КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия ХІХ века. – М.: Стройиздат, 2000 - Вып. 7: Хозяйственные постройки. – 2001. – 48 с.: ил.

Продовження перевидання енциклопедії Г.В. Барановського.

2. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Наук.-техн. зб. Вип. 2. – К.: КНУБА, 2001. – 103 с.

До збірника включено результати наукових досліджень у галузі опалення, вентиляції, теплопостачання та газопостачання.

3. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 4. – Одеса: Астропринт, 2001. - 431 с.

У ювілейному “Віснику ОДАБА”, присвяченому 100-річчю від дня народження професора В.М. Голубкова та 50-річчю від дня заснування кафедри основ та фундаментів, наведено результати експериментально-теоретичних досліджень вчених та спеціалістів в галузі механіки грунтів, основ і фундаментів.

4. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. Вип. 1. -Х.: Право, 2001. – 147 с.

У збірнику викладено результати деяких наукових розробок Інституту з проблем розбудови української державності, удосконалення організації та функціонування системи органів державної влади, становлення і розвитку місцевого самоврядування.

5. Ежов В. Полвека глазами архитектора. – К.: НИИТИАГ: КНУСА, 2001. – 303 с. : ил.

У книзі народного архітектора України, доктора архітектури, професора Валентина Єжова поряд з мемуарними аспектами розглянуто співвідношення професіоналізму і політики в архітектурі, архітектурної науки та творчості, проблемні питання вищої архітектурної освіти. Написані живою мовою та багато ілюстровані малюнками і фотографіями автора спогади одного з провідних вітчизняних архітекторів є своєрідним літописом становлення та розвитку архітектурного процесу другої половини ХХ ст. в Україні.

6. Кам’яні роботи (інтегрований курс модульного навчання): Підруч. для проф.-техн. навч. закладів: У 3 ч. Ч. ІІІ /Під ред. А.С. Нікуліної. – К.: Вікторія, 2001. – 479 с. – Бібліогр.: с. 475-476.

Розроблена педагогічна технологія модульного навчання професії учнів професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням їхніх вікових особливостей на основі інтегрування предметів професійно-технічного циклу (технологія кам’яних робіт, матеріалознавство, будівельне креслення) та виробничого навчання, блочно-модульної побудови навчальних планів, програм і змісту навчальних елементів.

7. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 36. – К.: Техніка, 2002. – 479 с. – (Сер. “Архитектура и технические науки”).

Цей випуск збірника присвячений урбаністиці та управлінню життєдіяльністю міста. Розглядаються актуальні проблеми містобудування та архітектури, урбоекології, інформаційних систем в управлінні міським господарством, управління проектами та ресурсами, без яких неможливий сталий розвиток міста.

8. Малиновский В.А. Стальные канаты: Монография: У 2 ч. – Одесса: Астропринт, 2001 – Ч.1: Некоторые вопросы технологии, расчета и проектирования. – 2001. – 187 с. – Библиогр.: с. 179-185.

У монографії розглянуто деякі питання розрахунку, проектування, виготовлення та експлуатації сталевих канатів.

9. Нгалбиок А.-А. Электроактивационная технология силикатного бетона / Под ред. В.А. Матвиенко. – Макеевка: ДонГАСА, 2001. – 91 с. – Библиогр.: с. 80-90.

У монографії викладені результати досліджень технології та властивостей силікатних бетонів на електроактивованому молотому кварцовому піску.

10. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія. – К.: КНУБА, 2001. – 458 с.

Розглядаються методи аналізу в плануванні міст. Пропонуються методичні положення прогнозу розвитку міста на основі аналізу соціально-демографічної, економічної, просторової та природно-техногенної підсистем містобудівної системи. Сформульовані принципи розроблення стратегій управління розвитком міста.

11. Основи і фундаменти: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 26 / Під заг. ред. І.П. Бойка. – К.: КНУБА, 2001. – 126 с.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки грунтів, наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, розрахунку деформацій основ. Подано короткий нарис історії кафедри основ і фундаментів КНУБА.

12. Першаков В.М. та ін. Будівельні конструкції. Залізобетонні конструкції: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2001. – 194 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про матеріали (бетон, арматурну сталь) та їхні фізико-механічні властивості; основи розрахунку залізобетонних конструкцій за міцністю, жорсткістю, тріщиностійкістю. Розглянуто конструкції одноповерхових і багатоповерхових промислових цивільних будинків і споруд та аеропортів.

13. Проблемы урбоэкологии / Под общ. ред. А.Г. Шапаря. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2001. – 159 с. – Библиогр.: с. 151-159.

Викладено проблеми вивчення закономірностей, форм і шляхів взаємодії природних, антропогенних і соціальних чинників у конструйованих людиною міських екосистемах.

14. Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Експлуатація внутрішнього обладнання систем газопостачання: Навч. посіб. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 94 с.

Висвітлюються проблеми експлуатації внутрішнього обладнання систем газопостачання; питання обліку витрат газу; організаційно-технологічні питання аварійно-відновних робіт. Особлива увага приділяється техніці безпеки у газовому господарстві.

15. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Видав. дім “Скарби”, 2001. – 448 с. – Бібліогр.: с. 448.

У книзі розглядається будівельна організація як суб’єкт ринку, аналізуються напрями удосконалення інвестиційно-будівельної діяльності. Особливу увагу приділено ефективності використання виробничих ресурсів, науково-технічних досягнень, інтенсифікації виробництва, організації праці та її оплати в ринкових умовах.

16. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підруч. – К.: КНУБА, 2001. – 365 с. : іл.

У підручнику викладено теоретичні основи, загальні принципи і особливості виробництва стінових, оздоблювальних, тепло- і гідроізоляційних матеріалів, що застосовуються в будівництві.

17. Стороженко Л.И. и др. Строительные конструкции из стальных труб, заполненных центрифугированным бетоном: Монография. – К.: Четверта хвиля, 2001. – 143 с. – Библиогр.: с. 139-141.

Наведено відомості про конструктивні особливості та роботу під навантаженням елементів із центрифугованого трубобетону, а також метод розрахунку несучої здатності та оцінки напружено-деформованого стану конструкцій.

18. Технологія виробництва арматурних елементів і виробів для залізобетонних конструкцій: Навч. посіб. – Макіївка: ДонДАБА, 2001. – 93 с. – Бібліогр.: с. 91-92.

Розглянуто питання технології виготовлення закладних деталей для залізобетонних конструкцій. Викладено методику розрахунку параметрів технологічних режимів виробництва арматурно-зварних робіт при виготовленні залізобетонних виробів і конструкцій на заводах збірного залізобетону.

19. Типові регіональні правила забудови: Вид. офіц. – К.: Укрархбудінформ, 2002. – 20 с. – Укр та рос мовами.

Підготовлені та розроблені редакційною групою Держбуду України на виконання статті 21 Закону України “Про планування та забудову територій” та доручення Кабміну України від 19.05.2000 №86765/1.

20. Яцин В.П., Григоренко О.М. Основи будівельної справи: Опорний конспект лекцій для студентів факультету громадського харчування, готельного господарства та туризму всіх форм навчання. – К.: КНТЕУ, 2001. – 128 с.

Опорний конспект містить ключову інформацію з основ будівельної справи, викладену у логічній послідовності з максимально стислим текстовим супроводженням. Матеріал наведено у вигляді схем, таблиць, які сприяють швидкому і глибокому його засвоєнню.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов