КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Вісник Харківського художньо-промислового інституту. Вип. 1. Міністерство освіти України. - Харків, 1999. - 332 с.

У Віснику представлені матеріали, викладені на Всеукраїнській конференції “Традиції українського мистецтва в підготовці фахівців художнього та художньо-промислового напрямку”. Розглядаються питання історії та теорії мистецтв, образотворчого мистецтва, промислового та графічного дизайну, дизайну середовища, інженерно-технічних новацій.

2. Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. Технологія оздоблювальних робіт: Навч. посіб. Ч. 1. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 100 с.

До посібника вміщено загальні відомості про оздоблювальні роботи, вимоги до будівельної готовності об’єкта для виконання робіт та до опоряджувальних матеріалів. Описано технологію проведення комплексу штукатурних робіт.

3. Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. Технологія оздоблювальних робіт: Навч. посіб. Ч. 2. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 141 с.

Посібник містить повну і докладну інформацію про малярні роботи.

4. Зорі А.А., Коренєв В.Д., Хламов М.Г. Методи, засоби, системи вимірювання і контролю параметрів водних середовищ. - Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. - 368 с.

В монографії розглянуті питання, пов’язані з вимірюванням і контролем основних параметрів водних середовищ. Проаналізовані характеристики водних середовищ, поставлені технічні вимоги до вимірювальних каналів і систем. Наведено опис заходів для гідрофізичного і екологічного моніторингу.

5. Карапузов Е.К. и др. Сухие строительные смеси: Справ. пособ. - К.: Техніка, 2000. - 226 с.

Наведено стандартні методи випробування сухих сумішей з метою визначення фізико-механічних характеристик, відомості щодо організації лабораторного контролю якості вихідних компонентів та готової продукції, рецептури сухих сумішей, технологію їх виготовлення та застосування. Розглянуто приклад складання технічних умов та технологічного регламенту на виробництво сухих сумішей.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшинз: Теория и практика. 8-е изд.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. - 624 с.

Узагальнено теоретичні положення, опис принципів і процесів, що покладено в основу діяльності спеціалістів з паблик рилейшнз. Велика кількість прикладів допоможе читачу докладно засвоїти концепції і моделі, практичні методи та проблеми сучасних зв’язків з громадськістю.

7. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підруч. - Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка”, 2000. - 352 с.

Викладено методи проектування машинобудівних цехів і дільниць для сучасних механоскладальних виробництв. Наведено дані з організації та проектування основних та допоміжних цехів, дільниць і гнучких виробничих систем. Подано приклади розрахунків та проектування.

8. Литовченко О.Ф. Інженерна гідрологія та регулювання стоку: Підруч. - К.: Вища шк., 1999. - 360 с.

Подано основи загальної гідрології і гідрометрії вод. Наведено розрахунки річкового стоку та його регулювання водосховищами.

9. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник. В 9 ч. - К.: Техніка, 1996. -

Ч. 5: Свайные работы; Опускные колодцы; Закрепление грунтов; Металлические конструкции; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии / С.И. Днипровский, В.И. Лубяной, В.А. Прохоровский. - 2000. - 208 с.

У 5-ій частині довідника наведено виробничі норми матеріалів. У витратах матеріалів враховані чисті витрати, технологічні витрати, які важко усунути, і відходи матеріалів від часу надходження їх на приоб’єктний склад. Нормативні матеріали наведено за станом на 1 січня 2000 року.

10. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник. В 9 ч. - К.: Техніка, 1996. -

Ч. 6: Трубопроводы внутренние; Водопровод и канализация - внутренние устройства; Отопление - внутренние устройства; Газоснабжение - внутренние устройства; Вентиляция и кондиционирование воздуха / С.И. Днипровский, В.И. Лубяной, В.А. Прохоровский. - 2000. - 208 с.

Наведено виробничі норми витрат матеріалів під час обладнання внутрішніх трубопроводів, водопроводу і каналізації, опалення, газопостачання та вентиляції. У витратах матеріалів враховані чисті витрати, технологічні витрати, які важко усунути, і відходи матеріалів від часу надходження їх на приоб’єктний склад.

11. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ч. 1 / Ред. кол.: А.В. Беркута та ін.; НВФ “Інпроект”. - К.: НВФ “Інпроект”, 2000. - 480 с.

Частина 1 містить збірники: Земляні роботи; Фундаменти; Стіни; Перекриття; Перегородки; Прорізи; Підлоги; Дахи, покрівлі; Сходи, ганки; Пічні роботи; Штукатурні роботи; Малярні роботи; Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи; Ліпні роботи.

12. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ч. 2 / Ред. кол.: А.В. Беркута та ін.; НВФ “Інпроект”. - К.: НВФ “Інпроект”, 2000. - 480 с.

Частина 2 містить збірники: Внутрішні санітарно-технічні роботи; Зовнішні інженерні мережі; Електромонтажні роботи; Благоустрій; Ізоляційні роботи; Інші ремонтно-будівельні роботи.

13. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві. Видання офіційне / А.В. Беркута, П. І. Губень, Т.О. Шарапова; Держбуд України. - К.: НВФ “Інпроект”, 2000. - 432 с.

Книга вміщує законодавчі, нормативні, методичні документи і роз’яснення щодо визначення вартості будівництва за реформованою системою ціноутворення на всіх стадіях інвестування, удосконалення взаємовідносин учасників будівництва, інших аспектів економічної діяльності будівельної галузі.

14. Спадисті дахи: Довідник / Б. Якимович. - Львів: Галицька видавнича спілка, Браас Україна, 2000. - 116 с.

Подані відомості про планування, укладання і монтаж покрівельних матеріалів.

15. Стародубцев Н. Иллюстрированный словарь по геральдике (на русском, украинском, английском, эсперанто, французском, немецком и латинском языках): 1005 терминов. - Донецк, [Б.и.], 1996. - 345 с.: 1005 ил.

Словник містить основні геральдичні терміни. Наявність ілюстрацій сприяє кращому розумінню змісту термінів.

16. Фесюнов О.Е. Геоэкология северо-западного шельфа Черного моря. - Одесса: АстроПринт, 2000. - 100 с.

В монографії досліджені геоісторичні та екологічні закономірності утворення та розвитку геосистеми північно-західного шельфу Чорного моря, виконано ландшафтне та геохімічне районування шельфу.

17. Швайко М.Ю. Основи теорії коливань механічних систем: Навч. посіб. - Дніпропетровськ: РВВ ДДУ, 2000. - 268 с.

Викладені основи теорії вільних і змушених коливань лінійних систем з одним ступенем вільності з урахуванням і без урахування дисипації енергії, коливань нелінійних систем, систем з двома і n ступенями вільності та з розподіленими параметрами. Наведені приклади ілюструють методику рішення конкретних задач і доповнюють теоретичну частину.

18. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. - К.: Фитосоциоцентр, 1999. - 284 с.

Розглянуто предмет, принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні. Виконано типологічний аналіз ландшафтів і таксонометрія регіональних ландшафтних структур України; визначено ступінь їх антропогенного перетворення та стійкості до господарських навантажень. Викладено досвід ландшафтного аналізу в розпланувально-містобудівному, меліоративному та гідротехнічному проектуванні.

19. Шугайло Г.І. Творчий тандем: архітектори Мирослав та Олександр Барановські. - К.: НДІТІАМ, 2001. - 44 с.

Книга висвітлює творчість двох архітекторів, батька і сина. В їх архітектурно-проектній діяльності знайшли втілення ідеї, якими жила архітектурна громадськість України другої половини ХХ століття.

20. Як знайти і не втратити роботу? / Уклад.: Т. Гребнєва та ін.; Інститут громадянського суспільства. - К., 2000. - 112 с.

Подано юридичні поради щодо захисту власних трудових прав. Розглянуто проблему працевлаштування крізь призму сучасних реалій в формуванні ринкової економіки.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

______________________________

 

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов