КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Герлігі П. Одеса: Історія міста. 1794-1914 / Пер. з англ. - К.: Критика, 1999. - 382 с.: іл.
 2. Унікальна історія Одеси складена на основі вивчення статистичних, архівних та бібліотечних матеріалів колишнього Радянського Союзу, Західної Європи та США.

 3. Гірничий енциклопедичний словник. В 2-х т. / За ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Схід. видав. дім, 2001-2002

 4. Т.1: А-К. - 2001. - 514 с.: іл. – Бібліогр.: с. 512-514;
  Т.2: Л-Я. - 2002. - 630 с.: іл. – Біблогр.: с. 629-630.

  Перше вітчизняне універсальне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить понад 11000 термінів та термінологічних сполучень.

 5. ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – На заміну СНиП 2.01.02-85*; Введ. в дію з 1.05.2003. - К.: Держбуд України, 2003. – 42 с. – Укр. та рос. мовами.

 6. Донбаська державна академія будівництва і архітектури. Вісник: Зб. наук. праць. Вип. 2003-5(36). - Макіївка: ДонДАБА, 2002. - 94 с.

 7. Розглядаються проблеми проектування інвестиційно-будівельного виробництва, використання будівельних матеріалів, створення будівельних технологій.

 8. Дослідження з історії техніки: Зб. наук. праць. Вип. 2 / Нац. техн. ун-т України "КПІ"; Держ. політехн. музей. – К.: "Політехніка"; "Екмо". – 2003. – 164 с.

 9. Видання присвячене вивченню проблем методології, історії техніки, галузей та підприємств, пам’яток техніки, персоналій.

 10. Качкан В.А. Жива глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного / Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне: "Українське народознавство", 1994. - 232 с.: іл. - (Сер. “Етномистецтвознавчі розвідки”. Вип.5).

 11. Опішне – центр гончарного мистецтва.

 12. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підруч. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с. – Бібліогр.: с. 328-330.

 13. Розкриваються теоретичні та прикладні аспекти мотивації персоналу; наводяться традиційні й нетрадиційні методи, засоби, механізми, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності; висвітлюється зарубіжний досвід матеріальної і нематеріальної мотивації трудової діяльності.

 14. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підруч. - Львів: "Львівська політехніка", 2001. - 335 с. – Бібліогр.: с. 333-335.

 15. Викладено основні принципи теорії та практики управління промисловим підприємством на засадах маркетингу. Висвітлено сутність промислового маркетингу, принципи моделювання поведінки організації-споживача, особливості формування комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення.

 16. Кучерявий В.П. Урбоекологія: Підруч. - Львів: Світ, 2002. - 439 с.: іл. – Бібліогр.: с. 436.

 17. Викладено зміст нової наукової та навчальної дисципліни – урбоекології. Висвітлено процес урбанізації природного середовища і його негативні наслідки.

 18. Лавров Д.А. "Святий Київ наш великий...": [Київ очима славетних письменників та художників]. - К.: "Криниця", 2002. - 149 с.

 19. Синтез трьох напрямків людської діяльності – культури, мистецтва і релігії – покладено в основу цієї книги. 18 персоналій.

 20. Маценко Г.О. Книга рекордів України: Культура і мистецтво. Спорт і розваги. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. - 79 с.: іл.

 21. Видання містить багато звичайних і незвичних фактів з української культури, мистецтва та спорту.

 22. Пам’ятки архітектури Києва у творчості Юрія Химича. Вибрані твори. – К.: Головкиївархітектура, 2003. – 293 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

 23. Альбом вибраних творів неперевершеного майстра архітектурного пейзажу.

 24. Прикладна геометрія та інженерна графіка = Applied geometry and graphics: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип.72 / Відп. ред. В.Є.Михайленко. - К.: КНУБА, 2003. - 235 с.: іл.

 25. В збірник включені дослідження кривих ліній та поверхонь, способів їх формоутворення, апроксимації, зображення та практичного застосування. Ряд статей присвячено питанням теорії зображень, геометричному моделюванню об’єктів, процесів та явищ, проблемам комп’ютерної графіки, геометричним питанням САПР, деяким питанням технічної естетики.

 26. Роббинс С.П., Коултер Н. Менеджмент: Пер. с англ. - 6-е изд. - М.; СПб.; К.: Изд. дом "Вильямс", 2002. - 880 с.: ил.

 27. Популярний посібник дає всеосяжну уяву про менеджмент як науку управління. Наведені спеціальні модулі для формування навиків управління.

 28. Татаркевич В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичні переживання / Пер. з пол. В. Корнієнка. - К.: "Юніверс", 2001. - 366 с.: Бібліогр.: с. 327-354.

 29. У книзі польського філософа досліджується історія естетичних понять з найдавніших часів до сьогодення. Вміщено іменний покажчик.

 30. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Мотивация личности и человеческих ресурсов: Учеб. пособ. - К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002. - 575 с.

 31. Досліджується теорія, практика і проблеми мотивації в життедіяльності особистості і управлінні людськими ресурсами. Наводиться досвід провідних зарубіжних та вітчизняних організацій з мотиваційної діяльності, технологія самомотивації в розвитку й самоутвердженні особистості.

 32. Трускавец - жемчужина Украины / Сост. Л.Г.Полозун. - 2-е изд., испр. и доп. - Львів: АВЕРС, 2003. - 99 с.: ил.

 33. Путівник, що розповідає про один з найбільших бальнеологічних курортів України, відомий різноманіттям цілющих мінеральних вод.

 34. Україна Incognita: [Зб. статей з проблем історії України] / За заг. ред. Л.Івшиної; Упоряд.: В.Панченко, С.Махун, І.Сюндюков. - К.: Факт, 2002. - 397 с.: іл. - (Б-ка газети "День").

 35. Історія життя яскравих особистостей, історія духовних звершень українців, історія тисячолітньої боротьби людей за свободу й гідне життя – все це разом читач знайде у збірнику статей, опублікованих газетою “День” у 1997-2002 рр.

 36. УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія / Голов. ред. М. Попович. - 3-е вид., перероб. і доп. - К.: Всеувито; Новий друк, 2003. - 1414 с: іл.

 37. Вміщено близько 23300 статей, 3200 ілюстрацій, фото, карт, схем, таблиць: найновіші факти, історія та сучасність, наука і техніка, культура і спорт, географія і медицина, персоналії та реалії, Україна і світ. Підготовлено на основі міжнародного проекту EUROPEDIA, автор проекту шведський енциклопедист, засновник і президент Шведської Академії Вербовізуальної Інформації Свен Лідман.

 38. Федорчук В.И. и др. Конструирование и расчет новых перспективных предварительно напряженных изгибаемых железобетонных конструкций: Учеб. пособ. / В.И.Федорчук, А.Я.Пацула, К.В.Федорчук; За ред. В.И.Федорчука. – Дніпропетровськ, "Пороги", 2003. – 186 с.

 39. Наведено відомості з проектування нових перспективних конструкцій та методику їх розрахунку, а також інформацію про серії виробів; висвітлено призначення елементів армування.

 40. Фецович І.П. Російсько-український автошляховий словник: 25 000 термінів - Львів: "Львівська політехніка", 1999. - 394 с.

 41. Словник уміщує понад 25000 термінів і термінологічних сполучень, що використовуваються у проектуванні, будівництві й експлуатації автомобільних шляхів. До словника долучено також ті терміни та термінологічні сполучення, що вживаються у будівництві взагалі.

 42. Художественная ковка, литье, чеканка / Сост. П.И.Акунин. - Донецк: ПКФ "БАО", 2002. - 127 с.: ил.

 43. Практичні рекомендації з художньої обробки металу.

 44. Щербатюк Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків: Навч. посіб. - Львів: "Львівська політехніка", 2003. - 111 с.: іл.

Розглядаються основні напрямки енергоощадних технічних рішень: влаштування високого рівня теплозахисту будинків, сучасних систем опалення та обладнання систем опалення автоматикою підтримки теплового режиму, як в окремих приміщеннях, так і в будинку в цілому.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов