КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Большаков В.И. и др. Термическая обработка стали и металлопроката: Учеб. / В.И.Большаков, И.Е.Долженков, В.И.Долженков. - Днепропровск: Gaudeamus, 2002. - 271 с.: рис.

Викладено основи теорії термічної і комбінованої обробки сталі та сталевого металопрокату, проаналізовано зміни структури і властивості при різних видах такої обробки.

2. Большаков В.И. и др. Технология термической и комбинированной обработки металлопродукции: Учеб. / В.И.Большаков, И.Е.Долженков, В.И.Долженков. - Днепропетровск: Gaudeamus, 2002. - 385 с.: рис.

Описані умови експлуатації різновидів металопродукції, вимоги до них, використані сталі та чавуни; місце й призначення термічної та комбінованої обробки у виробничих процесах, її особливості, контроль за якістю термічно обробленої металопродукції, обладнання.

3. Вітвицька Є.В. Акустика залів: Навч. посіб. - Одеса: Астропринт, 2002. - 143 с.: іл. – Бібліогр.: с.138-141.

У посібнику представлено класифікацію глядацьких залів за акустичними вимогами; критерії їхньої оцінки та особливості озвучування; акустичні вимоги та приклади архітектурних рішень різних за призначенням залів: мовних, театральних, концертних та універсальних.

4. Владимир Иванович Большаков: Библиографический указатель / Сост. О.В. Щербакова. – Днепропетровск: РИА “Днепр-VAL”, 2002. – 173 с. – (Библиография ученых).

У покажчику висвітлено основні етапи наукової, науково-організаторської, педагогічної та громадської діяльності відомого вченого металознавця-терміста, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, академіка Академії будівництва України, доктора технічних наук, професора, ректора ПДАБА В.І. Большакова.

5. Дятлов О.Д. Комплексні дослідження карбонатно-кремнеземистих порід Придністров'я як сировини для виробництва будівельних матеріалів: Моногр. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 257 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 238-246.

Наведено результати експериментальних досліджень карбонатно-кремнеземистих порід Придністров’я як сировини для виробництва вапняно-кремнеземистого в’яжучого, термоліту, безцементного легкого бетону.

6. Зінич П.Л. Вентиляція громадських будівель: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 255 с. – Бібліогр.: с. 248-251.

Розглянуто теоретичні основи вентиляції, дано практичні рекомендації з проектування та вибору, а також експлуатації систем вентиляції громадських будівель і споруд.

7. Заремба С.З. Нариси з історії українського пам'яткознавства. - К.: ТОВ "Вид-во Аратта", 2002. - 204 с. – Бібліогр.: с. 184-185.

Книга є першим виданням з питань українського пам’яткознавства з найдавніших часів дотепер. Дано короткий огляд історії пам’яткознавства в Україні ХІХ-ХХ ст. і в зарубіжних країнах, визначено роль наукових установ, товариств, громадських організацій, окремих осіб в охороні історико-культурної спадщини. На с. 150 згадується ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

Дар Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

8. Здания и сооружения с использованием возобновляемых источников энергии: Проблемный доклад / Авт. Н.В.Лебедева. - М., 2002. – Библиогр.: с. 71.

Розглянуто питання і технологію ресурсозбереження в панельних і блочних будівлях; нові будівельні матеріали та конструкції для малоповерхової забудови; архітектурні й конструктивні особливості енергоактивних споруд.

9. Козловський В.О. Основи підприємництва. Практикум: Навч. посіб. - 3-є вид., доп. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 158 с. – Бібліогр.: с. 157.

Викладено основи теорії і практики підприємництва як провідної форми господарювання за умов ринкової економіки. До посібника ввійшли практичні завдання з найактуальніших питань підприємницької діяльності, наведені приклади їх розв’язування.

10. Крикун К.В. Техніко-економічний аналіз у будівництві: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 95 с.: табл., рис. – Бібліогр.: с. 94-95.

Представлено теоретичні основи техніко-економічного аналізу та інструмент його практичного здійснення за основними напрямами розвитку і поточної діяльності будівельних фірм та їх внутрішньоструктурних підрозділів.

11. Ксеневич М.Я. Містобудівні основи сталого розвитку міста Києва. – К.: Головкиївархітектура, 2002. – 169 с. – Бібліогр.: с. 167-168.

Книга присвячена виявленню та аналізу містобудівних проблем, тенденцій, факторів і умов; визначенню вимог, критеріїв і принципів; розробці моделі, нормативів і методики просторової організації та сталого розвитку міста Києва.

12. Лук'яненко Ю.В. та ін. Розрахунки електричних мереж при їх проектуванні: Навч. посіб. / Ю.В.Лук'яненко, Ж.І.Остапчук, В.В.Кулик. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 111 с. – Бібліогр.: с. 111.

Викладено методи розрахунку основних параметрів електричних мереж, формування заступних схем їх елементів та визначення техніко-економічних показників на етапі проектування.

13. Мартыненко В.А. Ячеистые и поризованные легкие бетоны: Сб. науч. тр. - Днепропетровск: Пороги, 2002. - 169 с.: ил. – Библиогр.: с.166.

До збірника увійшли деякі статті кандидата технічних наук, доцента кафедри технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій ПДАБА з теоретичних і технологічних питань розвитку виробництва та застосування керамзитопінобетону, неавтоклавного ніздрюватого бетону в будівництві.

Дар автора.

14. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наук. вид. / Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г. Лихогруд, Ю.М. Мацевич, Ю.М. Палеха. К.: Профі, 2002. – 246 с. – Бібліогр.: с. 234-237.

У першому в Україні науковому виданні розглянуті теоретичні та практичні аспекти земельно-оціночної діяльності; науково-методичні підходи до нормативної та експертної оцінки земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.

15. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Зб. наук. праць. Вип. 5 / За заг. ред. О.Є. Андрейківа, Й.Й. Лучка, В.В. Божидарника. - Львів: Каменяр, 2002. - 584 с.: іл.

У збірнику наведені праці, які присвячені наступним проблемам: аналітичні та числові методи в механіці і фізиці руйнування будівельних матеріалів та конструкцій; експериментальні методи дослідження і діагностика роботи будівельних матеріалів та конструкцій; прикладні питання механіки руйнування будівельних матеріалів, конструкцій та споруд; інженерні будівельні комунікації – нафто-, газопроводи, мости і споруди.

16. Назаренко І.І., Ручинський М.М. Фізичні основи механіки будівельних матеріалів: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2002. -123 с.: рис.

Посібник містить інформацію про: історію розвитку виробництва будівельних матеріалів та їх класифікацію; загальні принципи формування структури будівельних матеріалів, їх фізико-механічні властивості; основи механіки та основи моделювання фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів.

17. Предварительно напряженные железобетонные конструкции покрытий производственных зданий: Проблемный доклад / Авт. В.А. Клевцов , науч. ред. Е.Н. Богданова. – М., 2002. – 50 с. – Библиогр.: с. 48-49.

Висвітлені питання, пов’язані з проектуванням реконструкції підприємств, а саме з: попередньо напруженими конструкціями покриттів виробничих будівель та конструкціями каркасів одноповерхових виробничих будівель, оцінкою їх стану та підсилення.

18. Специальные технологии, применяемые в мировой практике строительства: Проблемный доклад / Авт. Шаповалова О.Я., ред. Яцына Г.С. - М., 2002. - 26 с.: Библиогр.: с. 25.

Розглянуто дві різні технології зведення будинків і споруд, одна з яких – будівництво в густо забудованих районах сучасних мегаполісів і міст, інша – крупнопанельне будівництво із залізобетону з виготовленням конструкцій безпосередньо на будмайданчику чи поблизу нього.

19. Шаленный В.Т. Организационно-технологические аспекты энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из бетона: Моногр. - Днепропетровск: Наука и образование, 2002. - 199 с.: ил. – Библиогр.: с. 188-198.

Монографія присвячена проблемам скорочення енергоємкості виробництва конструкцій з бетону та залізобетону, впровадження енергозберігаючих заходів при реконструкції вже побудованих з цих конструкцій будинків і споруд.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

     

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов