КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля. - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. - 398 с.

Видання містить найчастіше вживані в англомовній технічній літературі інженерні, медичні, біологічні, правові та суміжні з ними терміни, переважна більшість яких подається з тлумаченням чи з довідковими даними. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів словника-довідника.

2. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підруч. - К.: Техніка, 2001. - 320 с.

Викладено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем. Наведено диференціальні рівняння термодинаміки. Детально розглянуто властивості реальних робочих тіл (водяної пари, газових сумішей).

3. Голышев А.Б., Ткаченко И.Н. Практические способы учета ползучести и усадки бетона при расчете железобетонных конструкций. - К.: Логос, 2000. - 87 с.

Матеріал, оснований на результатах докладних досліджень, може бути використаний як посібник з впливу деформацій повзучості та усадки на напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій з важкого бетону, дрібнозернистого бетону груп А і Б та легкого бетону на крупному поризованому і щільному дрібному заповнювачі.

4. Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації. - К.: Оріяни, 2000. - 178 с.

На основі чинного законодавства України розкриваються особливості договірних відносин купівлі-продажу об’єктів приватизації, зокрема об’єкт та зміст договору. Аналізуються питання укладання договорів та визнання їх недійсними.

5. Діагностика, довговічність та регенерація мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів: Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.1 / Ред. кол. В.В. Панасюк (відп. ред.); Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ. - Львів: Каменяр, 1999. - 110 с.

Статті збірника відображають експериментальні та теоретичні дослідження з актуальної проблеми діагностики, довговічності та регенерації мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Збірник складено за участю зарубіжних фахівців.

6. Клименко В.З. Конструкції з дерева і пластмас: Підручник. - К.: Вища шк., 2000. - 304 с.

Викладено питання проектування, ремонту та економічності конструкцій з дерева та конструкційних пластмас. Поряд з традиційними конструктивними рішеннями значна увага приділяється новим типам з’єднань, сучасним ефективним захисним тришаровим плитам, балковим і просторовим формам покриттів та спеціальним спорудам з клеєної деревини і пластиків.

7. Кожем’яко В.П., Мартинюк Т.Б. Архітектура і алгоритми обробки зображень: Навч. посіб. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 128 с.

Наведено теоретичні відомості щодо класифікаційного аналізу процесорів для обробки зображень і, зокрема, паралельних оптоелектронних процесорів. Особлива увага

приділяється дослідженню архітектурних рішень оптоелектронних процесорів.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 30. Серия: Техн. науки / Ред. кол.: В.П. Пустовойтов (отв. ред.) и др.; Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техніка, 2001. - 289 с. - ( укр. и рус. яз).

Збірник містить наукові роботи за результатами матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи очищення та повторного використання води” (21 - 24 листопада 2000 р., Харківська Державна академія міського господарства).

Висвітлюються актуальні проблеми містобудівельного розвитку, реконструкції та ремонту будівель і споруд, тепло- і газопостачання міського господарства. Розглядаються питання експлуатації та розвитку міського електротранспорту, освітлення, протипожежного захисту будівель.

Дар ХДАМГ.

9. Крижанівський О.А. Розміщення житлової забудови на намивних територіях відносно динаміки підземних вод: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури / КНУБА. - 19 с.

Дисертацію присвячено питанням розміщення житлової забудови на намивних територіях із врахуванням взаємодії її з динамікою підземних вод та тектонічних розломів.

10. Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2000. - 472 с.

Системно викладено теорію та методику геохімії ландшафтів і її відгалужень. Розглянуто основні закономірності міграції хімічних елементів у геосистемах та особливості ландшафтно-геохімічної структури України. Подано методику ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій.

11. Моргун А.С. Практикум з будівельної механіки: Навч. посіб. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 134 с.

Наводяться класичні методи розрахунку статично невизначених систем та характерні типові задачі з детальним рішенням.

Дар ВДТУ.

12. Пашинський В.А. Атмосферні навантаження на будівельні конструкції для території України. - К.: УкрНД І ПСК, 1999. - 186 с.

Монографію присвячено проблемі статистичного дослідження та нормування навантажень на будівельні конструкції. Викладено основні питання методології снігового та вітрового навантажень і детально висвітлено отримані автором результати. Розроблено карти територіального районування України за розрахунковими значеннями і основними статистичними характеристиками снігового та вітрового навантажень.

13. Р 50-072-98 Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно: Рекомендації. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 1999. - 66 с.

Розроблено інститутом “Укрсільенергопроект” і введено в дію з

01.07.1999 р.

14. Романенко В.Д., Евтушенко Н.Ю. Методические и методологические основы разработки Стратегического плана действий по экологическому оздоровлению бассейна Днепра. - К.: Ин-т гидробиологии НАНУ, 2000. - 42 с.

Сформульовано концептуальні підходи, а також програмні положення Стратегічного плану дії з екологічного оздоровлення басейну Дніпра.

15. Справочник по контролю качества строительства зданий и сооружений: Производство, контроль и приемка строительно-монтажных работ. Нормативные документы (дополнение № 1). Ч. II, Т. 2 / В.Г. Киряш, В.М. Голоперов, С.Н. Чечеткин, А.Н. Александров. - Дн.: [Б.и.], 2000. - 398 с.

Узагальнюються діючі в будівництві нормативні та законодавчі документи, положення, вимоги до контролю якості при виробництві та прийманню будівельно-монтажних (опоряджувальних) робіт. Викладено порядок оформлення відповідної виконавчої документації для певного етапу робіт, а також отримання дозволу на виконання наступних робіт.

16. Хмара Л.А., Колісник М.П., Голубченко О.І. Будівельні крани: Конструкції та експлуатація. - К.: Техніка, 2001. - 296 с.

Подано систематизовані відомості щодо конструкцій, технічної експлуатації та обслуговування будівельних кранів. Наведено групи класифікації кранів і їх механізмів відповідно до чинних нормативних документів.

17. Ципріанович І.В. Інженерна геологія: Підруч. – К.: КМУЦА, 1999. – 256 с.

Викладено загальні уявлення про походження та будову Землі, ендогенні та екзогенні процеси, що відбуваються на планеті. Розповідається про утворення мінералів і гірських порід. Наведено наукові основи ґрунтознавства, гідрогеології і геодинаміки. Розглянуто техногенні процеси, питання інженерних вишукувань та збереження довкілля.

18. Demokratie als Bauherr. Die Bauten des Bundes in Berlin 1991 bis 2000 / Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. - Hamburg: Junius Verlag GmbH, 2000. - 368

Дуже ґрунтовне і докладне видання, в якому розповідається про розвиток міста Берліна в останнє десятиріччя, після возз’єднання Германії. На багатьох кольорових ілюстраціях показані досягнення урбаністичної діяльності уряду і управлінських структур столиці країни.

Дар українсько-американського фонду “Сейбр-світло”.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

________________

Строительный портал. Рейтинг сайтов