КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Большаков В.И. и др. Производство изделий из ячеистого бетона по резательной технологии: Моногр. // В.И.Большаков, В.А.Мартыненко, В.В.Ястребцов. - Дніпропетровськ: Пороги, 2003. - 141 с.: ил.

Представлено основні етапи розвитку виготовлення виробів із ніздрюватого бетону, деякі питання теорії різання ніздрюватобетонних масивів, конструктивні особливості різального обладнання. Подано інформацію за матеріалами зарубіжних фірм-виробників сучасного обладнання для виготовлення виробів із автоклавного ніздрюватого бетону.

2. Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація". Ч. 1. - К.: УкрНДІпроектреставрація, 2003. - 120 с.: іл.

У першому числі вісника вміщено статті відомих архітекторів-реставраторів М. Говденко, О. Рутковської, Н. Шепітько, Ю. Лівшиця, присвячені відновленню визначних історико-архітектурних пам’яток та містобудівних об’єктів.

3. Ванін В.В. та ін. Оформлення конструкторської документації: Навч. посіб. / В.В.Ванін, А.В.Бліок, Г.О.Гнітецька. - 2-е вид., випр. - К.: Каравела, 2003. - 157 с.: іл. - (Вища освіта в Україні).

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових документів.

4. Влияние нефтепродуктов на эксплуатационные свойства бетона и железобетона: Проблемный доклад / Авт. А.А. Воробьев, М.С. Саид; ВНИИНТПИ. - М., 2003. - 30 с.: ил. – Библиогр.: с. 28-29. - (Строительство и архитектура).

Наведено результати досліджень впливу нафтопродуктів на властивості бетону і залізобетону , що проводились вітчизняними та зарубіжними спеціалістами. Проаналізовано механізм дії нафтопродуктів на бетон.

5. Вопросы архитектуры и градостроительства: Проблемный доклад / Авт. А.Н. Гусейнов, А.И. Устинова; ВНИИНТПИ. - М., 2003. – 71 с. – Библиогр.: с. 40-41, 69-70. - (Строительство и архитектура).

В даному огляді розглянуто дві різні проблеми, присвячені екологічним питанням забруднення нафтопродуктами урбанізованих територій , а також принципам формування відкритої системи масового будівництва в Росії.

6. Голубничий А.В. Виробнича база будівництва: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 214 с.: іл.

Викладено основні наукові положення про склад підприємств виробничої бази будівництва, розглянуті принципові питання технології і організації виробництва, властивостей, транспортування і зберігання будівельних конструкцій і виробів.

7. ДБН В.3.1-1-2002: Державні будівельні норми України: Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд. – Вид. офіц. - Введ. в дію з 01.07.2003. - К.: Держбуд України, 2002. - 168 с. – Укр. та рос. мовами. - (Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання будівель і споруд та систем життєзабезпечення).

Ці Норми поширюються на проектування, виконання і приймання робіт з ремонту і підсилення несучих і огороджувальних бетонних, залізобетонних, кам’яних, армокам’яних, сталевих і дерев’яних конструкцій і фундаментів, а також основ промислових будинків і споруд.

8. Железобетонные конструкции высотных зданий: Проблемный доклад / Авт. Г.К. Хайдуков, Е.Н. Богданова; ВНИИНТПИ. -М., 2003. - 112 с.: ил. –Библиогр.: с. 85-88. - (Строительство и архитектура).

В запропонованому огляді проаналізовано російський та зарубіжний досвід застосування залізобетону в конструкціях висотних будівель.

9. Кілессо С.К. Києво-Печерська лавра. - К.: Техніка, 2003. - 199 с.: іл. – Бібліогр.: с. 195-198. - (Національні святині України).

У книзі йдеться про формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври, над створенням якого впродовж сторіч працювали вправні давньоруські будівничі, здібні українські майстри й талановиті чужинці.

10. Ковалинский В.В. Семья Терещенко: Моногр. - К.: Преса України, 2003. - 387 с.: фото.

Монографія відомого київського історика і письменника Віталія Ковалинського розповідає про родовід Терещенків.

11. Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2003. - 190 с.: іл. – Бібліогр.: с. 187-190.

У посібнику послідовно викладено розвиток дизайну з часу його сформування у самостійну галузь творчої діяльності, розглянуто найбільш значущі школи і дизайнерські об’єднання як вітчизняні, так і закордонні.

12. Пам'ятки архітектури Києва у творчості Юрія Химича: Вибрані твори: Альбом / Авт. тексту Ю. Белічко. - К.: Головкиївархітектура, 2003. - 293 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

Альбом наперевершеного майстра архітектурного пейзажу представляє невелику частину його доробку, присвячену улюбленому місту – Києву.

13. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип.1 / Голов. ред. О.Я. Олійник. - К.: КНУБА, 2003. - 131 с.

У збірник включено результати наукових досліджень в галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.

14. Ричков П.А., Луц В.Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. - К.: Техніка, 2002. - 167 с.: іл. – Бібліогр.: с. 159-166. - (Національні святині України).

Науково-популярне видання присвячено самобутній архітектурно-мистецькій спадщині, пов’язаній за своїм походженням зі славнозвісною родиною українських князів Острозьких – видатних політичних, воєнних, релігійних і культурних діячів вітчизняної історії доби пізнього середньовіччя.

15. Сердюк Т.В. Бізнес-план інвестиційного проекту: Навч. посіб. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 134 с.

Представлено зміст та етапи реалізації бізнес-проекту, процес і методику складання бізнес-плану проекту, способи оцінки ефективності інвестиційного проекту за допомогою бізнес-плану.

16. Слово про Михайлівський Золотоверхий: Фотоальбом / Упоряд. Г.І. Криворчук; Авт. тексту В. Вітер, О. Клеймьонова; Худож. оформ. В. Клеймьонов; Фотогр. І. Приміський. - К.: ВІАТЕЛ, 2003. - 197 с.: фотоіл. – Укр. та англ. мовами.

Фотоальбом повністю розкриває історію Михайлівського Золотоверхого собору від побудови в ХІІ ст. до відновлення напередодні ХХІ ст.

17. Степовик Д.В. Іконологія й іконографія: Моногр. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003. - 311 с.: іл.

Розглянуто низку питань, пов’язаних із джерелами іконотворчості у Церкві Христовій. Книга добре ілюстрована графічними зображеннями ранньої сакральної іконографії і кольоровими репродукціями сучасних майстрів ікони.

18. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Праці 2-ї Всеукр. наук.-практич. конф., 15-17 трав. 2003 р. / Асоц. прац. музеїв техн. профілю, Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ", Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК. - К.-Часів Яр, 2003. - 131 с.

В матеріалах, надісланих з різних регіонів України, стисло висвітлена історія, сучасний стан діяльності галузевих музеїв та музеїв історії підприємств щодо збереження науково-технічної спадщини.

19. Торский В.Г. и др. Стандарты ИСО серии 9000, 14000 и 18000 в вопросах и ответах: Учеб. пособ. / В.Г. Торский, В.И. Любченко, С.П. Терновская. – Одесса: Астропринт, 2003. – 67 с. - (Безопасность и качество. Вып. 16).

У книзі розглянуто основний зміст міжнародних стандартів ІСО серії 9000, 14000 і 18000. Наведено вимоги та умови їхнього застосування та сертифікації систем управління організацій, які випускають продукцію або надають послуги.

20. Федорчук В.И. Конструирование и расчет новых перспективных предварительно напряженных изгибаемых железобетонных конструкций: Учеб. пособ. / В.И.Федорчук, А.Я.Пацула, К.В.Федорчук; Под общ. ред. В.И. Федорчука. - Дніпропетровськ: Пороги, 2003. - 186 с.

У посібнику викладено відомості з проектування нових перспективних конструкцій: плит “на прогін” типу “П”, підкроквяних балок завдовжки 12 м із провисаючим поясом під плити “на прогін”, гратчастих балок покриття прогоном 18 м і коробчастих настилів перекриттів і покриттів.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов