КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Академік С.О. Лебедєв: Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" / Нац. техн. ун-т України "КПІ", Держ. політехнічний музей. – К.: ПП "Екмо", 2003. – 91 с.: іл.
 2. Книга видана до 100-річчя від дня народження С.О. Лебедєва, творця малої електронної обчислювальної машини МЭСМ, розповідає про творчий та життєвий шлях видатного вченого.

 3. Варга С. Мукачівський замок "Паланок": Іст.-краєзн. нарис. – Ужгород: ВАТ "Вид-во "Закарпаття", 2002. – 47 с.: іл. – (Замки Закарпаття).
 4. У путівнику йдеться про фортифікацію, архітектуру та історію старовинного замку “Паланок”, представлено цікавий матеріал про розміщений тут музей.

 5. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вип.6. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 126 с.
 6. До збірника увійшли статті, що містять теоретичні та практичні результати в галузях будівництва, економіки та екології, енергетики, інформаційних технологій, машинобудування тощо.

 7. Ерофалов Б.Л. Постсоветский город: Моногр. – К.: Издат. дом А.С.С: НИИТИАГ, 2003. – 111 с.: ил.
 8. У виданні вміщено статті, що є фрагментами різних тематичних і проектних розробок за участю автора щодо муніципалізації і проектування нового муніципального самоуправління.

 9. Землевпорядне проектування землеволодінь та землекористувань засобами програм Mapinfo та Surfer: Навч.-метод. практикум. Ч. 1 / А.М. Третяк, В.М. Другак, М.М. Романський, А.О. Музика. – К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2003. – 94 с.: іл. – Бібліогр.: с. 92-93.
 10. У посібнику наведено аналіз геоінформаційних систем і технологій, що застосовуються у землеустрої. Викладено методичні положення формування цифрової моделі землеволодінь та землекористувань за допомогою програм Mapinfo та Surfer.

 11. Івашко Ю. Дерев'яне церковне зодчество Київщини: Навч. посіб. / Мін. освіти і науки України; Корп. “Укрреставрація”; КНУБА. – К.: Гопак, 2003. -119 с.: іл.
 12. Проаналізовано становлення народної дерев’яної архітектури Київської, Черкаської, частково Житомирської та Вінницької областей; систематизовано ті церкви, про які залишились відомості, виявлено їх містобудівні, функціонально-типологічні, планові, конструктивні, акустичні, художньо-образні особливості.

 13. Київ і кияни: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. Вип. 2. / Музей історії м. Києва. – К.: Кий, 2002. – 161 с.
 14. До збірника увійшли матеріали досліджень з історії Києва, музеєзнавства, фондів Музею історії м. Києва; представлено видатні постаті, зокрема родовід Михайла Грушевського, етнографа і краєзнавця Марка Грушевського.

 15. Клименко Ю.О., Клименко А.В. Старовинні парки Київщини. – К.: Журнал “Квіти України”, 2003. – 62 с.: іл. – Бібліогр.: с. 58-61.
 16. Видання присвячене історії старовинних парків Київщини, що входять до мережі природно-заповідного фонду України як об’єкти загальнодержавного значення – дендропарк “Олександрія” у м. Біла Церква та три парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва: Згурівський, Кагарлицький та Ташанський.

 17. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вип. 48. – К.: Техніка, 2003. – 256 с. – Рос. та укр. мовами.
 18. Розглянуто шляхи розвитку капітального будівництва в Україні за умов ринкової економіки, актуальні проблеми інвестицій у житлове будівництво. Вирішуються питання створення служб енергоменеджменту на виробничих підприємствах, роль приватизації в період переходу до ринку.

 19. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вип. 49. – К.: Техніка, 2003. – 359 с. – Рос. та укр. мовами.
 20. Цей випуск збірника присвячений підвищенню ефективності управління системами тепло-, газопостачання, енерго-, ресурсозбереження у міському господарстві. Висвітлено питання управління міськими проектами та ресурсами в містобудуванні, урбоекології, на транспорті.

 21. Мокін Б.І. та ін. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей: Моногр. / Б.І. Мокін, В.О. Леонтьєв, О.Б. Мокін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 143 с.: іл.
 22. У монографії викладено філософське підгрунтя необхідності впровадження методів творчого пошуку в навчальний процес підготовки інженерів.

 23. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. Вип. 21 / Акад. буд-ва України. – Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2003. – 291 с.
 24. Даний випуск включає статті вчених України, в яких представлено результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів: охорони навколишнього середовища, ресурсозберігаючих технологій в будівництві та будівельній індустрії, нових будівельних матеріалів та конструкцій, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

 25. Онищук Г.І. Проблеми розвитку міського комплексу України: теорія і практика: Моногр. / За ред. С.І. Дорогунцова – К.: Наук. світ, 2002. – 439 с.: іл. – Бібліогр.: с. 410-415.
 26. Досліджено та узагальнено теоретичні і практичні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та міст України, багатогалузевого міського господарства, шляхів вдосконалення системи управління та розвитку в умовах одночасного реформування містобудівного та житлово-комунального комплексу.

 27. Псюк В.В. Міцність і витривалість елементів сталевих конструкцій, що згинаються, при циклічних навантаженнях: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 19 с.
 28. У дисертації викладено питання оцінки міцності і витривалості елементів сталевих конструкцій, що згинаються, на основі повних діаграм деформування малогабаритних зразків.

 29. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.22, ч. 2 / Под общ. ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2003. – 319 с. – (Стародубовские чтения).
 30. У збірнику подано результати наукових досліджень з технологій будівельних матеріалів, поліпшення їх властивостей різними методами обробки; з раціонального використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також дані для розрахунку і проектування конструкцій і технологічного обладнання.

 31. Структура, свойства и состав бетона: вопросы теории бетоноведения и технологической практики: Материалы II науч.-практ. семинара 10-11 сент. 2002г. / Ровенский ГЦНТЭИ. – Ровно, 2002. – 163 с.
 32. Опубліковано матеріали науково-практичного семінару, де різнобічно розглянуто одну з центральних проблем технології бетону – проблему одержання бетону із заданими властивостями.

 33. Технологія будівельного виробництва: Підруч. / В.К. Черненко, М.Г. Ярмоленко, Г.М. Батура и др; За ред. В.К. Черненка, М.Г. Ярмоленка. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.: іл.
 34. Викладено основні відомості з технології виконання підготовчих, транспортних, земляних, бурових, кам’яних, бетонних, залізобетонних, монтажних, опоряджувальних та інших робіт.

 35. Тищенко О.А. Надійність перекриттів із малорозмірних залізобетонних елементів за міцністю перерізів, нормальних до повздовжньої осі: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 18 с.
 36. Представлено основні теоретичні дослідження методів розрахунку міцності комплексних залізобетонних елементів за перерізами, нормальними до повздовжньої осі.

 37. Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою: Моногр. / Ін-т землеустрою УААН – К., 2002. – 150 с. – Бібліогр.: с. 149-150.
 38. Викладені теоретичні і методологічні питання сучасного землеустрою в Україні. Обгрунтовується його сучасний зміст, завдання, принципи, склад і види землевпорядних робіт, система землеустрою в Україні та управління нею. Висвітлені особливості землеусторою в зарубіжних країнах.

 39. Федосова О.В. Зведення багатоповерхового житлового будинку. Особливості проектування земляних та монтажних робіт: Навч. посіб. – К,: КНУБА, 2002. – 138 с. – Бібліогр.: с. 113-114.
 40. Розглянуто особливості визначення техніко-економічних показників інженерних рішень із технології будівельного виробництва на прикладі зведення житлового багатоповерхового будинку.

 41. Шляхов К.В. Ресурсозберігаючі конструкції малоповерхових житлових будинків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 18 с.

Дисертаційна робота спрямована на розробку методики раціонального проектування огороджувальних конструкцій малоповерхових житлових будинків та розвиток на її основі ресурсозберігаючих конструкцій.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов