КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Внутренняя среда помещений: эколого-гигиенические аспекты:Учеб. пособ. / Л.Г. Чесанов, А.Г. Шапарь, А.И. Кораблева и др. - 2-е изд., доп. - Днепропетровск: Изд-во ООО "Днепррост", 2004. - 166 с. - Библиогр.: с. 156-163.

Посібник розрахований на вузівську систему навчання фахівців у галузі опалення, вентиляції та якості повітряного середовища приміщень.

2. Грузінова Л.П. Трудові спори: Навч. посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом. - К.: МАУП, 2002. - 103 с. - Бібліогр.: с. 99-102.

У посібнику розглянуто застосування на практиці норм права, необхідних для вирішення трудових спорів, через виконання відповідно сформульованих ситуаційних задач та практичних завдань, пов'язаних із використанням чинного законодавства про працю, складанням документів щодо вирішення трудових спорів.

3. ДСТУ Б В.2.3-10-2003: Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу: Заг. техн. умови. - Вид. офіц. - Чинний від 01.07.2004. - К.: Держбуд України, 2003. - 18 с. - (Національний стандарт України).

Цей стандарт розповсюджується на дорожні огородження першої групи парапетного типу згідно з ДСТУ 2735, призначені для відвернення з'їзду дорожнього транспортного засобу у небезпечну зону.

4. ДСТУ Б В.2.3-9-2003: Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні: Заг. техн. умови. - Вид. офіц. - Чинний від 01.07.2004. - К.: Держбуд України, 2003. - 16 с. - (Національний стандарт України).

Цей стандарт поширюється на стаціонарні дорожні напрямні пристрої (стовпчики напрямні, тумби сигнальні, острівці напрямні та безпеки), що призначені для орієнтування учасників дорожнього руху відносно меж смуг руху, проїзної частини, позначення перешкод та зовнішнього краю узбіч автомобільних доріг.

5. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Міжрегіональна Академія управління персоналом; Упоряд. С.В. Сьомін. - К.: МАУП, 2002. - 182 с. - Бібліогр.: с. 178-179.

У посібнику впорядковано чинні в Україні нормативно-методичні документи, які висвітлюють особливості підготовки й вимоги щодо атестування здобувачів наукового ступеня в галузі суспільних і гуманітарних наук.

6. Иванов Е.Ю. Фацетный витраж С.-Петербурга рубежа XIX-XX веков. Т.1: Травлёные и пескоструйные витражи С.-Петербурга на рубеже XIX-XX веков. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. - 36 с.+ 61 ил. - (Витражи Санкт-Петербурга).

Перша книга із серії "Витражи Санкт-Петербурга" представляє дві оригінальні техніки вітражного мистецтва, популярні свого часу у місті. Видання доповнено ілюстраціями.

7. Корсун В.И. Напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций в условиях температурных воздействий. - Макеевка: ДонГАСА, 2003. - 152 с. - Библиогр.: с. 127-150.

Викладено результати експериментальних досліджень та інженерні методи розрахункового визначення температурних зусиль і міцності напружених елементів конструкцій за умов впливу різних температур і навантажень.

8. Кривошеєв П.І. Експериментальні методи дослідження будівельних конструкцій: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2003. - 139 с. - Бібліогр.: с. 139.

У посібнику викладено основи теорії експерименту і планування експериментальних досліджень, описано методи і засоби випробувань будівельних конструкцій при статичному і динамічному навантаженні.

9. Куленко М.Я. Графіка шрифту: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2004. - 191 с.: іл. - Бібліогр.: с. 146-147.

Систематизована добірка історичних форм латинського та українського рукописного і мальованого шрифту. Додаток містить низку українських шрифтів, розроблених Г. Нарбутом, його послідовниками та сучасні групи шрифтів.

10. Леденева Г.Л. Гражданская архитектура российской провинции конца XIX-начала XX столетий (на примере застройки г. Тамбова): Учеб. пособ. / Тамбовский гос. техн. ун-т. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с.: ил. - Библиогр.: с. 70-73.

Викладено основні проблеми історії провінційної архітектури, типологічні особливості цивільних споруд цього періоду. Наголошено на найбільш значущих і характерних архітектурних творах, у додатку наведено біографічні відомості про видатних зодчих м. Тамбова.

11. Лукомский Г.К. Старый Петербург: Прогулки по старинным кварталам столицы. - 2-е изд., исправ. и доп. - СПб.: Изд. дом "Коло", 2003. - 192 с.: ил. - Библиогр.: с. 79-80.

Перша книга дилогії мистецтвознавчих нарисів відомого зодчого Г.К. Лукомського (1884-1952) відображає своєрідну красу старого Петербурга та пафос відродження традицій класицизму у новому будівництві.

12. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 17 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., ДНДІТІАМ, Спілка урбаністів України; Відп. Ред. М.М. Осєтрін. - К.: КНУБА, 2004. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

13-15. Православные храмы. В 3-х т : МДС 31-9.2003: [Пособие к СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов"] / Архит.-худож. центр Московской Патриархии; Сост. М.Ю. Кеслер. -- М.: АХЦ "Арххрам": ФГУП ЦПП, 2003-2004.

Т. 1: Идея и образ. - 2004. - 331 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 306-315;

Т. 2: Православные храмы и комплексы. - 2004. - 222 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 221-222;

Т. 3: Примеры архитектурно-строительных решений. - 2003. - 237 с.: ил.

Посібник у трьох томах "Православные храмы" є доповненням до чинного з 2000 р. СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов". Перший том - це збірник статей і нарисів різних авторів з питань російського храмобудування та тенденцій його розвитку. Другий том є посібником з проектування і будівництва храмів. У третьому томі представлено додатковий графічний та ілюстративний матеріал за окремими розділами (російське храмобудування ХІ-ХХ ст; проекти та будівлі православних храмів на зламі ХІХ-ХХ ст.; сучасні проекти та будівлі дерев'яних і кам'яних храмів, каплиць, храмових комплексів; приклади вирішень архітектурних елементів і конструкцій, внутрішньої декорації та оздоблення храмів.

16. Профессиональная кухня: сто готовых проектов: Техн. каталог / А.Д. Ефимов, Т.Т. Никуленкова, М.И. Ботов, М.В. Вуколова. - 2-е изд. - М.: Изд. дом "Ресторанные ведомости", 2003. - 265 с.: ил. - Библиогр.: с. 265.

У книзі зібрано найкращі проекти кухонь підприємств громадського харчування Росії. Матеріал систематизовано за типами підприємств громадського харчування (ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні, підприємства змішаного типу тощо).

17. Сніжко А.П., Сніжко Н.А. Технологія будівельного виробництва. Курсове проектування: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2004. - 143 с.: іл. - Бібліогр.: с. 134-135.

Викладено загальні вимоги, склад і зміст курсових проектів, подані основні методи проведення земляних, бетонних і залізобетонних робіт, широка номенклатура, технічні і техніко-економічні показники сучасних вітчизняних і закордонних машин і механізмів для їх виконання.

18. Солуха Б.В. Фукс Г.Б. Міська екологія: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2003. - 337 с. - Бібліогр.: с. 317-337.

Систематизовано вимоги санітарних, екологічних і містобудівних нормативних документів до проектів будівництва та проаналізовано можливість досягнення затверджених норм на міській території. Окреслено шляхи забезпечення екологічного балансу в місті.

19. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 11-12 / Голов. ред. М.М. Дьомін. - К.: КНУБА, 2003. - 333 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник об'єднує три розділи "Теорія та історія архітектури", Містобудування", "Архітектура будівель і споруд", у яких представлено статті з актуальних проблем сучасного архітектурознавства, архітектурного проектування, реалізації та модернізації будівель і споруд.

20. Штарк И., Вихт Б. Долговечность бетона: Учеб. пособие: Пер. с нем. / Ун-т архит. и стр-ва (Веймар), Ин-т строит. материалов им. Ф.А.Фингера. - К.: Оранта, 2004. - 295 с.: ил. - Библиогр. в конце разд.

Видання підготовлено на основі циклу лекцій з вищеназваної теми на факультеті інженерного будівництва Архітектурно-будівельного інституту м. Веймар (Німеччина).

21. Экологическая экспертиза и экологическая инспекция: Учеб. пособ. / А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, Т.И. Долгова и др.; Под общ. ред. А.Г. Шапаря. - 2-е изд., доп. - Днепропетровск: Изд-во ООО "Днепррост", 2004. - 231 с. - Библиогр.: с. 183-187.

Посібник містить теорію та приклади оцінки екологічних показників, що використовуються в експертній та інспекційній практиці.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов