КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. "Архітектор - це спосіб життя". Біобібліографічний покажчик Віктора Проскурякова. – Львів: "Львів. політехніка", 2003. - 27 с.: іл.

Покажчик присвячено життєвому і творчому шляху В. Проскурякова - доктора архітектури, науковця, знаного далеко за межами України. Видання ілюстроване його особистими рисунками й креслениками.

Дар В. Проскурякова.

2. Історія української архітектури / Авт. кол.: В.І. Тимофієнко, Ю.С. Асєєв, В.В. Вечерський та ін.; За ред. В.І. Тимофієнка. - К.: Техніка, 2003. - 471 с.: іл. – Бібліогр.: с. 457-469.

Вперше в історії України фундаментально висвітлено багатовіковий розвиток української архітектури. Системно викладено формування будівельної діяльності людини від найдавніших часів, становлення й розквіт архітектури Київської Русі, стильові, типологічні й конструктивні особливості монументального зодчества в наступні історичні епохи. Визначено характерні типи й естетичні засади народного будівництва. Виконана із залученням численних архівних джерел та з урахуванням досліджень багатьох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, ця праця не лише впевнено засвідчує національні пріоритети в архітектурній спадщині, але й значно розширює коло видатних пам’яток, що належать народу України.

3. Бабич Є.М. Тривало пресований бетон: Моногр. - Рівне, Вид-во УДУВГП, 2003. - 125 с.: іл. – Бібліогр.: с. 116-123.

У монографії наведено аналіз впливу різноманітних повторних механічних діянь на міцнісні і деформативні характеристики бетону.

Дар УДУВГП.

4. Бадьин Г.М., Стебаков В.В. Справочник строителя. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 335 с.: ил.

У довіднику представлено відомості з архітектури, будівельних матеріалів і конструкцій, технології будівельно-монтажних і ремонтних робіт. Висвітлено питання розрахунку об’ємів робіт, витрат матеріалів, потреб в будівельних машинах та обладнанні.

5. Гинзбург В.М. Проектирование информационных систем в строительстве. Информационное обеспечение: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 319 с. – Библиогр.: с. 314-316.

Проаналізовано загальні питання розробки інформаційного забезпечення систем автоматизованого проектування організаційно-технологічних задач будівництва та автоматизованого керування проектуванням.

6. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий (примеры расчета): Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 272 с. – Библиогр.: с. 272.

Наведено основні відомості з компонування конструктивних схем поперечників одноповерхових промислових будівель, а також приклади розрахунку конструкцій.

7. Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 239 с.: ил.

Розглянуто питання методичного, інструментального і метрологічного забезпечення обстеження, випробування і реконструкції будинків і споруд.

8. Инженерная защита окружающей среды. Очистка вод. Утилизация отходов / Под ред. Ю.А. Бирмана, Н.Г. Вурдовой. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 295 с.: ил. – Библиогр.: с. 291.

У книзі використано комплексний підхід щодо оцінки та управління якістю довкілля, включаючи аналіз впливу різних антропогенних чинників.

9. Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 159 с.

Викладено методики обстеження й оцінки несучої спроможності конструкцій, що експлуатуються, з урахуванням виявлених дефектів, а також запропоновані методи підсилення конструкцій, що підвищують надійність будинків і споруд.

10. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. / Д.К. Арленинов, Ю.Н. Буалаев, В.П. Игнатьев и др; Под ред. Д.К. Арленинова. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 276 с.: ил. – Библиогр.: с. 273-274.

Розглянуто властивості деревини та пластмас, основи розрахунку, проектування, технології дерев’яних конструкцій індустріального та будівельного виробництва, а також заходи щодо протипожежного захисту.

11. Корц Ю. Благоустройство сада. Практические советы для любых садовых зон / Пер. с нем. – М.: БММ АО, 2003. – 167 с.: цв. ил.

Багатоілюстроване видання, що містить матеріали щодо перепланування та благоустрою саду з раціональним використанням певних зон, добором відповідних сортів, дерев, кущів, рослин і квітів.

12. Кудрявцев Л. Двадцять архітекторів, які будували Київ. - К.: Видав. центр "Друк", 2003. - 127 с.: іл.

Книга розповідає про історію української архітектури Києва. Представлено ілюстрований матеріал про життя та працю видатних зодчих, таких як І. Григорович-Барський, А. Меленський, батько і син Беретті, О. Шилле, В. Городецький, В. Ніколаєв, П. Альошин, В. Заболотний, А. Добровольський та інших, чия творчість була пов’язана з Києвом.

Дар В.М. Чеснока.

13. Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища: Наук.-інформ. зб. - К.: Вид-во "АртЕк", 2003. - 136 с.: іл.

Збірка присвячена огляду діяльності КНМЦ з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури та заповідних територій, дослідженню історичних ареалів та окремих пам’яток, аналізу природно-ландшафтних, архітектурних та містобудівних особливостей середовища Києва, методиці ведення комп’ютерної бази даних Державного реєстру національного культурного надбання.

14. Лялюк О.Г. Управління проектами зменшення радононебезпеки в будівництві: Моногр. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. - 139 с. – Бібліогр.: с. 132-139.

Монографія присвячена розробці системи прийняття організаційно-технологічних рішень щодо зменшення радіаційної небезпеки в будівництві на радононебезпечних територіях України.

15. Михайлов В.В. Предварительно напряженные комбинированные и вантовые конструкции: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 255 с. – Библиогр.: с. 251-255.

Розглянуто основні питання конструювання і розрахунку попередньо напружених комбінованих і вантових конструкцій.

16. Нікітенко Н.М. Свята Софія Київська: історія в мистецтві: Моногр. - К.: Видав. дім "Академперіодика", 2003. - 335 с.: іл. – Бібліогр.: с. 293-326.

Монографія є першим в історіографії дослідженням історико-культурних взаємин Русі-України і Візантії, відображених в архітектурі й стінописі Софії Київської. Отримано нові дані про ключові події доби християнізації Русі, простежена роль собору в історичних процесах на теренах України в ХІ – на поч. ХVIII ст.

Дар автора.

17. Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підруч. - К.: Вища освіта, 2003. - 383 с.: іл. – Бібліогр.: с. 379.

Викладено нетрадиційні технології опорядження будівель новітніми будівельними матеріалами та виробами.

18. Полянський С.К., Коваленко В.М. Експлуатаційні матеріали: Підруч. - К.: Либідь, 2003. - 446 с. – Бібліогр.: с. 439.

Систематизовано основні відомості про паливно-мастильні матеріали, гумотехнічні вироби, лакофарбові матеріали і клеї, що застосовуються при експлуатації будівельно-дорожніх машин. Особливу увагу приділено впливу властивостей експлуатаційних матеріалів на конструкцію, безвідмовність, довговічність та ефективність роботи машин.

19. Ратушняк Г.С., Шаманський С.Й. Критеріальний метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання: Моногр. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. - 180 с. – Бібліогр.: с. 176-180.

У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень ефективності роботи засобів обліку водоспоживання в системах водопостачання.

20. Рюмина Е.Б. Объемно-планировочные и конструктивные решения малоэтажного жилого дома: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 143 с.: ил. – Библиогр.: с. 140-141.

У посібнику розглянуто об’ємно-планувальні та конструктивні рішення малоповерхового житлового будинку з урахуванням вимог СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания”.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов