КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Пер. з англ.: Навч. посіб. – М.: Вид. дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.

Ця книга у популярній, захоплюючій та доступній формі знайомить з основами маркетингу. В книзі напрочуд вдало поєднано теоретичні положення, приклади їх практичного використання у реальному житті та спеціальні методичні прийоми, що полегшують засвоєння матеріалу. Наведено безліч прикладів та ідей стосовно перспектив розвитку маркетингу, які спричинені появою нових маркетингових технологій, Internet, електронними базами даних, особливостями проведення досліджень в Web та використання технологічних переваг глобальних комунікацій.

2. Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века: Детали. Избранные таблицы – М.: Стройиздат, 2001. Вып. 1. - 49с.

Перевидання унікальної праці, що вийшла вперше на початку ХХ століття в Санкт-Петербурзі. Випуск містить матеріали про архітектурні деталі з кованового металу: поручні балконні, огорожу віконну, ворота та двері, навіси над під’їздами тощо.

3. Будівництво в Україні: Статистичний бюллетень / галузева спрямованість інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за 1999 рік / за даними річного звіту/ - К., 2000. - 53 с. –Держкомстат України.

У бюлетені наведені дані про введення в дію основних фондів, інвестиції в основний капітал ( капітальні вкладення) підприємств та організацій з різними формами власності і джерелами фінансування та обсяги незавершеного будівництва за даними річного звіту за 1999 рік.

4. Будівництво. Видатні інженери України: Біографічно–енциклопедичний збірник. – К.: Укрархбудінформ, 2001. - 832 с.

У книзі наведено інформацію про виробничу діяльність українських інженерів-будівельників та працівників промисловості будівельних матеріалів починаючи з довоєнних років і донині.

5. Вечерський В.В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: Формування, дослідження, охорона. – К.: НДІТІАМ, 2001. – 350с.

Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини Гетьманщини ( 1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з’ясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, уточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано уточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури.

Дар Вечерського В.В.

6. Вісник/ Українське тов. охорони пам’яток історії та культури. – 2001. Вип. 1. – К.: “Вид-во Інтерграфік”, 2001. – 128с.

У бюлетені розглядаються проблеми збереження культурної спадщини, історія та стан пам’яткоохоронної справи в Україні.

Дар УТОПІКа.

7. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2000. – 176с.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів і засобів щодо збереження здоров’я та працездатності користувачів комп’ютерів. Подано аналіз системи “людина – комп’ютер – середовище”, формулюється концепція гармонізації взаємодії елементів цієї системи. Сформульовано рекомендації щодо застосування технічних засобів та медичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та підвищення працездатності користувачів комп’ютерів.

8 . Київ – KYIV: Туристичний путівник /Автори тексту М. Кальницкий, В. Киркевич, М. Грицик. – К. - Львів: Вид-во “Центр Європи”, 2001. - 710с.

Багатоілюстроване, змістовне й сучасне за викладом видання.

Дар Кальницького М.Б.

9. Крайній К. К. Історики Києво-Печерської лаври ХІХ – початку ХХ століть. – К.: Університетське вид-во “Пульсари”, 2000. - 240с.

Досліджено маловідомі матеріали з історії Києво-Печерської лаври про життя і творчість п’ятьох вчених, які самовіддано служили справі вивчення і розвитку церковної історії та археології в Україні.

10. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія – К.: КНУБА; 2001. - 460с.

Розглядаються методи аналізу в плануванні міст. Викладено методичні положення прогнозу розвитку міста на основі аналізу соціально-демографічної, економічної, просторової та природно-техногенної підсистем містобудівної системи. Сформульовано принципи розроблення стратегій управління розвитком міста.

Дар КНУБА.

11. Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930-2000) / За ред. В.О. Пермякова. – К.: КНУБА, 2001. - 100с.

Подано короткі біографічні відомості про професорсько-викладацький склад з початку заснування Київського національного університету будівництва і архітектури і до сьогодення.

Дар КНУБА.

12. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений. – К.: Логос, 2001. – 172с. [Работа выполнена А.Б. Голышевым, И.Н. Ткаченко].

Наведено конструктивно-технологічні рішення зміцнення несучих залізобетонних конструкцій бетоном та розвантажувальними елементами, способи розрахунку підсилювання конструкцій за граничним станом і приклади розрахунку.

Дар НДІБК.

13. Пунагін В. М., Савін Л.С., Шишкін О.О. Керування властивостями бетону. –Кривий Ріг: Вид-во “Мінерал”, 2001. - 156с.

У монографії на основі фундаментальних положень фізичної хімії розглянуто теоретичні основи формування властивостей бетонів, у тому числі й спеціальних. Визначено чинники, які впливають на властивості та якість бетону на всіх рівнях його структури. Запропоновано метод розрахунку складів бетону із заздалегідь визначеними властивостями, а також розглянуто можливості й прийоми оптимізації бетонної суміші.

Дар Шишкіна О.О.

14. Ричков П.А., Луц В.Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. - К.: Техніка, 2000. - 136с.

Книжку присвячено історичному минулому, архітектурній та мистецькій спадщині одного з найвизначніших монастирських ансамблів Західної України – Почаївської Свято-Успенської лаври, яка здавна відігравала роль провідного духовного осередку на Волині.

15. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. В 2-х т./ За загальною ред. Я.П.Запаска. - Львів, Афіша, 2000.

Т. 1. - А - К. - 349с.

Т. 2.- Л - Я. – 279с.

Розкриваються сучасний стан та історія розвитку вітчизняного і зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва.

16. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник . - К.: МАУП, 2000. - 408с.

Розкривається сутність і зміст основних законів одного з найважливіших напрямів економічної науки – інвестознавства. Розглядаються проблеми скорочення тривалості інвестиційного періоду та підвищення його науково–технічного рівня. Особлива увага приділяється питанням відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів, підвищення функціонування банківської системи, розвитку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Детально розглядаються питання розроблення та впровадження бізнес-планів.

17. Шаров І.Ф. 100 видатних імен України. – К., Вид. дім “Альтернативи”, 1999. - 496с.

Книга представляє сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

18. Шліпченко С. Архітектурні принципи постмодернізму. – К.: Вид. Дім “Всесвіт”, -2000. - 240с.

Досліджуються можливості вираження через архітектуру ідей світоустрою та інші філософські й соціокультурні проблеми архітектури постмодернізму.

19. Чеботарев В.П. Справочник работника газифицированных котельных: Настольная книга обслуживающего персонала котельных. – К.: Изд. “Основа”, 2000. – 296с.

Викладено загальні принципи роботи газопальникових пристроїв. Розглянуто конструкції й подано опис паливоспалюючих пристроїв.

20. Шишкин А.А. Вяжущие на основе отходов горнорудной промышленности. – Кривой Рог: Изд-во “Минерал”, 2001. – 67с.

У монографії наведено результати дослідження в’яжучих речовин на основі відходів гірничорудної промисловості.

Дар Шишкіна О.О.

__________________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;
тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов