КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Бедов А.И., Щепетьева Т.А. Проектирование каменных и армокаменных конструкций: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 239 с.: рис.
 2. Розглянуто питання проектування конструкцій будівель, виконаних з кам’яної кладки, великих блоків і цегляних панелей. Розрахунки кам’яних елементів і конструкцій проілюстровано на прикладах.

 3. Безопасность и качество в строительстве: Основные термины и определения: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 333 с. – Библиогр.: с.277-282.
 4. У посібнику представлено стандартизовані визначення більше ніж 2500 термінів, бібліографія та перелік правових і нормативно-технічних документів (біля 1000) в галузі систем безпечності та якості в будівництві.

 5. Боровских А.В. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям и предельному равновесию: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 320 с.
 6. Представлено основні відомості про залізобетон та його компоненти, особливості й закономірності силового опору бетону та арматури під впливом статичних навантажень. Наведено конструктивні рішення і розрахунки панелей-оболонок перекриттів малої матеріало- і енергомісткості.

 7. Бурові роботи при водопостачанні з підземних джерел : Навч. посіб. – Х.: Видав. група "РА-Каравела", 2002. - 108 с. – Бібліогр.: с. 108.
 8. В посібнику розглянуто основні категорії підземних вод, які використовуються для водопостачання. Описані конструкції основних споруд для забору підземних вод, способи буріння і механізми та обладнання, які використовуються при будівництві свердловин.

 9. Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наук. праць/ За ред. Ю.М. Білоконя. – К.: Ін-т “Діпромісто”, 2002- Вип. 3: Культурологія містобудування. – 2002. – 165 с. – (До 75-річчя І.О. Фоміна).
 10. У збірнику вміщено вибрані публікації І.О. Фоміна з культурологічних аспектів архітектури та містобудування. Висвітлені взаємозв’язки культури та архітектури, значення естетики міського середовища, необхідність та можливості багатогранного розвитку особистості.

  Дар І.О. Фоміна.

 11. Зінич П.Л. Вентиляція громадських будівель: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2002. – 255 с. – Бібліогр.: с. 248-251.
 12. Розглянуто теоретичні основи вентиляції, дано практичні рекомендації з проектування та вибору, а також експлуатації систем вентиляції громадських будівель і споруд.

  Дар КНУБА.

 13. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов: Моногр. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 208 с. – Библиогр.: с. 205.
 14. Викладено питання реконструкції житлової забудови міст, що грунтуються на вивченні, аналізі та класифікації сучасного житла і житлових будівель різних періодів забудови на території Росії, з акцентом на історичний розвиток м. Москви і практику її реконструкції, що містить зарубіжний досвід.

 15. Леденев В.В., Скрылев В.И. Предупреждение аварий: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 239 с. – Библиогр.: с. 231-238.
 16. Подано основні відомості з механіки руйнувань матеріалів, розкрито причини їх появи, вказано шляхи недопущення руйнувань.

 17. Макаров Р.И. и др. Автоматизация производства листового стекла. Флоат-способ: Учеб пособ. / Р.И.Макаров, Е.Р.Хорошева, С.А.Лукашкин. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 191 с. – Библиогр.: с. 187-191.
 18. У посібнику коротко охарактеризовано виробництво листового скла, особливості флоат-способу виробництва, моделювання і управління процесом варки-вироблення.

 19. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Зб. наук. праць. Вип. 5 / За заг. ред. О.Є. Андрейківа, Й.Й. Лучка, В.В. Божидарника. – Львів: Каменяр, 2002. – 584 с.
 20. У збірнику наведено праці, присвячені наступним проблемам: аналітичні та числові методи в механіці і фізиці руйнування будівельних матеріалів та конструкцій; експериментальні методи дослідження і діагностика роботи будівельних матеріалів і конструкцій; прикладні питання механіки руйнування будівельних матеріалів, конструкцій та споруд; інженерні будівельні комунікації – нафто-, газопроводи, мости і споруди.

 21. Михеев А.П. и др. Проектирование зданий и застройки населенных мест с учетом климата и энергосбережения: Учеб пособ. / А.П.Михеев, А.М.Береговой, Л.Н.Петрянина. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 159 с.: Библиогр.: с. 156-157.
 22. Метою даного видання є сприяння формуванню професійного ставлення під час проектування будівель і забудови населених місць з позицій енергоекономічного забезпечення комфорту.

 23. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. Вип. 19 / За заг. ред. Д.Ф. Гончаренка; Міносвіти і науки України, Акад. буд-ва України. – Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2002. - 256 с.
 24. Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів.

  Дар ХДТУБА.

 25. Проблеми підготовки фахівців для будівельної галузі України: Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 21-22 листоп. 2002 р., м. Київ / Міносвіти і науки України, КНУБА, Акад. буд-ва України, Укр. асоц. “Кадри для буд-ва”. – К.: КНУБА, 2002. – 75 с.
 26. Розглянуто стан і перспективи розвитку будівельного комплексу України та його кадрове забезпечення, проблеми підготовки фахівців для будівельної галузі, а також кваліфікаційні вимоги та їх відображення в освітніх стандартах.

 27. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 170 с.: ил. – Библиогр.: с. 131.
 28. В основу посібника покладено вимоги нормативних документів з визначення навантажень, зусиль, проектування залізобетонних, кам’яних і армокам’яних конструкцій.

 29. Пшінько О.М. Основи технології підводного бетонування при ремонті штучних транспортних споруд: 05.23.08 – Технологія пром. та цивільн. буд-ва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2001. – 40 с.
 30. Метою роботи є розробка наукових основ технології підводного бетонування при ремонті і відновленні штучних транспортних споруд, що забезпечуються за рахунок комплексного вирішення технологічних, матеріалознавчих та організаційних проблем підводного ремонту.

  Дар Пашун Л.А.

 31. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 8. - Рівне: УДУВГП, 2002. - 205 с.
 32. Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень властивостей окремих будівельних матеріалів та технології їх виготовлення, опору елементів будівельних конструкцій силовим впливам.

 33. Українська академія мистецтва заснована 1917: Альбом. - К.: НАОМА, 2002. – 99 с.: іл.
 34. Ілюстроване видання до 85-річчя Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури – єдиного в Україні багатопрофільного вищого навчального закладу художньої освіти, що має академічне спрямування і готує фахівців живопису, скульптури, графіки, театрально-декораційного мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, мистецтвознавства та артменеджменту.

  Дар НАОМА.

 35. Українська академія мистецтва: Дослід. та наук.-метод. праці. Вип. 9. - К.: НАОМА, 2002. – 303 с.: іл.
 36. Висвітлено питання становлення й розвитку академії, розкрито форми і методи підготовки митців, зокрема подано відомості про навчально-творчі майстерні та їхніх керівників. Випуск присвячено 85-річчю заснування Української академії мистецтва (нині – НАОМА).

  Дар НАОМА.

 37. Фомин И. Александр Иванович Фомин. Художник и время. - К.: Кий, 2002. – 188 с.:ил.
 38. У багатоілюстрованому виданні йдеться про життєвий і творчий шлях непересічної особистості, художника-педагога, майстра російського і українського пейзажу кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.

  Дар І.О. Фоміна.

 39. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учеб. / Под общ. ред. Ю.В. Воронова. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 703 с. – Библиогр.: с. 699-703.

Наведено основні відомості про системи водовідведення і склад стічних вод. Описано методи і технологічні схеми очистки стічних вод та обробки осаду. Висвітлено питання автоматизації, контролю й надійності роботи водовідвідних мереж і споруд, а також їх будівництва в особливих умовах.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов