КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики: Наук. вид. / Під ред. Б.А. Малицького. – К.: УкрІНТІ, 2001. – 201 с.

 2. Досліджуються методологічні та прикладні аспекти формування і реалізації державної науково-технічної політики в контексті сучасних трансформацій, які сталися в країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні.

  Дар НАН України.

 3. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. праць. Вип.6. – Дніпропетровськ, 2002. – 63 с.

 4. У збірнику опубліковано наукові статті та реферати з важливих наукових проблем у галузі будівництва.

  Дар ПДАБА.

 5. Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 103 с. – Библиогр.: С. 103.

 6. Посібник є доповненим виданням книги цього ж автора “Основы расчета железобетона в вопросах и ответах” (Новосибирск: НГАСА, 1997) і включає відповіді на питання за основними розділами теоретичної частини курсу.

 7. Данилов М.П. и др. Теплоустойчивость и тепловой режим зданий, инженерных коммуникаций и промышленных объектов. – Днепропетровск: РИО ПГАСА, 2001. – 122 с. – Библиогр.: С. 118-122.

 8. У книзі розглянуто ряд питань, пов’язаних з теплотривкістю та тепловим режимом різних об’єктів.

  Дар ПДАБА.

 9. ДСТУ Б. В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 2002. – 24 с.

 10. Даний стандарт розповсюджується на будівельні полімерні герметизуючі нетвердкі матеріали і вироби, призначені для герметизації швів зовнішніх і внутрішніх огороджувальних будівельних конструкцій житлових, громадських і виробничих будівель. Чинний від 2002-07-01.

 11. ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Суміші бетонні. Методи випробувань: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 2002. – 28 с.

 12. Даний стандарт поширюється на бетонні суміші для приготування важкого, дрібнозернистого і легкого бетонів і встановлює правила відбирання проб і методи визначення легкоукладальності, середньої густини, пористості, розшаровуваності, температури і дотримання властивостей бетонної суміші. Чинний від 2002-07-01.

 13. Диагностика в строительстве: Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. научных трудов / Под общ. ред. В.И. Большакова. – Вып. 18. – Днепропетровск: ПГАСА, 2002. – 257 с.

 14. У збірнику вміщено результати досліджень у галузі діагностики будівельних конструкцій, будинків, споруд, основ і фундаментів.

 15. Валентин Иванович Ежов: Библиографический указатель построек, проектов и научных трудов (К семидесятипятилетию со дня рождения) / Сост. и авт. вступит. ст. А.А. Пучков. – Изд. 2-е, перераб., испр. и доп. – К.: НИИТИАГ, 2002. – 98 с.: ил.(Государственный научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. Библиографическая серия “Мастера отечественной архитектуры”. Вып. 2).

 16. До покажчика ввійшли довідково-бібліографічні матеріали, фотографії будов, проекти, малюнки, що розповідають про архітектурно-проектну та наукову творчість дійсного члена Міжнародної академії архітектури, Української академії архітектури, Академії інженерних наук, Академії будівництва України, іноземного члена Російської академії архітектури та будівельних наук, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, лауреата премії Ради Міністрів СРСР, народного архітектора України, доктора архітектури, професора В.І. Єжова.

 17. Иваницкая З.Н. Писанка: 300 образцов. – М.: Мир, 2001. – 63 с. – Библиогр.: С. 63. – ( Сер. “Школа практических знаний”).

 18. Книга-альбом, присвячена слов’янській писанці, включає методику навчання обрядового розпису пасхального яйця, класифікацію орнаментів та 300 кольорових зразків писанок кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

 19. Иллюстрированный мифологический словарь. – Изд. перераб. и доп. – Калининград: Янтарный сказ, 2001. – 383 с.: ил. – Библиогр.: С.381-383.

 20. У словнику вміщено відомості про персонажів античної міфології, дано роз’яснення основних понять, пов’язаних з міфологією, релігією, відправленням релігійних культів в античну епоху.

 21. Кто есть кто в экономике, науке и культуре Крыма. Т.II: 2001-2002 / Авт.-сост. В. Болгов. – К.: Новий світ, 2001. – 303 с.: ил.

 22. До другого тому ввійшли дані про кримчан, що очолюють офіційні установи,керують підприємствами та організаціями в сферах економіки, будівельного та агропромислового комплексів, послуг, науки та освіти, охорони здоров’я та культури, а також про їх видатних земляків.

 23. Методологические вопросы науковедения / Под ред. В.И. Оноприенко. – К.: УкрИНТЭИ, 2001. – 327с.

 24. Розглянуто широкий спектр актуальних методологічних питань наукознавства: історія його формування, дисциплінарний статус, поняття наукового простору, його формування та трансформація, оцінка результативності фундаментальних досліджень.

  Дар НАН України.

 25. Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. зб. / Відп. ред. М.М. Осєтрін. К.: КНУБА, 2002. – Вип. 11. – 182 с. – Укр. та рос. мов.

 26. У збірнику представлені наукові статті щодо проблем теорії і практики містобудування.

  Дар КНУБА.

 27. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Зб. наук. праць. Вип. 11 – Луцьк, 2001. – 158 с.

 28. Даний випуск збірника присвячено історичним дослідженням українсько-польських відносин.

 29. Орленко М. Михайлівський Золотоверхий монастир: методичні засади і хронологія відтворення: Наук. вид. – К.: Гопак, 2002. – 159 с.: іл.

 30. У книзі президента корпорації “Укрреставрація” М.І. Орленка проаналізовано місце і роль реставраційної науки в сучасному суспільстві, задачі, які стоять перед реставраторами сьогодні, детально простежено всі етапи відтворення Михайлівського Золотоверхого монастиря і надано професійну оцінку ефективності застосованих реставраційних технологій.

 31. Політичні фінанси: регулювання і практика: Матеріали міжнар. конф. Київ, 29 квітня 2002 р. - К.: Фонд “Європа ХХІ”, 2002. – 160 с.

 32. Розглянуто питання щодо системи політичного фінансування, представлено аналіз та оцінку фінансування політичної діяльності, зокрема на прикладі країн Центральної та Східної Європи.

 33. Современные гидроизоляционные материалы: Справочник / Сост. А.И. Войтов, В.Л. Козачук, В.В. Лайкин, А.А. Шкуратовский. – К.: АО “Мастера”, 2002. – 192 с.

 34. У довіднику представлені основні показники та галузі застосування різних сучасних гідроізоляційних матеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва, що використовуються в будівництві.

 35. Узбек Е. Василий Каразин из рода Караджи. – Х.: Майдан, 2002. – 132 с.: ил. – Библиогр.: С.116. – (Сер. “Жизнеописание знаменитых греков Украины” ).

 36. Книга знайомить з життям та діяльністю В.Н. Каразіна – вченого, громадського діяча, просвітника, “українського Ломоносова”.

  Дар Дешко Л.О.

 37. Шутенко Л.М. Міський житловий фонд: його життєвий цикл і радіаційна безпека: Моногр. – К.: Техніка, 2002. – 250 с. – Бібліогр.: С. 240-250.

 38. Монографія присвячена аналізові сучасного стану формування життєвого циклу міського житлового фонду з урахуванням його радіаційного забруднення на різних просторово-часових фазах існування.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов