КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Інформаційні технології в будівництві: Підруч. / В.А. Баженов, В.О. Зайчук, П.П. Лізунов, О.В. Шишов. - К.: Арка, 2003. - 319 с.: іл.

Детально висвітлено роботу з прикладним програмним забезпеченням загального призначення. Дано огляд професійних прикладних пакетів для створення інженерної комп’ютерної графіки, зокрема описана робота з пакетом Auto CAD, що широко використовується в світі для створення технічних креслень.

2. Вахович І.В. Система економічних методів оптимізації будівництва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / КНУБА. - К., 2004. - 20 с.

Досліджується діяльність інвесторів (замовників) з інвестування підприємницьких проектів і підрядних будівельно-монтажних організацій для організації їх будівництва.

3. Вопросы архитектуры и градостроительства: Становление малоэтажного жилища; Крупные платформы для исследования сейсмостойкости сооружений/ Н.М. Согомонян, В.С. Беляев, В.В. Виноградов; ВНИИНТПИ. - М., 2004. - 83 с. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Проблемні доповіді російських фахівців з актуальних питань архітектури і містобудування.

4. Гарнець В.М. Верстатний різальний інструмент: Навч. посіб. / В.М. Гарнець, В.Є. Богуславський, В.О. Шаленко; КНУБА. - К., 2003. - 82 с.: іл.

Наведено теоретичні відомості про обробку металів різанням, а також про різновиди, параметри та застосування різального інструменту.

5. Гордєєва Є.П., Лелик Я.Р. Перспектива: Зб. завдань: Навч. посіб. / Луцький держ. техн. ун-т. - Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. - 185 с.: іл.

Розкриваються методи побудови перспективи, елементи конструювання в перспективі тощо.

6. Гуляев Г.И. Каталог почтовых открыток Екатеринослава [Днепропетровск]: 1895-1917/ Г.И. Гуляев, А.Ф. Стародубов, А.К. Фоменко; Под ред. В.И. Большакова. - 2-е изд., доп. и испр. - Днепропетровск: Gaudeamus, 2003. - 246 с.: ил.

Цінне видання для архітекторів, реставраторів, істориків та фахівців, які вивчають минуле і сучасне Дніпропетровська.

7. Дятлов В. Церковщина: Повесть о забытой киевской святыне. - К., 2001. - 398 с.: ил.

Видання знайомить з історією та святинями урочища Церковщина.

8. Київська фортеця: Історико-архітектурна пам'ятка-музей: Просп. - [К.], [2003]. - 14 с.

Історія створення та відродження пам’ятки архітектури.

9. Лябук М.Н. Розрахунок і конструювання силових трансформаторів: Навч. посіб. / Луцький держ. техн. ун-т. - Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. - 197 с.: іл.

Наведена методика розрахунку і конструювання силових трифазних трансформаторів з масляним охолодженням.

10. Мировое мостостроение / О.Я. Шаповалова; ВНИИНТПИ. - М., 2004. - 82 с.: ил. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Історія і класифікація мостів світу. Досвід будування, ремонту, реконструкції і тенденції розвитку мостів.

11. Михайлов Б.Д. Кам'яна Могила - світова пам'ятка стародавньої культури в Україні: Фотоальбом. - К.: Такі справи, 2003. - 158 с.: іл.

Вперше видані унікальні петрогліфи (рисунки на камені) і “письмена” Кам’яної Могили з Південної України, що знайомлять читача з духовною і матеріальною культурою від епохи кам’яного віку до епохи бронзи і більш пізнього часу.

12. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. Вип. 25 / Академія будівництва України. - Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2004. - 253 с.

Включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів архітектури і будівництва.

 

13. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей. Вип.12 / Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК. - К.: Часи козацькі; ХІК, 2003. - 338 с.: іл. - (Б-ка "Часи козацькі").

Вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини.

14. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Вісник академії: Зб. наук. праць. №3 (75) (берез.) / Гол. ред. В.І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004. - 63 с.

Вміщено статті про дистанційну освіту, збереження житлового фонду, аналіз варіантного проектування реконструкції п’ятиповерхівок, проектування сталевих резервуарів для нафтопродуктів,застосування армованого бетону у будівельному виробництві та ін.

15. Прокопчук І.Т. Менеджмент і маркетинг на підприємствах водопостачання і водовідведення: Консп. лекцій. - К.: КНУБА, 2003. - 114 с.

Містить основні поняття з менеджменту і маркетингу.

16. Пырков В.В. Особенности современных систем водяного отопления. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Такі справи, 2003. - 176 с.: ил.

Наведено загальні дані про сучасні системи водяного опалення. Подано основні аспекти конструювання систем. Наведено методи розрахунку та добору основного обладнання.

17. Работа конструкций каркасов одноэтажных производственных зданий и их усиление / В.А. Клевцов, Е.Н. Богданова; ВНИИНТПИ. - М., 2004. - 39 с. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Підкреслюється необхідність оцінки технічного стану конструкцій та їх підсилення.

18. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навч. посіб. / Е.Й. Шилов, А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова та ін.; КНУБА. - К.: КНУБА, 2003. - 138 с.

Методика складання кошторисної документації в дипломних і курсових проектах за допомогою укрупнених показників вартості будівництва.

19. Стратегический инвестиционно-строительный менеджмент в сфере городского заказчика / В.П. Березин, А.В. Черников, Е.А. Верховский, О.С. Переводов; ВНИИНТПИ. - М., 2004. - 76 с. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Досвід російських фахівців.

20. Техніка будівництва: Навч. посіб. / В.Л. Баладінський, О.М. Лівінський, Ю.Д. Абрашкевич та ін.; КНУБА. - 2-е вид. - К.: КНУБА, 2003. - 370 с.: іл.

Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, що виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами тощо. Показано нові прогресивні конструкції машин, механізмів, обладнання, інструментів, що випускаються малими серіями, не мають світових аналогів і можуть виготовлятися на місцях.

21. Техноекологія: Навч. посіб. / В.М. Удод, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук; КНУБА. - К.: КНУБА, 2004. - 191 с.

Розглянуто зміни у природному середовищі під впливом технічної діяльності людини, приклади вирішення конкретних природозахисних завдань.

22. Третяк А.М. Формування меж адміністративно-територіальних утворень: Навч.-методич. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Другак, Р.А. Третяк. - К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2004. - 85 с.

Викладено правовий режим установлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень, методологічні основи їх формування.

23. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. документів та роз'яснень. № 5 (трав.) / "Інпроект" Держбуду України; Гол. ред. І.С. Вовкодав. - К.: Інпроект, 2004. - 132 с.

Вміщено ДБН А.2.2-3-2004 “Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва” (на заміну ДБН А.2.2-3-97).

24. Цимбал С.Й. Підземне будівництво: Навч. посіб. / КНУБА. - К., 2004. - 146 с.: іл.

Викладено класифікацію та загальні відомості про підземні споруди, дано характеристику їх конструкцій, наведено розрахунки підземних споруд, що будуються відкритими, опускними і закритими способами.

25. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип. 12 / КНУБА. - К., 2003. - 183 с.

Висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

26. Эффективные волокнистые теплоизоляционные материалы / Т.Г. Волков, Е.В. Королев, В.В. Арбузов, А.П. Прошин; ВНИИНТПИ, Пензенская гос. архит.-строит. академия. - М., 2004. - 217 с. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Дослідження російських фахівців.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов