КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Азизов Т.Н. Теория пространственной работы перекрытий: Монография. - К.: Науковий світ, 2001. – 276 с.: ил. - Библиогр.: с. 257-273.

Викладені методи розрахунків збірних та монолітних, суцільних та ребристих перекриттів з урахуванням формування тріщин, наявності дефектів та різних опорах. Запропоновані методи можна використовувати при обрахуванні багатьох інших конструкцій (суцільні і ребристі плити, система перехресних балок, круглі суцільні і перехресні плити, панелі-оболонки, прольотні будівлі мостів, кроквяні конструкції).

Дар автора.

2. Білоконь Ю.М. Регіональне планування (сутність та значення) / За ред. І.О.Фоміна. - К.: Укрархбудінформ, 2001. – 106 с.

У навчальному посібнику розглянуті засади сучасного регіонального планування. Викладена характеристика регіонального планування як містобудівної дисципліни, визначені її зв’язки з іншими галузями знань, державною регіональною політикою та проектно-планувальною діяльністю на різних рівнях територіального розвитку.

Дар видавництва.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1426 с.

Універсальний довідник із сучасної української мови, в якому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою викладення в однотомному виданні. Словник містить близько 170 тис. слів. Окрім загальноуживаних слів у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя.

4. Вісник Академії будівництва України. Вип.10. - К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2001. – 70 с.

До 10-го випуску збірника включені статті науковців-спеціалістів в галузі будівництва та архітектури, що стосуються питань економіки, екології, застосування сучасного будівельного обладнання, технологій та матеріалів. Порушуються проблеми забудови м. Києва та розвитку проектного менеджменту в Україні, завдання окремих наук в умовах реформування вищої освіти, аналізується розвиток науки в КНУБА за роки незалежності. Видано до 70-річчя КНУБА.

5. Височин І.А. Моделювання як провідний засіб пізнання архітектури на прикладах підземного архітектурно-просторового середовища: Монографія. - Суми: Вид-во “Університетська книга”, 2001. – 248 с.

Аналізується значний історико-теоретичний та філософський матеріал, теорія моделювання та споріднені з нею галузі знань. Постановка та розв’язання низки практичних завдань у сфері моделювання підземного архітектурно-просторового середовища, на думку автора, має активізувати процес навчальної підготовки та діяльності майбутнього архітектора.

Дар автора.

6. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. - К., 2001. – 117 с.

У цих Правилах наведено перелік електрозахисних засобів, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і виробничих бригад. Вимоги цих Правил необхідно враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

7. ДНАОП 1.1.10-1.04.-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. - К., 2001. – 171 с.

Правила розповсюджуються на працівників, що виконують ремонтно-експлуатаційні, будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи із застосуванням вантажо-підйомних механізмів, з використанням верстатного та зварювального обладнання, різних пристроїв та інструменту на підприємствах та в організаціях усіх форм власності.

8. Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник. - К.: Фенікс, 2001. – 559 с.: іл.

У словнику вміщено понад 2500 довідок про життя і діяльність відомих українських жінок минулого і сьогодення, які плідно і самовіддано працювали і працюють в галузі духовного, суспільно-політичного, економічного та господарського життя України. Серед них - видатні жінки-архітектори (Чмутіна Н.Б., Говденко М.М., Анищенко А.М., Целіковська Т.О. та ін.), скульптори (Коломієць І.А., Блох Л.А. та ін.), будівельники (Вологодська Є.Я., Сіра Г.М. та ін).

9. Интенсификация очистных сооружений систем водоотведения предприятий агропромышленного комплекса: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2001. – 45 с. - Библиогр.: с. 44. - (Строительство и архитектура).

Викладені проблеми біологічної очистки стічних вод підприємств з виробництва цукру, що використовується у вітчизняній практиці. Пропонуються нові технологічні процеси та споруди, спрямовані на інтенсифікацію методу біологічної очистки, що розроблені і впроваджені російськими спеціалістами.

10. Кравченко А.М., Красінський В.М. Посібник з експлуатації електрозахисних засобів. - Х.: Форт, 2001. – 157 с.

Наведено класифікацію електрозахисних засобів, які застосовуються в електроустановках, та основні технічні вимоги до них, норми і правила комплектування цими засобами електроустановок і виробничих бригад, порядок і правила проведення механічних та електричних випробувань електрозахисних засобів, правила їхнього застосування, інформацію про засоби захисту, які виробляються в Україні.

11. Кравченко А.М. та ін. Посібник з вивчення та застосування правил безпечної роботи з інструментом та пристроями. - Х.: Форт, 2001. – 230 с.

Викладено вимоги безпеки праці, які повинні виконуватись під час проектування та експлуатації різних груп метало- та деревообробних верстатів, абразивного та ельборового, електрифікованого, слюсарно-ковальського та пневматичного інструменту, зварювального та іншого обладнання, а також вимоги безпечного виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних пристроїв, пристосувань та виконання верхолазних робіт.

12. Крижановська О.О. Києво-Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир в документах та матеріалах ХVI-початку ХХст. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2001. – 98 с. - Бібліогр.: с. 95-97.

Основною метою дослідження стало привернення уваги до історії Києво-Флорівської обителі, що налічує більше 400 років. До праці ввійшли історичний нарис, дані про ігумень (ХVІІ-першої пол. ХІХ ст.) та послужний список за 1882 р., реєстр документів монастиря по 1917 рік включно.

Дар автора.

13. Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць. Вип.2. - К.: Вид-во “Кий”, 2001. – 387 с.

Другий випуск збірника праць українських мистецтвознавців присвячений питанням історії й теорії образотворчого мистецтва, музики, театру, кіномистецтва, актуальним проблемам сучасної культури. До розділу “Образотворче мистецтво” ввійшли праці Г.Логвина та О.Найдена, присвячені українському бароко в архітектурі і живописі (с. 7-12, 25-33), цікаве дослідження Є.Котляра “Мавританський стиль і синагогальне будівництво в Європі ХІХ - початку ХХ ст.” (с. 45-53), є бібліографія.

Дар видавництва.

14. Планирование как одна из функций управления по организации єффективной деятельности хозяйствующих субъектов в современных условиях: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2001. – 36 с. - Библиогр.: с. 35. - (Строительство и архитектура).

В огляді представлені ключові моменти використання планування в специфічних умовах нинішньої Росії. Розглянуті етапи та принципи планування, управління фінансовою діяльністю, наведено зразок структури бізнес-плану підприємства і організації та його коротка характеристика.

15. Правила пожежної безпеки в Україні. Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (Реєстр НАПБ). - К.: Пожінформтехніка, 2001. – 327 с.

До збірника увійшли Правила пожежної безпеки в Україні та Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки зі змінами і доповненнями за станом на 15.02.2001.

16. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник: В 9ч. - К.: Техніка, 1996-

Ч.7: Канализация - наружные сети; Теплоснабжение - наружные сети; Теплоизоляционные работы / С.И.Днипровский, В.И.Лубяной, В.А.Прохоровский. - 2001. – 261 с.

У 7-ій частині довідника наведені виробничі витрати матеріалів при прокладанні мережі зовнішньої каналізації, теплопостачання та проведенні робіт з теплоізоляції трубопроводів. До витрат матеріалів включені чисті витрати, технологічні втрати і відходи матеріалів з моменту надходження їх на приоб’єктний склад. Нормативні матеріали подано за станом на 01.01.2001р.

17. Сіткарьова О.В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця ХVIII - ХХ століття. - К.: Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2001. – 337 с.: іл. - Бібліогр.: с. 323-336.

Монографія присвячена вивченню Києво-Печерської лаври. Базується на аналізі й узагальненні архівних джерел та інших відомостей про цей об’єкт. У книзі хронологічно досліджуються етапи розвитку ансамблю Лаври з кінця ХVІІІ ст., публікуються проекти, за якими здійснювалося будівництво, наводяться відомості щодо архітекторів та реставраторів, які відтворювали зруйновані пам’ятки комплексу в наш час (с.310-322). У додатках наводяться переліки проектів та будівель, виконані архітекторами А.І. Меленським, П.І. Спарро, О.П. Середою, В.І. Сичуговим.

Дар Головкиївархітектури.

18. Современная техника и технологии для строительства дорог: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2001. – 102 с. - Библиогр.: с. 101-102. - (Строительство и архитектура).

Розглянуті приклади розвитку транспортної мережі в промислово розвинутих країнах, система платних доріг, ефективні конструкції дорожнього полотна, матеріали, технології будівництва, а також питання експлуатації та екологічні аспекти автомагістралей.

19. Стефанович Д. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва. К.: Вид-во “Кий”, 2001. – 215 с.: іл.

У книзі розповідається про один із районів м.Києва, що виник на терені приміської Шулявки і став найбільшим індустріально-промисловим регіоном міста. Переважна частина розділів, що подають історію розвитку місцевості, включають матеріали про розбудову району аж до кінця ХХ ст.

20. Технічна естетика і дизайн: Науково-технічний збірник. Вип.1 / Відп. ред. М.І.Яковлєв. - К.: Віпол, 2001. – 172 с.

До збірки ввійшли наукові статті з теоретичних і методологічних питань технічної естетики та проблематики, а також статті, тематика яких охоплює напрями наукових досліджень, творчої та практичної дизайнерської діяльності, що є суміжними відносно технічної естетики.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;
тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов