КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. - М.: Стройиздат, 2000-

 2. Вып. 2: Детали: Избранные таблицы. – 2002. – 48 с.: ил.

  Один з трьох випусків “Деталей”, що є продовженням перевидання фундаментальної праці Г.В. Барановського.

 3. Геодезія: Підруч. для вузів. Ч.1 / Під ред. С.Г. Могильного, С.П. Войтенка. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2002. - 407 с.

 4. Викладено сутність і методи застосування фундаментальних понять геодезичної науки.

 5. Должностные инструкции в строительстве / Сост.: Н.Р. Усманова, В.Н. Лорина, Е.С. Калачев. - 2-е изд., доп. - М.: "Изд-во ПРИОР", 2002. - 253 с.

 6. У виданні представлено зразки посадових інструкцій працівників будівельних організацій Росії з урахуванням рівня знань, кваліфікації та вимог часу. Запропоновано методичні рекомендації зі складання посадових інструкцій на основі стандарту ГОСТ Р 6.30.-97 з доповненнями.

 7. Егоров Г.М. Современный справочник строителя. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. -507 с.: ил. - (Современные справочники).

 8. У довіднику зібрано поради та рекомендації щодо нових сучасних технологій будівництва, оздоблення громадських будівель і житлових приміщень, нових будівельних матеріалів та їх застосування.

 9. Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов: Учеб. пособ. для вузов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2002. – 193 с. – Библиогр.: с.192-193. – (Высшее горное образование).

 10. У підручнику викладено теоретичні основи систем вентиляції, а також основи вентиляції гірничих підприємств. Матеріал призначено для вивчення курсу "Безпека життєдіяльності".

 11. Предотвращение аварий зданий и сооружений : Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. К.И. Еремина. - Магнитогорск: МГТУ, 2001. - 157 с.

 12. Розглянуто питання аналізу причин і наслідків аварій, заходи щодо експлуатації конструкцій з накопиченими ушкодженнями, посилення конструкцій в процесі експлуатації будинків і споруд. Значну увагу приділено дослідженням фактичних навантажень і властивостей матеріалів і конструкцій.

 13. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования. - Введ. 01.09.2001. - М.: "Изд-во ПРИОР", 2002. - 62 с.

 14. Будівельні норми і правила РФ СНиП 12-03-2001 поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, капітальний ремонт, виробництво будівельних матеріалів, а також на виготовлення будівельних конструкцій і виробів незалежно від форм власності і відомчої належності організацій, що виконують ці роботи.

 15. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-технического минимума : Справ. / Ред. В.И. Кузнецов. - 6-е изд., доп. (с изм.). - М.: Спецтехника, 2002. - 493 с.: ил.

 16. У довіднику вміщено нормативні технічні документи, що застосовуються при проведенні пожежно-профілактичної роботи на підприємстві, станом на 1.01.2002 р.

 17. Современная усадьба: Цветы. Ландшафт. Оформление: Альбом / Пер. с англ. Е.Я. Мигуновой. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 320 с.: цв. ил.

 18. Багатоілюстроване видання енциклопедичного характеру пропонує інформацію з технології садівництва, садово-паркового мистецтва, а також відомості про найбільш поширені садові квіти.

 19. Спадисті дахи. Черепиця: Довід. - Львів: Галицька видав. спілка, 2002. - 327 с.: іл.

 20. У довіднику фірми RuppKeramik представлено всі відомості про планування, укладення і монтаж покрівельних матеріалів, а також рекомендації для роботи з покрівельними матеріалами провідної європейської фірми.

 21. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Логистика в строительстве: Учеб. пособ. - М.: "Изд-во ПРИОР", 2001. - 172 с.

 22. Викладено теоретичні основи логістизації будівельного виробництва. Запропоновано логістичні моделі: закупок матеріально-технічних ресурсів і виробничо-технологічної комплектації будов; управління будівельним виробництвом і виведення готової будівельної продукції на ринок; формування транспортних комунікацій, складського і тарного господарства будівельної фірми.

 23. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Маркетинг строительства : Учеб. пособ. для вузов. - М.: "Изд-во ПРИОР", 2001. - 144 с.

 24. Представлено основні положення теорії та практики маркетингу на ринку будівельної продукції регіону в умовах економіки перехідного періоду. Запропоновано науково-практичні рекомендації з ринкової орієнтації будівельного виробництва, з використання інструментарію маркетинга у сфері капітального будівництва.

 25. Строительный комплекс: экономика, управление и инвестиции : Труды Всерос. науч.-практ. конф. 9-10 февр. 2001 г./ Отв. ред.: Е.В. Гусев, В.М. Аксенов. - Челябинск: Изд-во "Библиотека А. Миллера", 2001. -225 с.

 26. Матеріали конференції присвячені сучасним проблемам розвитку будівельного комплексу в значних регіонах Російської Федерації.

 27. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. / Под общ. ред. В.И. Большакова. - Днепропетровск: ПГАСА, 2002 -

 28. Вып. 15, ч. 1: Материаловедение. – 2002. – 279 с.

  Вып. 15, ч. 2: Строительство, машиностроение. – 2002. – 239 с.

  Вып. 15, ч.3: Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2002. – 113 с.

  Представлено результати наукових праць з технології будівельних матеріалів і поліпшення їх властивостей різними методами обробки, з раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будинків і споруд, а також дані для розрахунку та проектування конструкцій і технологічного обладнання.

 29. Технологія будівельного виробництва: Підруч. для вузів /За ред. В.К. Черненка, М.Г. Ярмоленка. - К.: Вища шк., 2002. - 430 с.: іл.

 30. Викладено основні відомості з технології виконання підготовчих, транспортних, земляних, бурових, кам’яних, бетонних, залізобетонних, монтажних, опоряджувальних та інших робіт.

 31. Турскова Т.А. Великие сооружения древнего мира. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 415 с.: ил. - (Все загадки Земли).

 32. Представлено вичерпну інформацію про всі визначні споруди давнини, що залишили після себе геніальні зодчі та славетні будівничі різних епох.

 33. Хто є хто в економіці, культурі, науці. Київ та регіони. Т. 4 : 2002-2003 рр. / Автор-упоряд. В.В. Болгов. - К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2002. - 463 с.: іл.

 34. Четвертий том довідкового видання представляє конкретні дані про організації, установи, підприємства, об’єднання, навчальні заклади державного та обласного значення, керівників, окремих осіб. Матеріал систематизовано за розділами: наука та освіта, економіка, фінанси, консалтинг, агропромисловий комплекс, релігійні організації, культура і спорт; окремо виділено розділ “Митці”.

 35. Экспертиза ТЭО, проектов и объектов строительства: - М.: "Изд-во ПРИОР", 2002. -143 с.

Вміщено нормативні акти, що регулюють проведення експертиз ТЕО та проектів будівництва в Російській Федерації.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов