КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Архітектор Олекса Тацій (1903-1967): Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.А. Войцехівська, Є.О. Тацій; Держбуд України, ДНАББ імені В.Г.Заболотного. – К.: МПП "Прима", 2003. – 94 с.: іл. – (Видатні зодчі України).

У бібліографічному покажчику серії "Видатні зодчі України" зібрано матеріали про творчість українського архітектора ХХ ст. Олексія Олександровича Тація.

2. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / За ред. Р.Л. Хом'яка; Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т післядипломної освіти, Ін-т економіки і менеджменту. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект-Захід, 2003. – 817 с

У посібнику вміщено навчальні, практичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку в Україні.

3. Ваша квартира. Евроремонт своими руками / Сост. Р.А. Лонтковская. – Х.: Фолио, 2004. – 495 с. – (Домашняя б-ка).

Подано практичні рекомендації щодо облаштування житла на рівні європейського класу.

4. ВБН Д.2.8-204.02-2004: Відомчі будівельні норми України: Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів / НДІпроектреконструкція. – Офіц. вид. – Введ. в дію з 01.03.2004 р. – К.: Держжитлокомунгосп України, 2004. – 85 с.

РЕСН на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів розроблені на виконання п.3 постанови Кабінету Міністрів України №1685 від 10.11.2000 р.

5. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 6 / Гол. ред. М.М. Жербін; АБУ, Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри, ДНАББ імені В.Г.Заболотного. – К.: КНУБА, 2003. – 93 с.: іл. – (Серія історичних нарисів).

До шостого випуску Серії історичних нарисів включено автобіографічні нариси вчених у різних галузях будівництва Ю.О. Вєтрова, Л.А. Кульського, А.В. Сильвестрова, О.М. Динника, М.Г. Відуєва, Г.В. Курдюмова, Б.В. Стефанова, А.М. Драннікова Я.М., Ліхтарнікова, Л.П. Полякова, а також архітектора О.В. Кобелєва.

6. ДБН А.2.2-1-2003: Державні будівельні норми України: Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. – Офіц. вид. – На заміну ДБН А.2.2-1-95; Введ. в дію з 01.04.2004. – К.: Держбуд України, 2004. – 48 с. – (Проектування).

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

7. ДБН В.2.2-13-2003: Державні будівельні норми України: Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. –- Офіц. вид. – На заміну ВСН 46-86; Чинні від 01.03.2004. – К.: Держбуд України, 2004. – 212 с. – (Будинки і споруди).

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію критих і відкритих спортивних споруд із місцями для глядачів або без них. У додатках – перелік видів спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд і перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах.

8. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб – 3-є вид., випр. і доп– К.: Знання, 2004. – 309 с. – Бібліогр.: с. 308-309 (22 назв.).

Розглянуто основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля на основі природоохоронного законодавства.

9. Земельне законодавство України : Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 1 грудня 2003 року. – К.: Істина, 2004. – 288 с.

У книзі зібрані найважливіші нормативно-правові акти з питань земельних відносин, у тому числі новий Земельний кодекс України, а також офіційні документи, прийняті відповідними державними органами на його виконання.

10. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 199 с.: іл. – Бібліогр.: с. 197 (15 назв).

Викладено загальні відомості про деревні декоративні рослини, їх біологічні й екологічні особливості. Запропоновано схему дендродекоративного районування території України з кліматичною характеристикою кожного району та підрайону.

11. Каталог нормативних документів. 2004 / Уклад. Т. Невожай; Держспоживстандарт України. – Офіц. вид. – К., 2004. – 637 с.

У цьому каталозі опубліковано відомості про затверджені національні стандарти України, чинні республіканські стандарти, настановчі документи і рекомендації Держспоживстандарту України з питань технічного регулювання та споживчої політики, державні класифікатори, а також галузеві стандарти, зареєстровані ДП "УкрНДНЦ".

12. Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. [Рік 2003]: Всеукр. зб / Уклад. В.В. Стройков; Акад. пед. наук України, Акад. мед. наук України. – 3-є вид–- К.: Вид. центр "МЕТР", 2004. – 622 с.: іл.

У збірнику 2003 року подано інформацію про Уряд України, про діяльність міністерств, комітетів та інших загальнодержавних установ України. Особливу увагу приділено роботі підприємств та закладів Держспоживстандарту, Мінпромполітики, Міністерства освіти та науки, Мінпалива та енергетики, Мінагрополітики, МОЗ України та ін. Вперше представлено розділ "Фінансово-банківська система України".

13. Котик З.О. Розвиток, планування та благоустрій територій населених пунктів: Курс лекцій / Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів: Каменяр, 2003. – 119 с. – Бібліогр.: с. 119 (17 назв).

У книзі розкриваються поняття містобудівного кадастру та благоустрою, описано методи планування та розвиток населених пунктів.

14. Нормативно-правові документи з питань будівництва: Збірник: (Станом на 15 квітня 2003 року) / Упоряд. М.І. Камлик. – К.: Атіка, 2003. – 527 с.

У збірнику наведено Закони України, урядові та відомчі нормативно-правові документи, які регулюють діяльність підприємств та організацій різних форм власності у сфері будівництва, питання, пов’язані з наданням технічних умов щодо забезпечення об’єктів будівництва та дозволу на виконання будівельних робіт. Представлено правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та будівництва, забудови, проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна тощо.

15. Павлов В.І., Білун Б.М. Оренда та страхування нерухомого майна. – К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2003. – 201 с. – Бібліогр.: с. 199 (26 назв).

Викладено основні положення організаційного і технічного характеру щодо утримання та належної експлуатації орендованих будівель, споруд, приміщень. Мета книги – надати інформаційну допомогу орендарям і страховикам.

16. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т.9: Каменное зодчество России / Гл. ред. Е.В. Басин; Госстрой России, Рос. Акад. архит. и строит. наук, ВНИИНТПИ. – М.: ВНИИНТПИ, 2004. – 290 с.: ил.

У дев’ятому томі вміщено “Словник термінів, що відносяться до кам’яного зодчества та кам’яних конструкцій”, традиційний розділ “Персоналії”, а також понад 100 кольорових та унікальних чорно-білих ілюстрацій до статей.

17. Технология и проектирование подземного строительства : Вестник, Вып. 3/ Академия стр-ва Украины, НТЦ "Шахтострой". – Донецк: Норд-Пресс, 2003. – 198 с.: ил.

Представлено проблеми функціонування шахтобудівельної галузі, досвід проведення ремонтних робіт, запровадження нових технологій, результати науково-прикладних досліджень, висновки щодо удосконалення технології та техніки підземного будівництва.

18. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 10. – К.: НАОМА, 2003. – 303 с.: іл.

До цього випуску увійшли статті відомих мистецтвознавців, дослідників архітектури за результатами досліджень мистецької спадщини та пам’яток українського зодчества, їх реставрації. Пропонуються матеріали щодо мистецько-освітньої спадщини, результатів досліджень молодих науковців, а також видатних особистостей.

19. Уют и комфорт вашего дома / Сост. Р.А. Лонтковская. – Х.: Фолио, 2004. – 495 с. – Библиогр.: с. 493 (10 назв.). – (Домашняя б-ка).

У книзі викладено рекомендації щодо створення сучасного комфортного житла.

20. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. ; Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокористування. – К.: Вид. дім "Професіонал", 2004. – 286 с. – Бібліогр.: с. 278-281 (54 назв.).

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти охорони праці в будівельній галузі. Проаналізовано умови праці за показниками шкідливості та небезпечності виробничого середовища, притаманних будівельній галузі.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов