КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Архитектор Иосиф Каракис: Судьба и творчество: Альбом-каталог к столетию со дня рождения / Ред. кол. С. Бабушкин, Д. Бражник, И. Каракис и др. – К., 2002. – 104 с. : ил.

Альбом присвячено життю та творчості відомого українського архітектора ХХ ст. Йосипа Юлійовича Каракіса (1902-1988). Видання містить репродукції його проектів, ескізів, живописних робіт та фотографії, а також список будівель, проектів та основних публікацій архітектора.

Дар громадської організації “Об’єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності “Статус”.

2. Архітектори Києва: Альбом-довідник /Гол. ред. О. Корнієнко; Передм. М. Дьомін. – К.: КОРЛАЙН, 2001. – 126 с. : іл. – (Сер. “Творчий інтелект України”).

Альбом-довідник “Архітектори Києва” – перша з книг в галузі архітектурної діяльності, виданий підприємством “Корлайн” за сприяння Національної спілки архітекторів України. Видання представляє архітекторів міста Києва та їх творчий доробок за останні роки.

Дар О.В. Корнієнка.

3. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. праць. Вип.3. – Дніпропетровськ, 2002. – 63 с.

У збірнику вміщено проблемно-аналітичні статті, огляди, повідомлення, полемічні виступи з важливих наукових проблем в галузі будівництва та архітектури. Даний випуск доповнено анотованим списком рефератів за березень ц. р.

Дар ПДАБА.

4. Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 94 с.

У книзі всебічно проаналізовано сучасну мовну ситуацію в столиці та визначення тенденції поширення української мови як основного засобу комунікації в усіх сферах життя міста.

Дар Видавничого дому “КМ Академія”.

5-6. Защитим имя и наследие Рерихов: В 2 т. М.: Международный Центр Рерихов, 2001Т. 1: Документы. Публикации в прессе. Очерки. – 2001. – 715 с.

Т. 2: Мяло К. Звезда волхвов, или Христос в Гималаях; Владимиров А. В поисках Православия. Современники. – 2001. – 421 с.

Видання присвячене унікальній спадщині сім’ї Реріхів, яка стала основою для створення громадського Музею М.К. Реріха у Москві.

Дар Українського Реріхівського товариства – відділення МЦР.

7. Інженерна геодезія: Наук.-техн. зб. Вип. 47 / Під заг. ред. С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2002. – 183 с. : іл. – Укр. та рос. мовами.

У збірнику висвітлено питання теорії і практики геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і баз даних, землеустрою, кадастру, містобудування та прикладної математики.

Дар КНУБА.

8. Вісник Донбаської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. праць. – Макіївка: ДонДАБА, 2001

Вип. 2001-6(31): Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. – 141 с.

У цьому випуску представлено наукові статті спеціалістів в галузі будівництва та архітектури, що стосуються технології очистки та водовідведення, системи утилізації побутових відходів, теплопостачання, питанням проектування різних конструкцій та механізації виробництва тощо.

Дар ДонДАБА.

9. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. – К.: Видав. дім “КМ Академія”, 2002. – 203 с.

У посібнику розглядаються як найпростіші математичні моделі, що будуються з допомогою основних елементарних функцій, так і більш складні моделі, побудовані на основі апарату теорії диференціальних рівнянь.

Дар Видавничого дому “КМ Академія”.

10. Науковий вісник будівництва. Вип. 17 / За заг. ред. Д.Ф. Гончаренка; Міносвіти і науки України, Акад. буд-ва України. – Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2002. – 270 с.

Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів.

Дар ХДТУБА.

11. Нічик В. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. – К.: Видав. дім “КМ Академія”, 2002. – 51 с. : іл.

Наукова розвідка доктора філософських наук Валерії Нічик присвячена перекладацькій, професорській, проповідницькій та місіонерській діяльності Симона Тодорського (1700-1754), вихованця Києво-Могилянської академії, а згодом вчителя і наставника Г. Сковороди. Автор зокрема зупиняється на розгляді культурної й освітньої спадщини академії як репрезентанта культури бароко в Україні.

Дар Видавничого дому “КМ Академія”.

12. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підруч. для вузів / Авт.: Р.Ф. Рунова, Л.О. Шейніч, О.Г. Гелевера, В.І. Гоц. – К.: КНУБА, 2001. – 365 с. : іл.

У підручнику висвітлені теоретичні основи, загальні принципи і особливості виробництва стінових, оздоблювальних, тепло- і гідроізоляційних матеріалів, що використовуються в будівництві. Приділено значну увагу сучасним індустріальним методам проведення оздоблювальних робіт з використанням спеціалізованих систем, спрямованих на енергозбереження та створення комфортних умов у будівлях.

Дар КНУБА.

13. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем / Держбуд України, НДІпроектреконструкція. – К.: Нора-прінт, 2001. – 262 с. : іл.

Розглянуто принципи вибору на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду ефективних варіантів об’ємно-планувальних і конструктивних рішень при реконструкції і модернізації як окремих 5-поверхових житлових будинків, так і при вирішенні комплексної проблеми реконструкції з урахуванням соціальних та інших потреб міст і селищ. Рекомендації розроблено згідно з наказом Держбуду від 15.11.1999 р. № 275.

Дар НДІпроектреконструкції.

14. Реконструкція житла: Матеріали міжнар. вист.-конф. “Реконструкція житла (RG/Київ 2002)”. Київ, 4-7 червня 2002 р. – К.: НДІпроектреконструкція, 2002. – 215 с.

Розглянуто соціальні аспекти, нормативно правове та організаційне забезпечення реконструкції, проектні рішення, технологію виконання робіт з реконструкції, будівельні матеріали та вироби, результати впровадження енергозберігаючих технологій тощо.

Дар НДІпроектреконструкції.

15. Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Диагностика в строительстве: Сб. науч. трудов. Вып. 18 / Под общ. ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2002. – 257 с.

У збірнику вміщено результати дослідів у галузі діагностики будівельних конструкцій, будинків, споруд, основ і фундаментів.

Дар ПДАБА.

16. Технологія виробництва арматурних елементів і виробів для залізобетонних конструкцій: Навч. посіб. / Авт. : М.М. Зайченко, С.М. Толчин, В.І. Братчун, А.Г. Доля. – Макіївка: ДонДАБА, 2001. – 93 с. – Бібліогр.: с. 91-92.

Наведено способи механічної обробки і зварювання арматурної сталі, розглянуто питання технології виготовлення закладних деталей для залізобетонних конструкцій.

Дар ДонДАБА.

17. Технология и проектирование подземного строительства: Вестник. Вып. 2 / Акад. стр-ва Украины, ОО “Строительство шахт, рудников и подземных сооружений”, НТЦ “Шахтострой”. – Донецк: Норд-пресс, 2002. – 186 с.

У віснику представлено стан і перспективи функціонування вугільної промисловості України, заходи щодо забезпечення виконання програми “Українське вугілля”, впровадження нових технологій, результати досліджень та принципові погляди на вдосконалення технології і техніки підземного будівництва.

Дар Академії будівництва України.

18. Ткаченко В.А. Основи розрахунків систем теплогазопостачання і вентиляції з допомогою ЕОМ: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2001. – 126 с. – Бібліогр. : с. 124.

Розглянуто питання математичного моделювання санітарно-технічних систем та пристроїв.

Дар КНУБА.

19. Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва: Т. 3 / Авт.-упоряд. В. Болгов. – К.: Видав. центр ”Bolgo”, 2001. – 462 с. : іл.

Третій том довідкового видання представляє в стислій формі дані про окремі організації, установи, підприємства, навчальні заклади Києва та їх керівників. Матеріал систематизовано за розділами: наука та освіта, охорона здоров’я, економіка, культура.

Дар видавництва.

20. Шандрук П.П. Стержневі конструкції змінного перерізу. Теорія розрахунків: Моногр. – К. : КНУБА, 2001. – 127 с. – Бібліогр. : с. 119-125.

У монографії наведено точну теорію розрахунків стержневих конструкцій змінного перерізу методом скінчених елементів на статичні та динамічні навантаження.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов