КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Автоматизация штукатурных работ: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. – М., 2002. – 61 с. – Библиогр: с. 60. - (Строительство и архитектура).

Цей огляд присвячений аналізові сучасного рівня, стану та тенденцій розвитку засобів механізації, автоматизації та роботизації виконання штукатурних робіт.

2. Боголепов И.И. Архитектурная акустика: Учебник-справочник. – СПб.: Судостроение, 2001. – 226 с.

Підручник-довідник є літературно оформленим конспектом лекцій автора для студентів Морського технічного університету, що вміщує також довідковий матеріал.

3. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника. – К.: Техніка, 2002. – 335 с.

У довіднику систематизовано інформацію про технічні можливості відомих способів електричного зварювання і направлення конструкційних металів і сплавів. Наведено технічні можливості виготовлення виробів з них, а також характеристики сучасного обладнання для ручного і механізованого зварювання.

4. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. праць. Вип. 2001-4(29) –

Т. 2: Будівельні конструкції. Будівельні споруди. – 2001. – 129 с.

До другого тому включено наукові статті спеціалістів в галузі будівництва та архітектури, що стосуються аналізу, розрахунків, результатів досліджень та використання досвіду відносно будівельних конструкцій, будівель і споруд. Пропонується проект будівельних норм ДБН 423-Н.99-01 “Робочі креслення металевих конструкцій”.

5. Вопросы архитектуры и строительства: Проблемный доклад/ ВНИИНТПИ. – М., 2002. – Библиогр.: С.40, 42. – (Строительство и архитектура).

Розглянуті проблеми проектування та експлуатації світлопрозорих конструкцій, покрівель, виробів, їх переваги та можливості.

6. Донбасская государственная академия строительства и архитектуры: Истор. очерк. – Макеевка: ДонГАСА, 2001. – 177 с.

Книга про історію створення Донбаської державної академії будівництва і архітектури: від викладання спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” до вищого навчального закладу. Перш за все, це історія декількох поколінь людей, для яких Академія стала невід’ємною частиною життя, другою домівкою.

7. Дудар І.Н. Термосилова технологія бетону: Монографія. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – 145 с. – Бібліогр.: с. 142-145.

У монографії висвітлені питання розробки основ термосилової технології залізобетонних виробів. Подані дослідження теоретичних положень і закономірностей термосилового впливу на процеси структуроутворення бетону, на основі яких розроблені методи і режими енергозберігаючих технологій.

8. Інженерна графіка: Довідник / За ред. А.П. Верхоли. - К.: Техніка, 2001. – 264 с. – Бібліогр.: с. 263.

У довіднику систематизовано матеріали з класифікації та оформлення технічних креслень. На основі положень державних стандартів розглянуто теоретичні засади та практичні прийоми проекційного зображення різноманітних технічних виробів як традиційними способами, так і за допомогою комп’ютерної техніки.

9. Марчук А. Малярство: Альбом / Авт. вступ. статей В. Підгора, М. Стороженко. – Krakow: Towarzystwo slowakow w Polsce, 2001. – 33 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

В альбомі представлені кращі твори художника за останні роки (1997-2000), вміщено перелік основних (1985-2001рр.) та персональних (1989-2001рр.) виставок митця, його публікації.

Дар В. Підгори.

10-11. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць / За заг. ред. Д.Ф. Гончаренка; М-во освіти; Акад. арх-ри України. – Х.: ХДТУБА; ХОТВ АБУ –

Вип. 15. – 2001. – 317 с.

Вип. 16. – 2002. – 269 с.

Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

12. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей. Вип. 10. – К.: Часи козацькі, 2001. – 263 с. – Бібліогр.: с. 257.

Збірка включає наукові статті та повідомлення, які стосуються найновіших досліджень пам’яток археології, історії, архітектури українського козацтва, а також синхронних їм пам’яток інших верств українського суспільства XVI-XVIII століть.

13. Перспективные задачи инженерной науки: Сб. науч. трудов межд. конф. / Под общ. ред. В.И. Большакова. Вып. 2. – Днепропетровск: ПГАСА, “GAUDEAMUS”, 2001. – 403 с.

Представлені результати наукових робіт з матеріалознавства, технології будівельних матеріалів, поліпшення властивостей матеріалів різноманітними методами обробки.

Дар ПДАБА.

14. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 7. – Рівне: Вид-во Рівненського держ. техн. ун-ту, 2001. – 296 с.

Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень властивостей окремих будівельних матеріалів та технології їх виготовлення, опору елементів будівельних конструкцій силовим впливам.

15. Роль малого бизнеса в инвестиционно-строительном процессе: Проблемный доклад. – М.: ВНИИНТПИ, 2002. – 60 с. – Библиогр.: с. 56-59. – ( Строительство и архитектура).

У науково-технічному звіті систематизовано матеріали, які характеризують сучасний стан малого підприємництва та основні чинники, що визначають його розвиток у будівельній галузі та житлово-комунальному господарстві.

16. Строительное производство. Будівельне виробництво: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 42. – К.: НДІБВ, 2001. – 98 с.: іл.

Розглянуто питання удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому та житловому будівництві. Висвітлено нові напрями розвитку технології будівельних процесів, а також деякі аспекти економіки будівельного виробництва, які пов’язані зі становленням ринкових відносин в Україні.

Дар НДІБВ.

17. Управление качеством: проблемы, исследования, опыт: Сб. науч. трудов. Вып. 1 / Отв. ред. В.К. Федюкин. – СПб.: СПбГИЭУ, 2001. – 196 с.

Збірник присвячено проблемам природи якості продукції та послуг, пропонуються способи та прийоми управління якістю промислової продукції та освітніх послуг.

18. Усовершенствование технологии водоподготовки при повышенных антропогенных нагрузках: Проблемный доклад. – М.: ВНИИНТПИ, 2002. – 65 с. – Библиогр.: с. 62-64. – (Строительство и архитектура).

У роботі розглянуто ефективність існуючих технологій та споруд в умовах змін якості води у поверхневих вододжерелах під впливом антропогенного чинника та ускладнення норм якості питної води. Представлено результати випробувань та можливі варіанти схем удосконалених технологій і споруд водопідготовки.

19. Эффективные материалы на основе древесины и деревянные конструкции для малоэтажного строительства: Проблемный доклад. – М.: ВНИИНТПИ, 2002. – 49 с. – Библиогр.: с. 48. - (Строительство и архитектура ).

У доповіді йдеться про переваги матеріалів з деревини у малоповерховому будівництві, зокрема можливостям гнучкого використання їх у наданні покриттям будівель різної форми, малої маси, теплозахисту, стійкості до впливу деяких хімічно агресивних середовищ, тощо. Наведено конструкції з клеєної деревини, фанери нових видів.

20. Яценко Е.А., Слободянюк С.А. Теория длительной прочности и устойчивости стержневых железобетонных систем с учетом ползучести бетона / Под общ. ред. Е.А. Яценко. – Дніпропетровськ: ПДАБА; “Пороги”, 2002. – 249 с. – Библиогр.: с. 235-246.

У книзі викладена теорія розрахунку стержневих залізобетонних систем з урахуванням деформацій поздовжнього злому та повзучості бетону. Сформульовані критерії тривалої стійкості елементів систем.

Дар ПДАБА.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов