КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Алексеев В.И. и др. Проектирование сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с использованием элементов компьютерных информационных технологий: Учеб. пособ. / В.И. Алексеев, Т.Е. Винокурова, Е.А. Пугачев; Под общ. ред. Е.А. Пугачева. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 173 с.: ил. – Библиогр.: с. 169-173.

Представлено розрахунки споруд з переробки осадів стічних вод різними методами, а також нормативні дані та допоміжні таблиці, розрахункові схеми приладів, поширених у практиці проектування і будівництва водогосподарських систем. Показана можливість використання комп’ютерних технологій у розрахунках рекомендованих процесів і споруд.

2. Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю. Градостроительное планирование поселений: Серия учеб. В 5 т. Т.1: Эволюция планирования. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 333 с.: ил. – Библиогр.: с. 329-330.

У першому томі з серії підручників з питань містобудування викладено закономірності історико-еволюційних змін планування поселень.

3. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву: Уроки мастерства. – М.: Культура и традиции, 2003. – 256 с.: ил.

Узагальнено багаторічний досвід майстрів різьблення по дереву, вміщено рекомендації з вибору та заготовки деревини, виготовлення інструментів. Описано процес створення як простих, так і високохудожніх виробів.

4. Ахременко С.А. и др. Использование древесины с радиоактивно загрязненных территорий в строительном комплексе: Учеб. пособ. / С.А. Ахременко, Н.Л. Кочегарова, Е.С. Мурахтанов; Под ред. Э.И. Слепяна. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 167 с. – Библиогр.: с. 155-163.

Розглянуто питання радіаційного забруднення навколишнього середовища внаслідок аварії на ЧАЕС. Акцентовано увагу на можливостях використання деревини, одержаної на радіоактивно забруднених територіях, у будівельному комплексі.

5. Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 499 с.: ил. – Библиогр.: с. 491-492.

Викладено сучасну теорію і практику бетонознавства та технологію бетону, проектування сумішей різновидів бетону з урахуванням сучасних математичних методів.

6. Баженов Ю.М. и др. Технология сухих строительных смесей: Учеб. пособ. / Ю.М. Баженов, В.Ф. Коровяков, Г.А. Денисов. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 95 с.: ил. – Библиогр.: с. 94.

Подано класифікацію і галузі застосування сухих будівельних сумішей, нові види в’яжучих речовин і модифікатори будівельних розчинів. Наведено приклади рецептур сухих будівельних сумішей різного призначення, методи контролю показників якості.

7. Баранова Т.И., Залесов А.С. Каркасно-стержневые расчетные модели и инженерные методы расчета железобетонных конструкций: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 239 с. – Библиогр.: с. 232-235.

Викладено методологію побудови та методи розрахунку аналогових каркасно-стрижневих моделей класу коротких залізобетонних елементів, включаючи приопорні ділянки згинальних елементів.

8. Баркалов С.А., Бабкин В.Ф. Управление проектами в строительстве: Лабораторный практикум: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 287 с. – Библиогр.: с. 283-285.

У посібнику представлено основні методичні положення з побудови і реалізації на ЕОМ математичних моделей основних функцій при управлінні проектами в будівництві.

9. Вернигорова В.Н. и др. Современные методы исследования свойств строительных материалов : Учеб. пособ. / В.Н. Вернигорова, Н.И. Макридин, Ю.А. Соколова. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 239 с. – Библиогр.: с. 236.

Подано основні відомості про сучасні методи дослідження властивостей будівельних матеріалів: електрохімічні, оптичні, інфрачервоної спектроскопії, нефелометрії, турбідіметрії, рефрактометрії, рентгенографії, хроматографії, термографії, ультразвукові, резонансні, акустичної емісії.

10. Динамика, прочность и надежность элементов инженерных сооружений: Учеб. пособ. / Л.В. Глухов, С.Д. Иванов, Н.В. Лукашина, И.Н. Преображенский. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 303 с. – Библиогр.: с. 303.

У посібнику досліджено сучасні методи розрахункового визначення конструктивних розмірів елементів інженерних споруд.

11. Житлове право України: Навч. посіб. / І.А. Бірюков, В.С. Гопанчук, Ю.О. Заїка та ін.; За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заїки. – К.: Істина, 2003. – 207 с. – Бібліогр.: с. 200.

Розглянуто основні теми курсу “Житлове право України” з урахуванням норм Цивільного та Сімейного кодексів України.

12. Коробко В.И., Коробко А.В. Контроль качества строительных конструкций: Виброакустические технологии : Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 287 с.: ил. – Библиогр.: с. 284-285.

Викладено теоретичні основи ультразвукового та вібраційного методів контролю якості будівельних конструкцій, дано рекомендації щодо їх застосування в будівельній практиці.

13. Мельников Ю.К. Выбор передвижных стреловых кранов для возведения зданий и сооружений: Учеб. пособ. / ГОУ Уральский гос. техн. ун-т - УПИ. – 2-е изд., стер. – Екатеринбург, 2003. – 103 с. – Библиогр.: с. 88.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 2903 – Промислове і цивільне будівництво.

14. Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 126 с.: ил. – Библиогр.: с. 126.

Представлено основні конструктивні елементи будівель: фундаменти, стіни, перекриття і покриття. Крім того, включені конструктивні рішення перегородок, сходів, вікон і дверей, що приймаються в малоповерховому будівництві.

15. Рудченко Ю.А. Вибір ефективних організаційно-технологічних рішень по улаштуванню та ремонту підлог цивільних будівель з використанням сучасних будівельних матеріалів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14.

У дисертації викладено класифікацію організаційно-технологічних рішень з улаштування підлог сучасних конструкцій і наведено результати аналізу техніко-економічних показників при реалізації цих рішень на цивільних будівлях України.

16. Солодка Н.О. Несуча здатність та оптимальне проектування балочних конструкцій з урахуванням впливу агресивних середовищ: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / УкрНДПІ сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. – К., 2003. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16.

Дисертація присвячена розробці нових математичних моделей для розрахунку балочних елементів, які в процесі експлуатації підлягають впливу не тільки навантажень, але й різноманітних агресивних середовищ.

17. Спектор Э.М. Рулонные, кровельные и гидроизоляционные материалы на основе эластомеров: Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 127 с.: ил. – Библиогр.: с. 117-123.

Видання може бути використане як посібник для студентів будівельних спеціальностей інженерних вузів, а також як джерело інформації для наукових та інженерно-технічних працівників будівельної індустрії та гумової промисловості.

18. Управление качеством строительной продукции. Техническое регулирование безопасности и качества в строительстве: Учеб. пособ. / В.И. Теличенко, М.Ю Слесарев, В.И. Колчунов и др. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 511 с. – Библиогр.: с. 500-508.

Посібник складається з трьох розділів (”Техническое регулирование”, “Системы менеджмента качества”, ”Метрологическое обеспечение качества”), термінологічного додатка та списку рекомендованої літератури.

19. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, які експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: с. 31-33.

Дисертація присвячена питанням розробки спеціальних бетонів для підсилення та захисту будівельних конструкцій, що працюють в умовах агресивних середовищ.

20. Юзефович А.Н. Организация и планирование строительного производства (в вопросах и ответах): Учеб. пособ. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 139 с.

У посібнику подано необхідні відомості з основ капітального будівництва, структури організацій, що беруть участь у проектуванні та будівництві, проектування календарних планів робіт та будівельних генеральних планів.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов