КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Ахременко С.А. Управление радиационным качеством строительной продукции: Учеб. пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 237 с. - Библиогр.: 61 назв.

Розглянуто технічні та екологічні заходи, що зменшують шкідливий вплив природних і технологічних радіонуклідів, що використовуються в будівництві та будівельній індустрії.

2. Бабина Ю.В. Сидорова И.С. Строительство и эксплуатация сооружений природоохранного назначения (оценка и обоснование затрат) // Строительство и архитектура: ОИ. Сер. Промышленные и сельскохозяйственные комплексы, здания и сооружения. – Вып. 3 / ВНИИНТПИ. – М., 2000. – С. 1 – 54. – Библиогр.: 40 назв.

Висвітлено умови, задачі та методичні основи обгрунтування техніко-економічних показників діяльності з охорони оточуючого середовища.

3. Бабич Є.М., Крусь Ю.О., Кухнюк О.М. Розрахунок згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових навантажень: Рекомендації . - Рівне: вид-во РДТУ, 2001. - 31 с.

Наведені рекомендації до розрахунку міцності, тріщиностійкості та деформацій згинальних залізобетонних елементів. Розрахунковий апарат базується на математичних моделях впливу малоциклових навантажень на зміну механічних характеристик бетону та арматури і сучасній методиці розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами першої та другої груп.

4. Березин В.П. и др. Стратегический и финансовый менеджмент в инвестиционно-строительной сфере: Проблемный доклад/ ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 44 с.

Висвітлені склад, зміст і механізми фукціювання фінансового менеджменту у всебічному аспекті діяльності фінансового менеджера. Наведено методику фінансово-економічного аналізу стану господарюючого суб’єкту.

5. Бернер Г.Я., Фурсов А.В. Инженерные методы расчетов природоохранных мероприятий // Строительство и архитектура: ОИ. Сер. Инженерное обеспечение объектов строительства и ЖКХ. – Вып. 3 / ВНИИНТПИ. – М., 2000. – С. 1 – 52.

Наведено методи розрахунку кількості шкідливих сполук, що утворюються в процесі спалення палива. Наведено способи визначення гранично допустимих викидів таких речовин в атмосферу та їх розподіл на місцевості, що межує з промисловим підприємством.

6. Булгаков А.Г. Автоматизация скользящих опалубок для возведения промышленных сооружений: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 63 с.

Огляд присвячено аналізу споруд, що зводяться в ковзних опалубках, особливостей опалубок, а також методам розробки систем автоматичного управління ними.

7. Булгаков А.Г. Механизация и автоматизация монолитного строительства: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 39 с.

Розглянуто види і конструкції сучасних опалубок, їх механізація і автоматизація. Описані арматурні роботи. Значну увагу приділено автоматизації процесів приготування, транспортування, укладки та ущільнення бетонної суміші.

8. Гучкин И.С. Диагоностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств конструкций: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 172 с. - Библиогр.: 51 назв.

Викладено методи і принципи підсилення залізобетонних та кам’яних конструкцій. Наводяться основні відомості з методики обстеження і оцінки міцності та тріщиностійкості конструкцій.

9. Гуськов И.М. Современные средства и методы биозащиты древесины: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 52 с.

Досліджуються питання біозахисту дерев’яних конструкцій в процесі ремонту, реновації, реконструкції будівель і споруд. Наводяться вітчизняні та зарубіжні декоративно-захисні суміші, що знайшли широке розповсюдження на сучасному будівельному ринку.

10. Клиорина Г.И. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории застройки. - М.: Изд-во АСВ; Спб.: СПбГАСУ, 2000. - 146 с.

Розглянуто проблеми природного та штучного підтоплення території міської забудови. Подано загальну характеристику та аналіз способів їх захисту. Наведені конструкції загальних і місцевих систем дренажів, що застосовуються при підготовці території до забудови, її реконструкції та благоустрою.

11. Логанина В.И., Орентлихер Л.П. Стойкость защитно-декоративных покрытий наружных стен зданий. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 104 с. - Библиогр.: 128 назв.

Наведено дані про формування якості зовнішнього вигляду покриття на цементній основі.

12. Манцев В.В. и др. Экономические и организационные факторы в процессе взаимодействия архитектурно-строительных, проектных и консалтинговых фирм в США // Экономика, организация и управление в строительстве: ЭИ. Вып. 3 / ВНИИНТПИ. – М., 2001. – С. 9 – 14.

Досліджується тенденція до інтеграції проектувальників та будівельників та залучення до координування та проведення робіт консалтингових фірм.

13. Монастырев П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий: Учеб пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 160 с. - Библиогр.: 26 назв.

Розглянуто вітчизняні та зарубіжні технології скорочення тепловитрат скрізь стіни, віконні та балконні заповнення. Наведено класифікацію конструктивно-технологічних рішень стін, що підлягають утепленню. Окремим додатком вміщено норми часу і розцінки на роботи з утеплення стін.

14. Орехов В.Г., Зерцалов М.Г. Механика разрушений инженерных сооружений и горных массивов. - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 330 с. - Библиогр.: 261 назв.

Книга присвячена питанням використання механіки руйнування при дослідженні деформування і міцності інженерних споруд.

15. Орлов В.А. Стратегия восстановления водопроводных и водоотводящих сетей: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 78 с.

Аналізується вітчизняний та зарубіжний досвід з розробки стратегії відновлення трубопроводів, а також перспективні методи відновлення комунальної мережі за допомогою безтраншейних технологій. Наведено дані про сучасне високоефективне обладнання для ремонту та реконструкції трубопроводів, а також методів і засобів телеконтролю за станом трубопровідних комунікацій.

16. Предун К. и др. Руководство по монтажу современных окон: Прил. к специализированному журналу “Витрина”. - К., 2001. - 60 с.

Методичний посібник містить вичерпну і систематизовану інформацію з питань установки і монтажу сучасних вікон з деревини, полівінілхлорида та алюмінію.

17. Разин А.Д. Земельная рента и планировочная структура города // Вопросы архитектуры и градостроительства: Проблемный доклад/ ВНИИНТПИ. - М., 2001. - С. 1 - 43.

Результати вивчення впливу ціни землі на концепцію розвитку міста, його структуру та образ.

18. Разин А.Д. Современные урбанистические тенденции и их влияние на градостроительство в России //Вопросы архитектуры и градостроительства: Проблемный доклад /ВНИИНТПИ. - М., 2001. - С. 1 - 40.

Висвітлено принципи містобудівного проектування в нових соціально-економічних умовах Росії. Розглянуто особливості сучасного містобудування в США, в країнах Азії, Африки, Латинської Америки.

19. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 12. / Под общ. ред. Большакова В.И. - Д.: ПГАСА, 2001. - 386 с. - (Стародубовские чтения - 2001).

У збірнику наведені результати наукових досліджень з технології будівельних матеріалів та поліпшення їх властивостей різними методами обробки. Наводяться також дані з раціонального використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд.

20. Улицкий В.М., Шашкин А.Г. Геотехническое сопровождение реконструкции городов (Обследование, расчеты, ведение работ, мониторинг). - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 327 с.

Викладено сучасні способи складної реконструкції будівель та інженерних споруд в умовах щільної міської забудови. Ці питання розглянуто комплексно на всіх етапах реконструкції (передпроектне обстеження, проектування, інвестиційна оцінка, проведення робіт та післябудівельний моніторинг.

21. Яцына Г.С. Состояние мирового строительного рынка в 2000 году // Экономика, организация и управление в строительстве: ЭИ. Вып. 3 / ВНИИНТПИ. – М., 2001. – С. 1 – 9.

Передрук з журналу ENR (США) фундаментального дослідження про стан будівельного ринку більш ніж у 150 країнах з охопленням усіх регіонів світу. Наведені дані за 1998, 1999 та 2000 роки


З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов