КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1-4 жовт. 2001р.) / Упоряд. П. Рихло. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 171 с.: іл.

В основу збірника покладено доповіді українських, австрійських та російських мистецтвознавців, фахівців з архітектури, які торкаються різноманітних аспектів становлення і розвитку неповторного архітектурного образу Чернівців.

2. Бабаєвська Т.В. Бетони на цементах, модифікованих комплексною добавкою: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Одеса: ОДАБА, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14.

У дисертаційній роботі експериментально доведена можливість інтенсифікації твердіння бетонів за рахунок уведення в цемент на стадії помелу комплексної добавки.

3. Бондаренко Є.А. Охорона праці в робочій професії користувача електронно-обчислювальних машин: Навч. посіб. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 114 с.

У посібнику викладені основні аспекти законодавства охорони праці в Україні, відомості про умови праці, фактори, що впливають на здоров’я та працездатність користувача електронно-обчислювальних машин.

4. Гинзбург В.М. Проектирование информационных систем в строительстве. Информационное обеспечение: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 319 с. – Библиогр.: с. 314-316.

Розглянуто методи розробки і моделювання інформаційного забезпечення; описано засоби побудови баз даних нормативної і техніко-економічної інформації; наведено відомості з проектування систем управління базами даних.

5. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: Учеб. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 510 с.: ил. – Библиогр.: с. 506.

Викладено основні положення організації та управління будівельним виробництвом із урахуванням змін у правовому стані та організаційних структурах будівельних підприємств в умовах переходу до ринкових відносин. Подано нормативно-довідкові та ілюстративні матеріали, необхідні для виконання курсового і дипломного проектування.

6. Євдокименко О.М. Апаратне виконання технологічних схем очищення підземних вод від розчинених газів і солей, знезараження води / За ред. О.Є. Шаповала, В.С. Житнюка. – К., 2003. – 24 с.: іл. – (До б-ки проектувальника).

Узагальнено досвід спільної роботи інституту “УкрНДІводоканалпроект“ та ТОВ “Бортек“ з таких процесів як: видалення газів з підземних вод та насичення води киснем; знезалізнення води та видалення інших домішок; пом’якшення, опріснення та деіонізація води; знезараження води.

7. Житковський В.В. Вібропресований дрібнозернистий бетон з використанням відсівів подрібнення граніту: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Одеса: ОДАБА, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15.

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню і практичному вирішенню задачі розробки технології виготовлення вібропресованого бетону з використанням у якості основного заповнювача гранітного відсіву.

8. Кобилянський О.В. Охорона праці під час виконання спеціальних видів робіт в електроустановках: Навч. посіб. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 109 с. – Бібліогр.: с. 109.

Розглянуто основні проблеми профілактики виробничого травматизму, фактори пожежної небезпеки, заходи та засоби системи пожежного захисту на енергетичних об’єктах.

9. Конструктори електротранспорту: Матер. наук. читань з циклу: "Видатні конструктори України" / Нац. техн. ун-т України "КПІ", Держ. політехн. музей. – К.: ЕКМО, 2003. – 81 с.: іл.

Опубліковані читання присвячені видатним особистостям у галузі міського електричного транспорту – Ф. Піроцькому, М. Ольшанському, С. Реброву, а також авторам перших лінійних електродвигунів, вченим, що розробили оптимальну трасу для високошвидкісного наземного транспорту в Україні.

10. Контрактна форма трудового договору. Форма трудового договору між працівником і фізичною особою: Зб. нормат.-правових документів. – К.: Укрархбудінформ, 2003. – 28 с.

До збірника ввійшли нормативно-правові документи щодо порядку укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників і форм трудового договору: з керівником підприємства, що є у державній власності, та між працівником і фізичною особою.

11. Луцьк. Житлово-комунальне господарство: [Фотоальбом]. – Луцьк: Ініціал, 2003. – 47 с.: фотоіл.

Подано інформацію про історію Луцька, структуру житлово-комунальної галузі, транспорту, благоустрій міста.

12. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Вісник академії: Зб. наук. праць. – 2003. – №10-11 (жовт.-листоп.). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 115 с.

До цього випуску включено наукові статті з проблем теорії та практики розрахунку, обстеження та проектування нових форм металевих конструкцій.

13. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 2 / Голов. ред. О.Я. Олійник. – К.: КНУБА, 2003. – 107 с.

У збірнику наведено результати наукових досліджень у галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.

14. Пустовойтов О.В. Трубчасті конструкції із зовнішнім склопластиковим армуванням: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2003. -21 с.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми – розробці нової конструкції склопластбетонних напірних труб збільшеного діаметра, підвищеної довговічності, корозійної стійкості та несучої спроможності шляхом поверхневого (зовнішнього і внутрішнього) склопластикового армування.

15. Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Проектування захисних конструкцій будівель за теплофізичними параметрами: Навч. посіб. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 78 с.

Наведено теоретичні основи моделювання теплотехнічних характеристик вологісного стану та повітропроникності захисних конструкцій будівель, а також приклади теплотехнічних розрахунків захисних конструкцій для холодної пори року і літнього теплового режиму.

16. Сидоренко М.М. Пам'ять не вкриють сніги / УТОПІК, Запорізька обл. орг. – Запоріжжя: ВПК "Запоріжжя", 2003. -160 с.: іл.

Матеріали, що вміщені в збірці, розкривають нелегкий шлях діяльності Запорізької обласної ради УТОПІК, розповідають про долю пам’яток на Запоріжжі.

17. Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: (Витяги для будівельної галузі). – К.: Укрархбудінформ, 2003. – 64 с.

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. №36. Список №1 і Список №2.

18. Толочко Л.І., Дегтярьов М.Г. Подільські храми Києва. – К.: Техніка, 2003. – 174 с.: іл. – Бібліогр.: с. 170-173. – (Національні святині України).

Представлено основні храми Подолу; особливу увагу приділено сакральній архітектурі часів бароко і класицизму, авторам споруд – зодчим, іконописцям, народним майстрам, умільцям, які творили шедеври будівничого мистецтва.

19. Трофимов В.И., Каминский А.М. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений (разработка конструкций, исследования, расчет, изготовление, монтаж): Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 575 с.: ил. – Библиогр. в конце кажд. главы.

Наведено нові форми конструкцій, будівельна індустрія, розробки легких металевих конструкцій будинків і споруд, а також дослідження міцності та витривалості на експлуатаційні навантаження, включаючи екстремальні.

20. Українське товариство охорони пам'яток історії та культури: Вісник. Загальнодерж. бюл. №1 (11) 2003 / Голов. ред. М. Пархоменко. – К.: Інтерграфік, 2003. -160 с.: іл.

До першого випуску включено офіційну інформацію, статті та виступи з питань пам’яткознавства, музейної справи, архітектури та історичних ландшафтів України, археології, некрополістики, а також краєзнавчо-етнографічні нариси.

21. Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов: Альбом / Госстрой России, Акад. центр теплоэнергоэффективных технологий. – СПб., 2003. – 131 с.

Представлені в скороченому вигляді прогресивні технологічні схеми систем теплопостачання будинків, обладнання та їх виробників, що користуються попитом на російському ринку, а також рекомендації із застосування принципово нових технічних рішень.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов