КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Берестянська С.Ю. Напружено-деформований стан сталебетонних плит при силових і температурних впливах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2002. - 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20.

Представлено розробку математичного апарата для розрахунку напружено-деформованого стану сталебетонних плит при різних схемах температурних впливів.

2. Бутнік С.В. Удосконалення технології монтажу будівельних конструкцій великопрогонових будівель: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. - 19 с. – Бібліогр.: с. 13-17.

Викладено пропозиції зі вдосконалення технології будівельних конструкцій на основі наукового обгрунтування методико-алгоритмічних, технічних і організаційних рішень, які забезпечують раціональні параметри монтажу великопрогонових будівель.

3. Григоровський Є.П. Електроніка та електричні вимірювання в будівництві: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 150 с.: іл. – Бібліогр.: с. 148.

У посібнику приділено увагу напівпровідниковій техніці, подано основні відомості про засоби і методи вимірювань електричних величин у будівництві.

4. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. - 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 145 с. – Библиогр.: с. 142-143.

Розглянуто методологічні основи управління інноваційним процесом в умовах ринкової економіки.

5. Збірник повних текстів змін до Державних будівельних норм (ДБН), Державних стандартів України (ДСТУ), ГОСТів та СНіПів, що були введені в дію в 2002 році / Держбуд України. - К.: Укрархбудінформ, 2002. - 70 с.

Збірник за 2001 р. (другий випуск) до чинних документів, що діють у будівельній галузі України, затверджені і введені в дію наказами Держбуду України.

6. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. – 198 с. – Бібліогр.: с. 193-196.

У пропонованому посібнику представлено комплекс питань з методології управління проектами. Описано технологію розробки проекту, методи і показники його ефективності, а також технологію вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації.

7. Крикун К.В. Економіка праці в будівництві: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 47 с. – Бібліогр.: с. 47.

Викладені економічні основи розвитку і функціонування трудових ресурсів будівельного виробництва, практичні підходи до планування і розрахунків чисельності працюючого персоналу, забезпечення економічної ефективності використання працюючих кадрів.

8. Лаврик Г.І. Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях і проектуванні: Підруч. / КНУБА; Українська акад. архіт. - К.: КНУБА, 2002. - 138 с.: іл. – Бібліогр.: с. 134-138.

Підручник містить методологічні основи наукових досліджень і варіантного проектування архітектурних об’єктів як екологічних систем людини – демоекосистем.

9. Лисак Л.В. Раціональні режими відпуску теплоти у централізованих теплофікаційних системах міського типу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2003. – 22 с.

Розглядається процес раціональної експлуатації теплофікаційної системи міського типу, що складається з групи парогенераторів, теплофікаційних турбін та пікових водогрійних котлів.

10. Ляшенко Т.В. Поля властивостей будівельних матеріалів (концепція, аналіз, оптимізація): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук. - Одеса: ОДАБА, 2003. - 33 с. – Бібліогр.: с. 27-31.

Представлено розроблені наукові основи для забезпечення якості багатокомпонентних будівельних матеріалів за рахунок аналізу полів їхніх властивостей – сукупностей значень критеріїв якості в координатах складу, параметрів технології і експлуатації.

11. Менеджмент: Зб. наук. праць. Вип. 1 / Голов. ред. А.В. Музика; Міжгалуз. ін-т управління. – К.: МІУ, 2002. – 167 с.

Розглянуто деякі питання управління та економіки різних галузей народного господарства в умовах ринкових відносин в Україні.

12. Методы и сооружения по обработке и утилизации осадков производственных вод: Проблемный доклад / Авт. Л.С. Алексеев; ВНИИНТПИ. - М., 2002. - 51 с. – Библиогр.: с.50-51. - (Строительство и архитектура).

На основі комплексної оцінки властивостей осадів виробничих відпрацьованих вод показаний взаємозв’язок між умовами їх утворення та технологіями зневоднення і утилізації. Наведено досвід роботи з проектування, монтажу та експлуатації обладнання, інтенсифікації процесів підготовки і зневодження осадів.

13. Мішутін А.В. Архітектура будівель та споруд. Архітектурні конструкції: Навч. посіб. / ОДАБА. – Одеса: Астропринт, 2001. – 133 с. Бібліогр.: с. 132-133.

Посібник розкриває окремі питання історії архітектурних рішень та об’ємно-конструктивні рішення будівель та споруд, фундаментів, каркасів, стін, перекриттів, сходів, дахів та реконструкції будівель за аналізом найкращих підручників.

14. Российские информационные ресурсы Интернет для строительства: Проблемный доклад /Авт. Г.А. Кондратьев; ВНИИНТПИ. - М., 2002. - 57 с. - (Строительство и архитектура).

Матеріал доповіді знайомить з інформацією з будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, що публікується в системі Інтернет.

15. Праці Центру пам’яткознавства. Вип. 4 / С.М. Бушак, Н.В. Галченко, О.І. Домбровський та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2002. – 174 с.: іл.

Четвертий випуск збірника продовжує розвиток тем, що стосуються проблем пам’яткознавства – як теоретичних, так і практичних, спрямованих на виявлення та дослідження об’єктів цієї важливої наукової галузі.

16. Расход материалов на общестроительные работы: Справ. В 9 ч. – К.: Техніка, 1996 - Ч. 8: Водоснабжение – наружные сети; Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений; Каменные конструкции гидротехнических сооружений; Металлические конструкции гидротехнических сооружений / Авт. С.И. Днепровский и др. – 2002. – 255 с.

Наведені виробничі норми витрат матеріалів при прокладанні зовнішньої водопровідної мережі, при облаштуванні бетонних, залізобетонних, кам’яних і монтажі металевих конструкцій гідротехнічних споруд. Нормативні матеріали подано за станом на 1.01.2002 р.

17. Свердлов В.Д., Сіянов О.І. Спеціальні металеві конструкції: Навч. посіб. Ч.1. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 53 с.: іл. – Бібліогр.: с. 52-53.

Викладено питання проектування спеціальних металевих конструкцій з використанням сучасної обчислювальної техніки, а також конструктивні рішення і принципи розрахунку складних систем.

18. Соломка В.І. Експлуатаційна надійність балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. - 22 с. – Бібліогр.: с.18.

В дисертації на основі широкого масиву даних про дефекти балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів поставлена і розв’язана методами математичної статистики задача кількісного обгрунтування класифікації факторів, що спричиняють появу дефектів.

19. Таварткіладзе І.М. Водовідвідні системи промислових підприємств. Процеси і апарати: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 94 с. – Бібліогр.: с. 92.

Висвітлені основні питання процесів, пристроїв і технологічних схем очищення промислових стічних вод підприємств України.

20. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент:Навч. посіб - 2-е вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 278 с. – Бібліогр.: с. 276-277.

У посібнику розкриваються сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямків менеджменту – інвестиційного. Особлива увага приділяється питанням розробки та впровадження бізнес-планів, необхідних для роботи з інвесторами, а також фінансовим інвестиціям.

21. Яхін С.В. Згинальні несучі конструкції зі сталевих двотаврів із порожнинами, заповненими бетоном: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2002. - 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Присвячено питанням дослідження несучої здатності та деформативності і розробленню теоретичних методів визначення напружено-деформованого стану згинальних конструкцій зі сталевих двотаврів із порожнинами, заповненими бетоном.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов