КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Будівельне матеріалознавство: Підруч. / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін.; За ред. П.В. Кривенка. - К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2004. - 702 с.: іл.

Розглянуто основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, в основу яких покладено загальні принципи побудови композиційних матеріалів.

2. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 60: Будівництво в сейсмічних районах України. - К.: НДІБК, 2004. - 710 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Викладено результати досліджень з проблем проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель і споруд в сейсмічно небезпечних регіонах. Акцентовано увагу на результатах дослідження сейсмостійкого будівництва, застосуванні нових матеріалів і конструкцій.

3. Вечерський В.В. Втрачені святині. - К.: Техніка, 2004. - 174 с.: іл. - Бібліогр.: с. 170-173. - (Національні святині України).

Книгу присвячено втраченим протягом ХХ століття найвизначнішим пам'яткам культової архітектури різних конфесій (православної, католицької, іудейської) 15 областей України. Охоплено пам'ятки церковної архітектури від Х до ХІХ століть (храми, дзвіниці, монастирські комплекси, костели, синагоги), вміщено список втрачених споруд, а також короткі історико-архітектурні нариси з унікальними малюнками і фотографіями про 50 зруйнованих пам'яток - шедеврів зодчества.

4. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем: Моногр. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - К.: Вид. дім А.С.С, 2004. - 395 с.: іл. - Бібліогр.: с. 377-391.

У монографії висвітлено формування методологічних основ просторової організації та розвитку містобудівних систем у динамічних умовах України.

5. Друг О., Малаков Д. Особняки Києва. - К.: Кий, 2004. - 823 с.: іл. - Бібліогр.: с. 693-732.

Книга присвячена особнякам Києва, побудованим у різні часи і різними господарями, що становлять історичне та архітектурне надбання.

6. Ерофалов Б.Л. Девять лет А.С.С: Концепции. Манифесты. Обращения. - К.: Изд. дом А.С.С, 2004. - 430 с.: ил. - Библиогр.: с.408-410. - (Б-ка А+С).

Видання представляє сюжет відродження незалежної архітектурної преси на основі текстів головного редактора журналу А.С.С щодо історії його проекту.

7. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб. пособ. - 4-е изд., стер. - К.: МАУП, 2003. - 311 с. - Библиогр. в конце разд.

У посібнику висвітлено теоретичні і методичні підходи до організації праці та її оплати. Розкриваються основні поняття і категорії, що характеризують питання організації, економіки та нормування праці, механізм їх взаємодії, місце і роль в умовах формування і функціонування ринкових відносин.

8. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. 3. - К.: Купола, 2004. - 449 с.: іл.

Книга третя "Київських мініатюр" відомого київського історика продовжує знайомити з окремими епізодами багатовікової історії міста, що побудовані на докуменальних архівних свідченнях.

9. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 56 / Харьк. гос. акад. городского хоз-ва. - К.: Техніка, 2004. - 373 с. - (Экономические науки).

Розглянуто ефективність використання економічного потенціалу регіону, класифікацію структури житлово-комунального господарства в соціально-економічній системі, розвиток інвестиційної діяльності на місцевому рівні. Досліджено закономірності використання логістичних прийомів для підвищення конкурентоспроможності підприємств.

10. Левіт Л.Г. Моніторинг розвитку житлового будівництва в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. - К.: КНУБА, 2004. - 20 с. - Бібліогр.: с.17-18.

Робота присвячена питанню моніторингу щодо введення в експлуатацію житлових будинків за рахунок різних форм власності для підвищення ефективності вкладання інвестицій у будівельну галузь.

11. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Вісник. Вип.14 / Гол. ред. В.С. Дорофєєв. - Одеса: ОДАБА, 2004. - 259 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., рос. та англ. мовами.

Наведено результати експериментально-теоретичних досліджень вчених та спеціалістів у галузі будівництва, зокрема, гідротехнічного будівництва.

12. Основи, фундаменти, механіка грунтів: Корот. енцикл. слов. / НДІБК Держбуду України; Під заг. ред. П.І. Кривошеєва; Редкол.: І.М. Ткаченко, П.М. Козелецький, І.О. Розенфельд. - К.: ПП "ППНВ", 2004. - 225 с.

До енциклопедичного словника включено 566 термінів, що застосовуються у фундаментобудуванні, механіці грунтів, дослідницьких роботах та інженерно-геологічних вишукуваннях. Подано їх коротке тлумачення з посиланнями на головні літературні, нормативні та допоміжні джерела.

13. Очеретенко С.В. Розвиток мережі метрополітену на основі закономірностей формування пасажиропотоків (на прикладі Харківського метрополітену): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. - К.: КНУБА, 2004. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15.

Дисертація присвячена питанням розвитку мережі метрополітену і підвищення якості обслуговування пасажирів на основі аналізу загального стану питань організації перевізного процесу на міському громадському транспорті.

14. Репин Ю. Архитектура жилища / Укр. акад. архит., КиевЗНИИЭП. - К.: КП "НИИСЭП" - ИПЦ "ТИРАЖ", 2003. - 281 с.: ил. - Библиогр.: с. 280-281.

У книзі викладено питання становлення і розвитку архітектури житла - найважливішої сладової світової архітектури. Досліджено еволюцію житлового середовища в різних країнах від початку цивілізацій і до кінця ХХ ст.

15. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 11 / АБУ, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування, Півн.-Зах. терит. від-ня. - Рівне: НУВГП, 2004. - 395 с.: іл. - Укр. і рос. мовами.

Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі будівельних матеріалів та технологій їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їх розрахунку. Значну увагу приділено питанням реконструкції та підсилення будівель і споруд, механізації будівельних процесів.

16. Семко О.В. Імовірнісні аспекти розрахунку сталезалізобетонних конструкцій: Моногр. / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2004. - 317 с.: іл. - Бібліогр.: с. 300-307.

У монографії представлено імовірнісні аспекти розрахунку сталезалізобетонних конструкцій з пропозиціями щодо норм з проектування, а також приклади практичного застосування нових типів сталезалізобетонних конструкцій.

17. Степанчук О.В. Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу в крупних і найкрупніших містах (на прикладі м. Києва): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. - К.: КНУБА, 2004. - 16 с.: рис. - Бібліогр.: с. 13-14.

Визначено прийоми і методи ведення транспортного моніторингу на основі показників вибіркових обстежень величин інтенсивності дорожнього руху. Показано необхідність зв'язку транспортного моніторингу з екологічним, їх місце в системі транспортного комплексу України.

18. Тимофієнко В.І. Давня Америка: Розвиток архітектури і монументального мистецтва. - К.: Вид-во Ін-ту проблем сучасного мистецтва, 2004. - 431 с.: іл. - Бібліогр.: с. 420-421.

Охарактеризовано основні чинники формування пластичної мови стародавніх народів Центральної і Південної Америки, розвиток архітектури і монументального мистецтва багатьох народностей, композиційні та стильові особливості художніх творів і мистецьких шкіл. Видання проілюстровано креслення, натурними фотознімками, малюнками.

19. Турко Л.О. Розвиток виробництва будівельних фірм на основі створення компанії кредитних карт в умовах обмежених ресурсів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004. - 19 с. - Бібліогр.: с. 14-16.

Дисертаційна робота присвячена розробці проекту удосконалення методики застосування кредитної платіжної системи на основі кредитних карт, що є власністю групи будівельних компаній (юридичних осіб, що надають послуги або виробляють товари), з метою поширення своєї продукції і надання послуг за допомогою безготівкового методу розрахунків у кредит по картах для одержання максимального прибутку.

20. Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований: Справ. пособ. / А.Б. Голышев, П.И. Кривошеев, П.М. Козелецкий и др.; НИИСК Госстроя Украины. - К.: Логос, 2004. - 219 с.: ил. - Библиогр.: с. 90-91.

Викладено конструктивно-технологічні рішення підсилення несучих залізобетонних конструкцій бетоном (залізобетоном), а також їх розрахунки, рекомендації щодо підсилення осідаючих основ на конкретних прикладах.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов