КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия XIX века. - М.: Стройиздат, 2000 -

Вып. 4: Виллы, дачи, загородные дома. – 2001. - 48 с.

Продовжується перевидання Г.В.Барановського “Архитектурная энциклопедия XIX века”, що вийшла в Санкт-Петербурзі в 1902-1908 рр. У випуску “Виллы, дачи, загородные дома” зібрані не тільки існуючі, збудовані у різних країнах споруди, але й значна кількість проектів.

2. Большаков В.И., Деревянко В.Н. Дисперсно-армированные покрытия строительных конструкций и технологического оборудования. - Днепропетровск: Gaudeamus, 2001. - 231 с.: ил.

Розглянуто проблеми стійкості покриттів будівельних конструкцій та технологічного обладнання до впливів різних агресивних чинників.

Дар ПДАБА.

3. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Науковий та інформаційний бюлетень. Вип.8. - Дніпропетровськ, 2001. - 64с.

Цей випуск об’єднує наукові статті та реферати політичної, економічної, мовної, та, в основному, будівельної тематики, підготовлені співробітниками академіі за останній час.

4. Воройский Ф.С. Информатика: Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: “Издательство Либерея“, 2001. - 536с.

Словник включає більше 15 тис. російсько- та англомовних термінів і найменувань програмних і технічних засобів. Призначений для широкого кола осіб, діяльність яких пов’язана з використанням обчислювальної техніки.

5. Гуркаленко В.А. Оцінка адаптаційних властивостей цементного бетону в агресивних середовищах. 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. - Х., ХДТУБА, 2001. - 24с.

Розглянуті різні ступені агресивності середовища і його вплив на бетонні та залізобетонні конструкції після різних термінів експлуатації, проаналізовані адаптаційні властивості.

6. Демов О.Д. Планування електроспоживання промислових підприємств та управління ним: Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-ВІННИЦЯ, 2001. - 104 с.: іл.

У монографії подані методи планування максимуму активних навантажень для дугових сталеплавильних печей та вхідних реактивних навантажень промислових підприємств. Запропоновані способи та прилади автоматичного управління максимумом групового графіка навантаження дугових сталеплавильних печей та джерелами реактивної потужності в мережах промислових підприємств.

7. ДСТУ ISO 9004:2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 2001. - 44с.

Стандарт має розширену сферу застосування системи управління якістю та містить настанови щодо поліпшення її діяльності. Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9004:2000 Quality managemenet sysytems - Guidelines for performance improvements.

8. ДСТУ ІSO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 2001. - 23 с.

Стандарт містить вимоги до систем управління якістю. Його застосовують під час сертифікації систем якості. Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001:2000 Quality management systems управління якістю.

9. ДСТУ ISO 9000:2001 Основні положення та словник. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 2001. - 26с.

Стандарт описує основні положення систем управління якістю та встановлює відповідну термінологію. Довідковий додаток А містить схеми понять, які є графічним відтворенням взаємозв’язків між термінами у спеціальних понятійних галузях, що стосуються систем управління якістю. Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentails and vocabulary.

10. ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 2001. - 21с.

Стандарт поширюється на піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для одержання за допомогою спеціальної апаратури газомеханічної піни, і встановлює загальні технічні вимоги до них та методи випробувань.

11. Киричек Ю.А. Комбинированные массивно-плитные фундаменты. Ресурсосберегающие методы расчета и проектирования. - Днепропетровск, 2001. - 207 с.

У монографії представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень роботи комбінованих масивно-плитних фундаментів під машини з динамічними навантаженнями. Запропоновані аналітичні методи розрахунку таких фундаментів і раціональні конструктивні рішення.

Дар ПДАБА.

12. Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька-Макіївки). - К.: НДІП містобудування; Вінниця: Тезис, 2001. - 159с.

Книга присвячена виявленню сучасних містобудівних тенденцій, факторів і умов; визначенню вимог, критеріїв і принципів; розробленню моделі, нормативів і методики просторової організації та сталого розвитку міст-центрів агломерації на прикладі Донецька-Макіївки.

Дар Головкиївархітектури.

13. Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць. Вип.1. - К.: Спалах, 2000. - 367с.

Збірник наукових праць українських мистецтвознавців присвячений питанням історії й теорії образотворчого мистецтва, музики, театру, кіномистецтва, актуальним проблемам культури.

До збірника ввійшла праця В.Ханка “Будинки народних шкіл за проектами О.Сластьона”, яка детально знайомить з цим напрямом творчості визначного художника і архітектора Опанаса Сластьона (1855-1933), є бібліографія.

Дар Академії мистецтв України.

14. Новые технологии для энергетики, промышленности и строительства: Сборник рефератов и статей. Вып.2. - Димитровоград, 2000. - 384с.

Збірник підготовлений димитровоградським науковим центром Поволзького відділення Академії технологічних наук РФ, містить реферати робіт, що були завершені молодими співробітниками підприємств міста в 1998-1999 рр.

15. Огородникова Т.Ю. Территориальное устройство населенного пункта (на примере города Москвы). - М.: Современный мир, 2001. - 61с.

На прикладі Закону міста Москви “О территориальном делении города Москвы“ автор продемонструвала, наскільки недосконалими та недоопрацьованими бувають законодавчі акти в галузі територіального облаштування міста.

16. Олексюк А.А. Реконструкция и эксплуатация систем теплоснабжения. - Макеевка, 2001. - 75 с.

Викладені питання необхідності реконструкції систем теплопостачання, викликані введенням допоміжних теплових потужностей або відключенням деяких з них. Вирішені питання оптимізації у процесі реконструкції систем теплопостачання, вибору ефективних схем приєднання місцевих абонентських систем з розробленням режимів їх експлуатації.

Дар ДонДАБА.

17. Пам’ятки історії та культури Запорізької області (Приазовський, Приморський, Чернігівський, Якимівський райони). Вип.3. - Запоріжжя, 2001. - 170с.: іл.; карти-схеми.

Третій випуск видання продовжує ознайомлення з пам’ятками історії та культури зазначеної області, що збереглися до нашого часу.

Дар Трегубової Т.О.

18. Папірник Р.Б. Вибір та обгрунтування технологічних схем зведення надбудов при реконструкції житлових будинків. 05.23.08 - технологія промислового та цивільного будівництва: Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2001. - 18с.

Викладені актуальні питання вибору найбільш раціональних технологічних схем реконструкції житлових будинків способом надбудови з урахуванням їх особливостей, різні характеристики яких впливають на використання того чи іншого варіанту реконструкції.

19. Растрелли Ф.Б. Архитектурные проекты из собрания Государственного музея истории С.-Петербурга: Каталог /Г.Б.Васильева, К.В.Житорчук, А.М.Павелкина. - Спб., 2000. - 115 с.

До каталогу ввійшли креслення та малюнки, що демонструють сміливість і розмах грандіозних задумів Растреллі в проектах палаців та соборів.

Дар Дегтярьова М.Г.

20. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. М.: Республика, 2000. - 367с.: ил.

До книги увійшли думки Родена про мистецтво, а також спогади його сучасників (Ж.Кладель, Г. Кокіо, Р.М.Рільке, С.Цвейга та ін.), що змальовують багатий духовний світ художника.

21. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. - М.: Издательство “Бумажная галерея“, 2001.

Т.VII: Ведущие научные школы, передовые технологии и научные кадры высшей квалификации в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальной сфере России. - 464с.: ил.

Черговий том енциклопедії розповідає про широку палітру наукових та творчих шкіл Росії, їх багатосторонню діяльність. Розділи енциклопедії знайомлять з новими творчими досягненнями в архітектурі і містобудуванні, розробками в галузі технологій будівельної науки, а також представляють видатних архітекторів, майстрів та науковців галузі.

22. Сергійчук В. Український Крим. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. - 303с.

У книзі з використанням великого документального матеріалу розповідається про спільну історичну долю Криму й України. Розділ “І через десять років - Крим невідбудований” містить відомості про стан відбудови міст, промисловості, сільського господарства, санаторно-курортної зони Криму.

Дар Державного фонду фундаментальних досліджень.

23. Шугайло Г.І. Творчий тандем: Архітектори Мирослав та Олександр Барановські. - К.: НДІТІАМ, 2001. - 44с.

Книга освітлює творчий шлях двох архітекторів, батька і сина - Мирослава та Олександра Барановських. В їх архітектурно-проектній та науковій творчості знайшли втілення ідеї, якими жила архітектурна громадськість України другої половини ХX ст.

Дар О.М.Барановського.

__________________________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г.Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел. /факс (044) 416-0310;
тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов