КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве: Учеб. пособ. / С.А. Синенко, В.М. Гинзбург, В.Н. Сапожников и др. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 237 с. - Библиогр.: с. 209.

Розглянуто основні проектні документи щодо організації та технології будівництва. Узагальнено основні методи, моделі, критерії, що застосовуються при вирішенні завдань проектування та організації будівництва.

2. Азизян И.А. и др. Теория композиции как поэтика архитектуры / И.А. Азизян, И.А. Добрицына, Г.С. Лебедева; НИИТАГ; РААСН. - М.: Прогресс-Традиция, 2002. - 513 с.: ил.

Книга присвячена теорії архітектурної композиції як виду професійної самосвідомості, що виникає з приводу існування просторово-тектонічної форми. Відображено особливості поетики архітектури в її розвитку, що пов'язаний з трьома епохами: традиційних уявлень, модернізму та новітньої архітектури.

3. Аксенов В.И. Переработка осадков сточных вод: Учеб. пособ. / В.И. Аксенов, Е.В. Мигалатий, А.Ф. Никифоров; Уральский гос. техн. ун-т-УПИ. - 2-е изд., стереотип. - Екатеринбург, 2003. - 81 с.: ил. - Библиогр.: с. 77-81.

Наведено дані щодо утворення та складу осадів стічних вод, їх кондиціонування, методів зневоднювання та утилізації.

4. Ванін В.В. Оформлення конструкторської документації: Навч. посіб. / В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. - 3-е вид.. - К.: Каравела, 2003. - 157 с.: іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 133.

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових документів.

5. Демківський А.В. Гроші та кредит: Навч. посіб. - К.: Дакор: Вира-Р, 2003. - 527 с.

У книзі висвітлено актуальні проблеми теорії та практики, що допомагають глибоко оволодіти теоретичними положеннями, інструментами і важелями забезпечення сталості грошового обороту, стимулювання ринкових перетворень і економічного зростання.

6-7. Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наук. праць. / Відп. ред. Ю.М. Білоконь; Ін-т "Діпромісто", КНУБА. - К.: Ін-т "Діпромісто", 2000 -

Вип.4 : Філософські та теоретичні аспекти містобудування. - 2003. - 299 с.

Вип.5 : Методичні аспекти міського та регіонального планування. - 2003. - 170 с.

Четвертий випуск збірника присвячено філософським, теоретичним і методичним аспектам містобудування, п'ятий випуск - проблемі удосконалення методики планування міст та регіонів у сучасних соціально-економічних умовах. Запропонований матеріал розраховано на працівників науково-дослідних та проектних організацій, викладачів, аспірантів архітектурних факультетів вищих навчальних закладів.

8. Железобетонные конструкции: Учеб. Ч.1 / О.Г. Кумпяк, А.М. Болдышев, Н.К. Ананьева и др; Под ред. О.Г. Кумпяка - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 279 с.: ил. - Библиогр.: с. 279.

Навчальне видання, що складається з трьох частин, включає лекції з фізико-механічних властивостей бетону, арматури та залізобетону, а також метод розрахунку залізобетонних конструкцій за граничним станом і застосування даного методу до розрахунку конструкцій при різних схемах деформування.

9. Кияненко К.В. Введение в проблематику современного рыночного жилища: Учеб. пособ. - Вологда: ВоГТУ, 2002. - 158 с. - Библиогр.: с. 151-153.

У посібнику для архітектурних і будівельних спеціальностей вузів викладено основні проблеми щодо формування ринкового житла, структури і механізмів регулювання житлового ринку, основних понять і концепції соціологічного, економічного, управлінського та архітектурного бачення ринкової житлової системи.

10. Ивахова Л.И. Современный ландшафтный дизайн: [Ил. энцикл.] / Л.И. Ивахова, С.С. Фесюк, В.С. Самойлов. - М.: Аделант, 2003. - 378 с.: цв. ил.

Багато ілюстроване видання з практичними рекомендаціями щодо облаштування заміської садиби на рівні вимог сучасного ландшафтного дизайну.

11. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підруч. / Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; За ред. Д.Г. Лук'яненка. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с.

У підручнику розглянуто інвестиційну діяльність у системі міжнародного бізнесу, зокрема розвиток міжнародного інвестиційного ринку і його структури. Показано умови, масштаби, динаміку, проблеми і перспективи міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, включаючи обліково-аналітичний аспект.

12-14. Містобудування. Нормативно-правові акти України: Зб. / Держбуд України, Ін-т "Діпромісто". - К.: Ін-т "Діпромісто", 2003 -

Вип. 1. - 2003. - 272 с.;

Вип. 2. - 2003. - 300 с.;

Вип. 3. - 2003. - 294 с.

Щоквартальне зібрання нових нормативно-правових документів Держбуду України та інших центральних органів виконавчої влади з основних напрямів містобудівної діяльності, питань планування і розвитку території, її забудови та іншого використання.

15. Обработка промывных вод и осадков водопроводных станций: Проблемный доклад / М.Г. Журба, А.В. Чекрышов, Ж.М. Говорова; ВНИИНТПИ. - М., 2003. - 44 с. - Библиогр.: с. 42-43. - (Строительство и архитектура).

Запропоновано поряд з традиційними методами очищення промивних вод шляхи вирішення проблеми обробки та утилізації очищених технологічних стоків водопровідних станцій.

16. Пентюк Б.М. Різальні інструменти. Конструювання інструментального оснащення: Навч. посіб. / Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 60 с.: іл. - Бібліогр.: с. 60.

Висвітлено питання скорочення простоїв автоматизованого устаткування, обумовлених непрацездатністю його інструментальної оснастки, до якої входить комплекс пристроїв (різальний і допоміжний інструменти, інструментальні магазини, пристосування для попереднього складання і налагоджування інструмента, вимірювальні пристрої тощо).

17. Приготовление, доставка и подача бетонных смесей: Проблемный доклад / О.Я. Шаповалова; ВНИИНТПИ. - М., 2003. - 57 с.: ил. - Библиогр.: с. 53. - (Строительство и архитектура).

Представлено основні напрями у виробництві товарного бетону, технології приготування бетонної суміші, процес транспортування, подачі та укладання бетонної суміші, а також особливості виконання робіт при укладанні спеціальних видів бетону і в особливих умовах.

18. Проектування основ і фундаментів: Навч. посіб. / І.І. Ваганов, І.В. Маєвська, М.М. Попович, О.В. Тітко; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 131 с. - Бібліогр.: с. 131.

У посібнику наведено теоретичні основи розрахунку, порядок підготовки вихідних даних та довідковий матеріал, алгоритми програм, приклади розрахунків, а також рекомендації до розрахунку міцності матеріалу фундаментів та конструктивні вимоги.

19. Свойства и применение в строительстве эпоксидных композитов: Проблемный доклад / А.Н. Бобрышев, Е.В. Кондратьева, В.С. Козицын и др.; ВНИИНТПИ. - М., 2003. - 55 с. - Библиогр.: с. 47-54. - (Строительство и архитектура).

У представленій роботі пропонуються перспективні епоксидні композити з підвищеною технологічністю і відмінними експлуатаційними можливостями на базі їх дослідного застосування.

20. Усиление роли малого предпринимательства в инвестиционно-строительной сфере: Проблемный доклад / М.К. Гобозов, Ю.Д. Богданов, В.П. Березин и др.; ВНИИНТПИ. - М., 2003. - 60 с. - Библиогр.: с. 56-59. - (Строительство и архитектура).

Проаналізовано позитивні тенденції у функціонуванні малих підприємств будівельної галузі Росії у 1996-1999 рр., а також нові тенденції у розвитку організаційного, економічного і технічного забезпечення малого бізнесу в будівництві та ЖКГ.

21. Чепурний М.М. та ін. Розрахунки теплових схем когенераційних установок: Навч. посіб. / М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко, В.В. Бужинський; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 103 с. - Бібліогр.: с. 96-97.

Наведено приклади розрахунків теплових схем комбінованих когенераційних установок на базі промислових і опалювальних котелень ТЕЦ, газоперекачувальних станцій із застосуванням надбудов високого тиску, теплонасосних установок, парогазових і газопарових технологій.

22. Экономика строительства: Учеб. / Под общ. ред. И.С. Степанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт, 2003. - 591 с.

Підручник містить систематизований виклад питань теорії і практики ринкових механізмів стосовно галузі "Капітальне будівництво".

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов