КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. 1. Ізмайлова О.В. Методи прийняття багатокритерійних рішень в інформаційних системах: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 111 с.
 2. Викладено методику роботи системного аналітика будівельної галузі в сучасних умовах комп’ютеризації. Подано класифікацію постановок задач прийняття рішень, теоретичні положення найбільш ефективних та розповсюджених прикладних методів розв’язання задач прийняття багатокритерійних рішень з питань управління та проектування в галузі будівництва.

 3. 2. Вознюк С.І. та ін. Електромонтажні роботи. Електроустановки напругою вище 1000 В: Навч. посіб. / С.І.Вознюк, В.В.Захаров, Л.Б.Терешкевич. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 69 с.: іл.
 4. Наведено відомості щодо конструкції силових трансформаторів, ліній електропередач і електроапаратів високої напруги, а також сучасних методів монтажу цих енергетичних об’єктів.

 5. 3. Гидравлические лифты: Учеб. пособ. / Г.Г. Архангельский, С.Д. Бабичев, М.А. Ваксман, В.С. Котельников; Под ред. Г.Г. Архангельского. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 346 с.: ил.
 6. Розглянуто прилади, принцип дії та основи проектування гідравлічних ліфтів і гідравлічних вантажних платформ.

 7. 4. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій : Зб. наук. праць. Вип.4 / Відп. ред. Й.Й. Лучко. - Львів: Каменяр, 2002. - 197 с.: іл.
 8. До збірника ввійшли статті, що відображають експериментальні та теоретичні дослідження з актуальної проблеми діагностики, довговічності та реконструкції мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів.

 9. 5. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Навч. посіб. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. - 127 с.: іл. – Бібліогр.: с. 125-127.
 10. Викладено основні принципи архітектурного проектування з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями; функціональної та об’ємної організації громадських і житлових споруд.

 11. 6. Клименко Ф.Є. та ін. Металеві конструкції: Підруч. / Ф.Є.Клименко, В.М.Барабаш, Л.І.Стороженко; За ред. Ф.Є. Клименка. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів: Світ, 2002. - 311 с.: іл.
 12. У підручнику вміщено основні відомості про будівельні металеві конструкції, сучасні методи їх конструювання і розрахунку та особливості роботи матеріалу під навантаженням.

 13. 7. Колосок Б.В. Кафедральні споруди Луцька: Іст.-архіт. дослідж. - Білий-Дунаєць; Остріг: Волання з Волині, 2002. - 223 с.: іл. – Бібліогр.: с. 181-190.
 14. Висвітлено події, пов’язані з будівництвом і долею кафедральних споруд в порівнянні текстів різних авторів; встановлено невикористані джерела, що містять нові відомості про раніше встановлені факти. Видання має допоміжні покажчики: подій, осіб, географічних назв, споруд, перелік ілюстрацій, а також словник термінів і застарілих слів.

  Дар автора.

 15. 8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 44. - К.: Техніка, 2002. - 218 с. - (Сер. "Экономические науки").
 16. Розглянуто основні напрями і методи удосконалення системи управління власністю міста в сучасних умовах, перспективи приватизації та економічного зростання в Україні. Вирішуються питання реструктуризації підприємств, залучення інвестицій в економіку, удосконалення цінової політики в житловому господарстві, розвитку транспортної системи.

 17. 9. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 45. - К.: Техніка, 2002. - 250 с. - (Сер. "Технические науки и архитектура").
 18. Цей випуск присвячений сучасним методам очистки природних та стічних вод, шляхам їх інтенсифікації. Висвітлюються питання реконструкції та ремонту будинків і споруд міського господарства, електропостачання і транспорту.

 19. 10. Мак-Кой П., Ивелей Т. Ландшафтный дизайн: планирование, проектирование и дизайн приусадебного участка: Практ. энцикл. / Пер. с англ А.И. Кима, О.В. Юрцевой. - М.: РОСМЭН, 2002. - 511 с.: цв. ил.
 20. Багатоілюстроване видання містить безліч оригінальних ідей, що надають неповторності та індивідуальності садовому стилю, починаючи з планування і закінчуючи подробицями з формування комфортної атмосфери для відпочинку.

 21. 11. Михайленко В.Є. та ін. Інженерна графіка: Підруч. / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов. - 2-е вид., випр. - К.: Каравела; Львів: "Новий Світ-2000", 2002. - 332 с.: іл. – Бібліогр.: с. 332. - (Вища освіта в Україні).
 22. У відповідності з державними стандартами України висвітлюються питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва.

 23. 12. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж: ДНАОП 1.1.10-1.02-01 / М-во праці та соц. політики України, Держнаглядохоронпраці. – Х.: Форт, 2001. - 338 с.
 24. З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (М.: Энергоатомиздат, 1985), затверджені Міненерго СРСР 5.11.83 р.

  Сердюк В.Р., Бабур Л.Г. Планування фінансово-господарської діяльності будівельних організацій: Навч. посіб. В 2 ч. - Вінниця: ВДТУ, 2002 -

 25. Ч. 1: Планування виробничої програми, ресурсів та витрат на них. – 2002. – 100 с. – Бібліогр.: с. 99-100.
 26. Ч. 2: Фінансове планування. – 2002. – 62 с. – Бібліогр.: с. 62.
 27. У посібнику висвітлено питання планування в будівельних організаціях в умовах ринку. Особлива увага приділяється розробці на перспективу виробничого процесу з детальним його обгрунтуванням економічними розрахунками та плануванню і використанню фінансових ресурсів.

 28. 15. Сердюк В.Р., Ровенчак Т.Г. Розробка проекту виконання робіт для будівельного об'єкта: Навч. посіб. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 113 с. – Бібліогр.: с. 112-113.
 29. Представлено загальні положення організації та підготовки будівельного виробництва, проектно-технологічну документацію з організації будівництва та виконання робіт. Розглянуто питання про склад і зміст проектів виконання робіт, календарні плани, будівельні генеральні плани, технологічні карти, рішення з техніки безпеки.

 30. 16. Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр. / Под общ ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: ПДАБА, 2002 -
 31. Вып. 21: Актуальные проблемы подготовки специалистов международного уровня по инновационным технологиям. – 2002. – 202 с.: рис.

  Випуск присвячений актуальним проблемам розробки інноваційних технологій та підготовки кадрів для трансферу і комерціалізації технологій.

 32. 17. Хмельовський О.М. Вступ у дизайн. Основи проектування систем життя: Курс лекцій. - Луцьк: ЛДТУ, 2002. - 207 с.: іл. – Бібліогр.: с. 191-196.
 33. Книга містить результати дослідження середовища методом композиції на основі образологічного підходу.

 34. 18. Храбан А.А. Основи технології поверхневого монтажу РЕА: Навч. посіб. / ВДТУ. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - 118 с.: іл. – Бібліогр.: с. 116-118.
 35. Розглянуто основні напрями розвитку монтажу РЕА, що визначаються рівнем інтеграції і функціональною складністю мікроелектронних компонентів.

 36. 19. Цементування свердловин: Довід. / Я.В. Кунцяк, А.Б. Скочеляс, М.М. Величко, Я.Ю. Соболевський. - Львів: Світ, 2002. - 86 с.: табл., рис. – Бібліогр.: с. 84.
 37. Висвітлено процес виробництва тампонажного портландцементу. Розглянуто питання розрахунку і технології цементування обсадних колон, обробки тампонажних розчинів, вибору буферних рідин, наведено технічну характеристику елементів оснащення обсадних колон і цементувальної техніки.

   

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов