КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Александров В.Т. Ценообразование в строительстве. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.: ил. – (Сер. Ключевые вопросы)

Розкриті основи теорії ціноутворення в будівництві. Досвід Росії.

2. Вазари Дж. Избранные жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2001. – 732 с.: ил.

Джорджо Вазари, художник та архітектор, був молодшим сучасником таких видатних майстрів італійського Відродження як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Тиціан. Його праця – справжня скарбниця фактичних матеріалів для всіх, хто цікавиться цим величним періодом європейської культури. В це видання увійшли біографії самих видатних художників Відродження.

3. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. – М.: ООО “Издательство АСТ”. –

2001. – т.1. – Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия. – 944 с.: ил.

2001. – т.2. – Европейское искусство средних веков. – 944 с.: ил.

2001. – т.3. – Искусство XVI-XIX столетий. – 944 с.: ил.

Сучасне переведення унікальної роботи директора Дрезденської галереї про історію мистецтва дохристиянських і нехристиянських народів, а також про мистецтво XVI-XIX століть та європейського середньовіччя.

4. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип.4 / гол.ред. М.М.Жербін; АБУ; ДНАББ імені В.Г.Заболотного. – К.: КНУБА, 2001. – 52 с. – (Серія історичних нарисів).

До четвертого випуску збірника ввійшли історичні нариси про видатних вчених школи академіка Є.О.Патона, які працювали в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона, досліджували та сприяли розвитку електрозварювання металевих конструкцій.

5. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Архітектура : До 270-річчя архітектурної освіти у Львові. – 2001. - №429. – К.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 221 с.

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету “Львівська політехніка”, а також інших вищих закладів освіти.

Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури.

6. Власов В.Г. Большой энциклопедичный словарь изобразительного искусства. В 8 т. -

Т.4. – СПб.: ЛИТА, 2001. - 832 с.: ил.

У словник включені статті на букви К, М, Н.

7. Голышев А.Б. и др. Железобетонные конструкции. Т.1 Сопротивление железобетона. - К.: Логос, 2001. – 420 с.

Викладені відомості про матеріали для залізобетонних конструкцій, експериментальні основи опірності залізобетону.

8. Жербин М.М. Украинские и зарубежные строители. Ученые, педагоги, инженеры, архитекторы (из истории строительной техники): Краткий биографический справочник. – К.: КНУСА, 2001. – 156 с.

Подані відомості про життя та діяльність 390 будівничих теоретиків та практиків минулого.

Дар автора.

9. Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сборник. Вип.35. – К.: Техніка, 2002. – 115 с. – (Сер.: Технические науки).

Цей збірник присвячено 30-річчю кафедри “Безпека життєдіяльності” ХДАМГ. До нього включені статті провідних спеціалістів, які охоплюють основні наукові й практичні напрямки у сфері охорони праці – безпека підприємств, міського транспорту, навколишнього середовища, безпека людини в сучасних умовах.

Дар ХДАМГ.

10. Ланге Б. Деревянный дом от мала до велика. – М.: Изд-во “Познавательная книга плюс”, 2000. – 184 с. – (Сер.: Дом).

Методика сучасного дерев’яного будівництва.

11. Ларцев В.С., Ключиков Г.Н. Краткий очерк истории приватизации в Украине / К.: Издательская фирма Полиграф-Информ, 2001. – 352 с.

Для тих, хто цікавиться проблемами реформування української економіки та суспільства.

12. Нащокина М. Сто архитекторов московского модерна. Творческие портреты. – М.: Издательство “Жираф”, 2000. – 304 с.: ил.

Багато ілюстроване видання про зодчих московського модерну.

13. Перечень нормативных документов, регламентирующих строительство на территории Российской Федерации и имеющихся в фонде Информационного центра по нормированию и стандартизации в строительстве Госстроя России (по состоянию на 01.10.2001 г.) / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦНС, 2001. – 520 с.

Російські нормативні документи.

14. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 564 с.

Книга знайомить читача з феноменом архітектури українського театру – у просторовому, часовому і дійовому розвитку – у порівнянні з європейськими архітектурно-театральними феноменами.

Дар автора.

15. Справочное пособие о порядке подготовки и сбора информации для различных видов экспертной оценки объектов приватизации, акционирования, отчуждения, залога и аренды / Н.Кравцова, В.Ларцев, Н.Лебедь и др. Под ред. Н.Лебедь. – К.: ООО “Учебно-консалтинговый центр “Эксперт-Л”, 2001. – 161 с.

Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність.

16. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов /В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев и др.; - М.: Высш.шк., 2001. – 320 с.: ил.

Розглянуто питання будівельних технологій, підземних споруд та споруд з монолітного залізобетону.

17. Українська приватизація у спогадах та роздумах / В.С. Ларцев, Г.М. Ключиков – К.: Видавнича фірма Поліграф-Інформ, 2001. – 479 с.

У книзі в живій формі спогадів розповідається про основні події процесу приватизації в Україні, роль та місце в ньому Фонду Держмайна України. З різних політичних і фахових позицій аналізуються успіхи і прорахунки цього найважливішого напрямку реформування нашої економіки.

18. Фундаменты и кладка / Ю.И.Крылов. – Челябинск: Изд-во “Урал Л.Т.Д”, 2001. – 123 с. – (Сер.: Домашний мастер).

Як будувати із каменю, практичні поради.

19. Чистов Л.М. Экономика строительства. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.: ил. – (Сер.: Учебники для вузов).

Про теорію і практику ефективного управління будівельною галуззю на базі ресурсного підходу.

20. Штукатурные работы / Я.В.Немирович, Н.Б.Козьмин. – Челябинск: Изд-во “Урал Л.Т.Д”, 2001. – 119 с. – (Сер.: Домашний мастер).

Ця книга допоможе домашньому майстру зробити штукатурні роботи. Наглядні кольорові ілюстрації дозволяють на практиці вирішити технічні проблеми різної складності.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов