КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Історія української культури. У 5 т. / Голов. ред. Б.Є. Патон. - К.: Наук. думка, 2001-

Т. 3: Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / Голов. ред. В.А. Смолій. – 2003. – 1246 с.: іл. – Бібліогр.: С. 1202-1225.

Третій том присвячено еволюції національного культурного процесу в другій половині ХVII-XVIII ст.

2. Андронов О., Анісімов О. Великий контрактовий шлях. Від стихійних ярмарків до справжньої біржі..: Нариси розвитку торговельно-фінансових відносин в Україні. - К.: УМВБ, 2003. -191 с.: іл.

В історичному нарисі представлено матеріал, присвячений організації торгівлі та фінансового обігу в країні: від перших мандрівок купців та участі їх у великих ярмарках і контрактах до безпосередньої діяльності на спеціалізованих біржах, одна з яких відбулася і в Києві.

3. Баженов В.А., Кобієв В.Г. Микола Васильович Корноухов: Короткий біогр. нарис - К.: КНУБА, 2002. - 43 с.: іл. – Бібліогр.: С. 42.

Висвітлено основні етапи наукової, педагогічної, інженерної і громадської діяльності видатного вченого в галузі будівельної механіки – заслуженого діяча науки і техніки Української РСР, академіка Академії наук Української РСР, доктора технічних наук, професора М.В. Корноухова (1903-1958).

4. Гусениця А.П., Шандрук П.П. Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 70 с.: рис., табл. – Бібліогр.: С.68.

Наведено відомості про конструктивні схеми та збірні залізобетонні конструкції сучасних багатоповерхових каркасних будинків, які проектуються і будуються за існуючими нині серіями типових проектів.

5. Київ : Альбом / Упоряд. А. Прибєга; Вступ. ст. А. Вакуленко. - К.: Мистецтво, 2003. - 111 с.: іл. – Укр., англ., нім., рос. та фр. мовами.

В альбомі представлено багатий фотоматеріал – від архітектурних ансамблів і величних пам’яток історії та культури до модернових споруд, що надають Києву рис сучасного європейського міста.

6. Мірошниченко О.В. Регіональні аспекти інвестування об'єктів ринку нерухомості в умовах трансформації економіки: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2003. -20 с.

У роботі проведене комплексне дослідження сучасного стану і напрямів інвестиційної діяльності на загальнодержавному та регіональному рівнях ринку нерухомості України.

7. Міхельс В.О., Бондар В.П. Об'єднана стратегія економічного управління підприємницьким проектом: Моногр. /Під заг. ред. В.О.Міхельса. - К.: КНУБА, 2003. -200 с. – Бібліогр.: С. 198-200.

Викладено систему економічного управління підприємницьким проектом. Запропоновано методики, що надають змогу інвесторові мати суттєву економію інвестицій протягом життєвого циклу підприємницького проекту, включаючи стадію його будівництва.

8. Межгосударственные стандарты: Указатель. В 6 т. Тт. 1-6 / Сост.: И.В. Ковалева, Н.Ю. Стрелкова, И.К. Тараканова; Под общ. ред. В.Л. Иванова. - Львов: Леонорм, 2003. - (Нормативная база предприятия).

Покажчик містить бібліографічний опис близько 20 тисяч діючих міждержавних стандартів за станом на 1.01.2003 р. До нього ввійшли: перелік скасованих стандартів з позначенням документа, що їх замінює; переліки стандартів Міжнародної організації із стандартизації (ISO), Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), європейських стандартів (EN), що прийняті в міждержавних стандартах. Є інформація про чиння міждержавні стандарти на території України.

9. Національний музей Тараса Шевченка: Альбом / Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко; Вступ. ст. С. Гальченка. - К.: Мистецтво, 2002. -223 с.: іл. – Укр. та англ. мовами; рез. англ., нім., рос., фр.

В альбомі представлено значну частину мистецької спадщини Т. Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

10. Основи і фундаменти: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 27 / За ред. І.П. Бойка. - К.: КНУБА, 2002. - 168 с.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки грунтів, наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, розрахунку деформацій основ тощо.

11. Пономаренко Л., Різник О. Київ: Короткий топонімічний довідник - К.: Павлім, 2003. - 123 с.: іл.

До довідника включено декілька сотень назв київських місцевостей, передусім тих, де зараз існує житлова або промислова забудова і які становлять найбільший інтерес щодо походження своїх назв та історичної долі.

12. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 9 / АБУ, Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокористування, Північ.-Захід. терит. від-ня. / Відп. ред. Є.М. Бабич. - Рівне: УДУВГП, 2003. - 501 с.: іл

Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі будівельних матеріалів і технологій їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи їх розрахунку.

13. Силин О. Фортеці Києва VI-XIX століть. - К.: "МП Леся", 2003. -143 с.: іл. – Бібліогр.: С. 142-143.

Книга присвячена історії фортифікаційних споруд Києва VІ-ХІХ століть, які впродовж багатьох віків відігравали важливу роль у військово- стратегічній системі України.

14. Стандарти України: Покажчик. У 2 т. Тт. 1-2 / Уклад.: І.В. Ковальова, Н.Ю. Стрелкова, І.К. Тараканова. - Львів: Леонорм, 2003. - (Нормативна база підприємства).

У покажчику наведено бібліографічний опис понад 3 тис. чинних нормативних документів України зі стандартизації станом на 1.01.2003 р. До нього ввійшли: перелік скасованих стандартів з позначенням документа, що їх замінює; перелік міжнародних та регіональних стандартів, що прийняті та застосовані в національних стандартах України.

15. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 22, Ч. 3 / Под общ. ред. В.И. Большакова. - Днепропетровск: ПГАСА, 2003. - 353 с.: ил. - (Стародубовские чтения - 2003).

У збірнику представлені результати наукових досліджень з технології будівельних матеріалів; з раціонального використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будинків і споруд, а також дані для розрахунку і проектування конструкцій і технологічного обладнання.

16. Сукач М.К. Техніка будівництва. Розрахунковий практикум: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2003. - 139 с. – Бібліогр.: С.137-138.

Викладено шляхи раціонального застосування машин за технічними можливостями і оптимального їх використання за фактором часу. Приділено увагу визначенню і методиці розрахунку експлуатаційних можливостей будівельних машин, вміщено довідковий матеріал.

17. Філософія науки, техніки та архітектури: Постмодерний проект: Колективна моногр. - К.: КНУБА, 2002. - 263 с.

Монографія присвячена проблемам філософії науки, техніки та архітектури в контексті постмодернової культури. Показано, що на початку третього тисячоліття існує складна палітра поглядів стосовно функцій та завдань філософії науки, переосмислюються традиційні філософські питання, а також провідне місце посідають ідеї інновацій в архітектурі.

18. Фінансово-будівельні групи: нові учасники інвестиційного процесу: Моногр. / С.А. Ушацький, Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков. - К.: КНУБА, 2003. - 111 с. – Бібліогр.: С. 110.

У пропонованій монографії розкрито сутність процесів створення і розвитку нових корпоративних утворень у будівельній галузі – фінансово-будівельних груп. Значну увагу приділено формуванню корпоративних портфелів інвестицій, комплексній діагностиці підприємств і організацій, інтегрованих до фінансово-будівельних груп, а також розробці організаційних структур управління.

19. Ціноутворення в будівництві: Зб. офіц. док. та роз’яснень. №7 (липень) / Голов. ред. І.С. Вовкодав; Держбуд України. – К.: Інпроект, 2003. – 148 с.

До цього випуску ввійшли офіційні документи Кабінету Міністрів і Держбуду України щодо ціноутворення у будівництві за травень-червень 2003 р., а також відповіді на запитання відносно цін основних будівельних матеріалів, вартості будівництва та індексів змін станом на 1.07.2003 р.

20. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : Зб. наук. праць. Вип. 11. - К.: КНУБА, 2002. -151 с.

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов