, в тому числі з урахуванням дії вертикального навантаження.

7. Ивахнюк В.А. Строительство и проектирование подземных и заглубленных сооружений. - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 298 с.

Детально розглянуті питання проектування, розрахунку та будівництва підземних та заглиблених споруд. Описані сучасні технології будівництва таких споруд, а також зведення підпірних стінок з армованого грунту. Наведені численні приклади з вітчизняної та зарубіжної будівельної практики.

8. Каркасы зданий из легких металлических конструкций и их элементы: Учеб. пособ./ Л.В. Енджиевский, В.Д. Наделяев, И.Я. Петухова. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 247 с.

Наводиться зарубіжний досвід розвитку конструктивних форм каркасів будівель та їх елементів, а також техніко-економічна оцінка їх конструктивних рішень.

9. Копак Е.П. Устойчивость безмоментных оболочек при больших деформациях / СПбГУ. - СПб., 2000. - 248 с.

Викладені результати досліджень. Наведені аналітичні та кількісні методи розрахунку. Вміщено список робіт та грунтовний огляд з означеної теми.

10. Колчунов В.И., Панченко Л.А. Расчет составных тонкостенных конструкций. - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 281 с.

Наводяться результати експериментальних та числових досліджень залізобетонних оболонок і складених перерізів та подано рекомендації з проектування таких конструкцій.

11. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века. Современная архитектура: Учеб пособ. для вузов. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 200 с.

Посібник є коротким аналітичним нарисом еволюції сучасної архітектури. Розглянуто основні напрями розвитку сучасної архітектури: функціоналізм, експресіонізм, регіоналізм, структуралізм, постмодернізм, історизм, хай-тек та ін.

12. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учеб. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 280 с.

Викладені основні вимоги до розробки конструкцій цивільних будівель. Наведені вказівки з вибору конструктивної будівельної системи будівлі, що споруджується, та основні принципи типізації об’ємно-планувальних та конструктивних рішень.

13. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. № 7 / Відп. ред М.М. Осєтрін; КНУБА, НДІТІАМ. - К.: КНУБА, 2000. - 241 с.

Висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

14. Найшут Ю.С. Сотовые строительные конструкции: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 140 с.: ил.

Викладені питання розрахунку та проектування стільникових конструкцій.

15. Никонов Н.Н. Большепролетные покрытия. Анализ и оценка: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 432 с.

Аналізуються створені останнім часом в різних країнах світу великопрогонові конструкції. Доводиться, що вибір цих систем повинен грунтуватись на порівняльній оцінці техніко-економічних показників. Подано методику побудови поверхонь для великопрогонових покриттів.

16. Правдивец Ю.П. Инженерно-мелиоративные сооружения (Инженерная мелиорация): Учеб. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 210 с.

Викладено основні принципи осушення промислових та міських територій, сільськогосподарських угідь та конструктивні рішення інженерно-меліоративних споруд.

17. Правовідносини в сфері житлово-комунального господарства України: (Практичний посібник) / Центр сприяння житловим та муніципальним реформам. - Україна, 1999. - 246 с.

У Посібнику докладно висвітлюються основні проблеми правовідносин в сучасній Україні у сфері житлово-комунального господарства. В додатку наводяться тексти основних законодавчих актів, що регламентують правовідносини.

18. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика: Учеб. пособ. / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин, А.К . Городов и др. - М.: “Евроклимат”, “Арина”, 2000. - 416 с.

Розглянуто характеристики, методи підбору та монтажу обладнання і елементів систем вентиляції та кондиціонування. Велика увага приділена питанням проектування систем, наведені практичні приклади їх використання для промислових об’єктів, житлових та громадських будівель.

19. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 8 (спец.). Архітектурна школа КІБІ - КНУБА: До 70-річчя діяльності / Редкол.: М.М. Дьомін (голова), В.І. Єжов (наук. ред.) та ін. - К.: КНУБА, 2000. - 316 с. - Укр. та рос. мов.

Збірник містить два розділи. В першому подано відомості про архітектурний факультет, його кафедри, історію та особливості викладання, провідних педагогів у формі довідкових матеріалів, наукових статей, спогадів випускників та викладачів. Другий розділ складається з ряду статей з актуальних питань архітектурознавства.

20. Шаповал Н.Г. Прикладна теорія архітектурної композиції: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2000. - 372 с.

Викладено методологію, що розкриває професійну роботу архітектора як процес композиційного моделювання. Подано практичні вказівки щодо використання фундаментальних принципів архітектурної композиції, прийомів і умов їх реалізації. Запропоновано теоретично нову класифікацію художніх методів сучасного професійного мислення.

21. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип. 8 / КНУБА. - К., 2000. - 275 с.

У статтях провідних науковців та фахівців висвітлюється теоретичний та практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва.

22. Экономика и управление недвижимостью: Учеб. / Под общ. ред. П.Г. Грабового. - Смоленск: Смолин Плюс; М.: Изд-во АСВ, 1999. - 567 с.

Наведено системний виклад основних економічних та управлінських питань, що пов’язані з теорією та практикою функціонування ринку нерухомості.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.


Строительный портал. Рейтинг сайтов