КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия ХІХ века. М.: Стройиздат, 2000 – Вып. 5: Дома-особняки. – 2001. – 48 с.: ил.

Вып. 6: Загородные дворцы и охотничьи замки. – 48 с.: ил.

Продовження перевидання енциклопедії Г.В.Барановського.

2. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 255 с.

В учбовому посібнику розглянуто економічні основи функціонування житлової сфери; розкрито питання відтворення житлового фонду; відображено сучасні аспекти організації управління житловим будівництвом та експлуатацією житлового фонду; викладено зміст житлово-комунальної реформи.

3. Грюнштам В.А. Оплата труда в строительстве. – СПб: Питер, 2002. – 222 с.: ил. – (Сер. “Ключевые вопросы”).

У книзі розглянуто проблеми визначення затрат на оплату праці при проектуванні кошторисної вартості будівництва та питання організації заробітної плати робітників і службовців у підрядних будівельних організаціях.

4. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. Реставрационные строительные работы: Учебник для проф. образ. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 272 с.

Подано відомості про основи архітектурних стилів, методи будівельної реставрації будинків і споруд, будівельні матеріали минулого та методи їх відновлення. Викладені в технологічній послідовності процеси та операції реставраційних робіт, технологічні прийоми, питання охорони праці та екології.

5. Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: Учебник / Под ред. Ю.П.Соснина. – М.: Высш. школа, 2001. – 415 с.

У підручнику відображені останні досягнення будівельної техніки в галузі санітарно-технічних систем, обладнання, теплогазопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря.

6. Клімов Ю.А. Сучасні методи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2001. – 45 с.

Наведено розрахунки за утворенням похилих тріщин, шириною розкриття нормальних і похилих тріщин та за деформаціями; обґрунтовано зміни у СніП 2.03.01-84 щодо розрахунків за граничними станами другої групи, введених в дію в Україні з 01.01.96.

Дар КНУБА.

7. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология: Учебник. – М.: Высш. школа, 2001. – 273 с.: ил.

Викладено теоретичні основи фізико-хімічних процесів, що виникають внаслідок впливу об’єктів транспорту та виробництва на довкілля, механізми впливу на навколишнє середовище окремих видів транспорту, а також поширення і трансформації промислово-транспортних забруднень.

8. Маркетинг в строительстве: Учебник /Под ред. И.С. Степанова, В.Я. Шайтанова. – М.: Юрайт-М, 2001. – 343 с.

Це перше видання підручника “Маркетинг в строительстве”, підготовлене відповідно до державного стандарту з підготовки спеціалістів з вищою освітою за спеціальностями “Економіст-менеджер”, “Менеджер”, має специфіку будівельної галузі.

9. Метельницький Р. Деякі сторінки єврейської забудови Луцька. – К., 2001. – 173 с.: іл. – (Сер. “Бібліотека Інституту юдаїки”).

Висвітлено маловідомі та зовсім невідомі моменти історії Луцька. До мінливої панорами міської забудови протягом кількох століть разом з тими, що збереглися, долучені об’єкти, назавжди втрачені.

Дар видавництва “Дух і літера”.

10. Моргун А.С. Застосування методу граничних елементів у розрахунках паль в пластичному середовищі грунту: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 64 с.

У монографії наведено методику розрахунку пластичної задачі паля-основа за допомогою сучасного числового методу граничних елементів з використанням способу послідовних пружних розв’язків.

Дар ВДТУ.

11. Моргун А.І., Моргун А.С. Конструкції біпірамідальних паль та їх розрахунок за методом граничних елементів: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 115 с.

Розглянуто питання конструювання та дослідження роботи конструкцій біпірамідальних паль з великим кутом обігу, наведено методику розрахунків.

Дар ВДТУ.

12. Полюшко Г.В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. – К.: Абрис, 2001. – 175 с.: іл.

У книзі йдеться про пошуки втрачених у 1930-х роках унікальних експонатів Лаврського музею, нині Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Дар Національного Києво-Печерського заповідника.

13. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия: Учебник. – М.: Высш. школа, 2001. – 367 с.: ил.

Матеріал викладено з позиції сучасного будівельного матеріалознавства: описано властивості сучасних будівельних матеріалів як загального призначення, так і спеціальних, приділено увагу екологічним проблемам виробництва та використання будівельних матеріалів.

14. Розрахунок на міцність і жорсткість статично визначуваних конструкцій: Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з будівельної механіки /Уклад. Є.О.Гоцуляк, М.Г.Кушніренко, С.О.Пискунов. – К.: КНУБА, 2001. – 42 с.: іл.

Викладено основні теоретичні відомості з розрахунку плоских стержневих систем на статичне нерухоме навантаження, розглянуто приклади розв’язання задач та виконання індивідуальних завдань.

Дар КНУБА.

15. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підруч. для вузів. – Рівне: РДТУ, 2001. – 429 с.

Розглянуто основні схеми водопостачання населених пунктів і підприємств; конструктивні особливості та основні принципи розрахунку та конструювання водозабірних споруд, станцій підготовки води, насосних станцій, резервуарів та водонапірних башт, водопровідних мереж.

Дар бібліотеки КНУБА.

16. Указатель нормативно-методических и правовых документов по жилищно-коммунальному комплексу Российской Федерации: Информ. изд. – М.: ФГУП ВНИИНТПИ Госстроя РФ, 2001. – 142 с.

Покажчик містить інформацію про затверджені та чинні на території РФ документи з питань житлово-комунального комплексу.

17. Українська Академія мистецтва: Дослід. та наук.-метод. праці. Вип.8. – К.: НАОМА, 2001. – 335 с.: іл.

До цього випуску включені наукові статті та результати досліджень спеціалістів в галузі архітектури (Л.Прибєги, В.Вечерського, С.Кілессо, Г.Добровольської, В.Макухіна) та аспірантів НАОМА; матеріали до знаменних дат таких визначних постатей, як архітектор П.Ф.Альошин, вчений і реставратор В.Г.Леонтович, скульптор І.В.Макогон та ін.; мистецько-освітня практика та мистецька хроніка НАОМА.

Дар НАОМА.

18. Українська культова архітектура у світовому контексті: Матеріали Міжнар. наук. конф. – К., 2001. – 215 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції “Українська культова архітектура у світовому контексті”, присвячені 2000-річчю Різдва Христового та 400-річчю храму Св. Архистратига Михаїла.

19. Управление организацией: Энцикл. словарь / Под ред. А.Г.Поршнева, А.Я.Кибанова, В.Н.Гунина. – М.: Издат. Дом ИНФРА-М, 2001. – 821 с. – Библиогр.: с.820-821.

Словник містить більше 7000 статей і тлумачень понять в галузі управління організацією: зовнішнє середовище, теорія організації та управління, управління розвитком, фінансовий менеджмент, управління персоналом, соціологія і психологія управління, виробничий менеджмент, забезпечення управління організацією.

20. Хейл Г. Практическая энциклопедия фэн-шуй /Пер с англ. А. Блейз. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 251 с.

Мета цієї енциклопедії – показати, що таке фен-шуй у сучасному світі та сформулювати його основні принципи, проілюструвавши це на прикладах як сьогодення, так і минувшини.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов