КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Білоконь Ю.М. Регіональне планування. Теорія і практика: Моногр. / За ред. І.О. Фоміна. - К.: ЛОГОС, 2003. - 246 с.: іл. – Бібліогр.: с. 239-246.

Розглянуто теоретичні і методологічні основи регіонального планування з врахуванням еволюційних тенденцій в містобудуванні.

2. Барабаш І.В., Кучеренко О.А. Технологія бетону: Навч. посіб. / Одеська держ. акад. буд-ва та арх-ри. - Одеса: Астропринт, 2003. - 270 с. – Бібліогр.: с. 267-268.

У посібнику представлено сукупність процесів і операцій з виготовлення бетонів різних видів, які застосовуються у виробництві залізобетонних конструкцій.

3. Большаков В.И. и др. Основы формообразования стальных каркасов многоэтажных и высотных зданий / В.И.Большаков, М.М.Жербин, О.В.Разумова; Под общ. ред. М.М. Жербина. - Днепропетровск: ПГАСА, 2003. - 123 с.: ил. – Библиогр.: с. 118-119.

Викладено принципи формоутворення каркасів багатоповерхових і висотних цивільних будівель зі сталевими каркасами. На багатьох прикладах зведення багатоповерхових будинків як в Україні, так і за її межами розглянуто системи каркасів, їх розвиток, вирішення окремих вузлів тощо.

4. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип.57 / Відп. ред. П.І. Кривошеєв. - К.: НДІБК, 2002. - 477 с.

У збірнику опубліковано результати наукових досліджень з теорії та розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій.

Дар Чеснока В.М.

5. Горохов Е.В. и др. Конструкции стационарных покрытий над трибунами стадионов/ Е.В. Горохов, В.Ф. Мущанов, В.Р. Касимов. - Макеевка: ДонГАСА, 2002. - 156 с.: ил. – Библиогр.: с. 139-140.

Обгрунтовано варіанти вирішення просторових конструкцій стаціонарних покриттів над трибунами стадіонів з урахуванням існуючих вимог міжнародних спортивних організацій щодо улаштування сучасних споруд на прикладах найвідоміших стадіонів світу.

6. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Зб. наук. праць. Вип. 5 / Відп. ред. Й.Й. Лучко; Фізико-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. - Львів: Каменяр, 2003. - 211 с.: іл. – Укр. та рос. мовами.

У збірнику представлено статті, що відображають експериментальні та теоретичні дослідження з актуальної проблеми діагностики, довговічності та реконструкції мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів.

7. Закон України "Про охорону культурної спадщини". За станом на 10 квітня 2003 р.: Вид. офіц. – К.: Парламент. вид-во, 2003. - 32 с.

Закон України №1805-ІІІ від 08.06.2000 р. із змінами, внесеними Законом України №2921 від 10.01.2002 р., Земельним кодексом України №2768-ІІІ від 25.10.2001 р.

8. Илюкович Б.М. и др. Прокатка и калибровка: Справ. В 6 т. Т.I: Основы теории калибровки. Калибровка блюмов и заготовки кругов и шестигранников, квадратной стали, проволоки и арматуры / Б.М. Илюкович, Н.Е. Нехаев, С.Е. Меркурьев; Под ред. Б.М. Илюковича. - Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-ВАЛ", 2002. - 506 с.: іл. – Бібліогр.: с. 499-506.

Видання являє собою енциклопедію, у якій зроблено спробу викласти вітчизняний і зарубіжний досвід з калібрування простих і складних профілів.

Дар Соколовського В.І.

9. Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту: Навч. посіб / К.Е. Фесенко, Л.Г. Зайончик, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов. - К.: Наук. світ, 2002. - 259 с. – Бібліогр.: с. 257-258.

Викладено концепцію стратегії розвитку логістики. Особлива увага зосереджена на автотранспортному та фінансовому потенціалі, а також на питаннях інвестиційної політики, надання послуг на фондовому ринку. Наведено розрахунок бізнес-плану автотранспортного підприємства, що обслуговує вітчизняних і закордонних перевізників.

Дар Чеснока В.М.

10. Інвестування. Зайнятість. Освіта: Моногр. / В.Г. Федоренко, М.Г. Чумаченько, Ю.М. Маршавін та ін.; За наук. ред. В.Г. Федоренка. - К.: Наук. світ, 2002. - 517 с. – Бібліогр.: с. 509-517.

У монографії розкривається сутність і зміст одного з найважливіших напрямів економічних наук – інвестознавства.

Дар Чеснока В.М.

11. Ковалинський М. Київські мініатюри. Кн. 2. – К.: Київ. книжкова ф-ка, 2003. – 413 с.: іл.

Друга книга відомого київського історика продовжує знайомити з окремими епізодами багатовікової історії м. Києва, що побудовані на документальних свідченнях міських архівів.

12. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 50 / Харьк. гос. акад. город. хоз-ва. - К.: Техніка, 2003. - 229 с. - (Экономические науки).

У збірнику вирішуються проблеми іноземного інвестування, піднімаються питання реструктуризації підприємств міського господарства, управління інвестиційними проектами в умовах ринку, технічного переозброєння комунальних підприємств в сучасних умовах, експертної оцінки управлінських рішень.

13. Котик З. Кадастр: Курс лекцій / Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Каменяр, 2003. -119 с. – Бібліогр.: с. 119.

Розглянуті питання історії кадастрових робіт, а також реєстрації земель у світі і в Україні. Подано загальні відомості про містобудівний, лісовий, водний та кадастр родовищ і проявів корисних копалин.

14. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 14. / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2003. – 218 с.: іл.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

15. Назаренко І.І., Сердюк В.І. Основи організації використання і ремонту будівельної техніки: Моногр. - К.: "МП Леся", 2003. - 155 с. – Бібліогр.: с.148-153.

У монографії викладено питання теорії і практики ефективного вибору, експлуатаційної надійності, основ ремонту та ремонтно-управлінських дій на будівельну техніку в ринкових умовах.

16. Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навч. посіб. / С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов та ін.; Ін-т економіки та права "КРОК". - К., 2002. - 245 с.

Проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійної реформи в Україні, досвід функціонування недержавних пенсійних фондів в різних країнах світу.

Дар Чеснока В.М.

17. Основы модернизации строительных машин / И.И. Назаренко, Л.А. Хмара, В.А. Пинчук, В.И. Сердюк. - К.: "МП Леся", 2003. - 163 с.: ил. – Библиогр.: с. 155-161.

Розглянуто основи модернізації будівельних машин для підвищення їх продуктивності та поліпшення техніко-економічних показників в ринкових умовах.

18. Реконструкція житла: [Матеріали П'ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 черв. 2003 р.; Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з питань житл. політики та реконстр. житла "Україна. Житло 2003", м. Одеса, 25-26 черв. 2003 р] / Держбуд України, НДІпроектреконструкція. - К.: Нора-прінт, 2003. -197 с.: іл.

У збірнику представлено загальні проблеми, нормативно-правове та організайне забезпечення реконструкції, проектні рішення, технологію виконання робіт з реконструкції, будівельні матеріали та вироби, результати впровадження нових технологій тощо.

19. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 24 / Под общ. ред. В.И. Большакова. - Днепропетровск: ПГАСА, 2003. - 184 с.

До збірника ввійшли дані про результати наукових робіт із забезпечення екологічної та радіаційної безпеки будівельного виробництва й об’єктів будівництва, раціонального вибору та використання сучасних будівельних матеріалів.

20. Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм - концепция формообразования / РААСН; НИИТАГ. - М.: Стройиздат, 2003. - 575 с.: ил.

У книзі йдеться про конструктивізм як одну з найвідоміших творчих течій російського класичного авангарду 1920-х років – складову частину формоутворюючих і стилеутворюючих процесів мистецтва першої третини ХХ століття.

Дар Дьоміна М.М.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов