КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Будівництво. Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Академії будівництва України ім. академіка Буднікова М.С. [1994-2004]: Збірник відзначених робіт / Акад. буд-ва України; Уклад.: Г.К. Злобін, К.І. Проценко. - К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 79 с.: іл.

У виданні наведено дані про будівельників - лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки (11 робіт - 40 імен) та лауреатів премії Академії будівництва України ім. академіка Буднікова М.С. (46 робіт - 185 імен), удостоєних цих премій протягом останніх років. Назви та короткий зміст відмічених робіт наведено на сторінках альманаху.

2. Валовой О.І. Ефективні методи реконструкції промислових будівель та інженерних споруд: Навч. посіб. - Кривий Ріг: Мінерал, 2003. - 253 с.: іл. - Бібліогр.: с. 252-253.

Викладено методи обстеження та визначення необхідності підсилення основ і конструкцій при реконструкції будівлі.

3. Дащенко О.Ф. та ін. Практикум з будівельної механіки: Навч. посіб. / О.Ф. Дащенко, Л.В. Коломієць, О.В. Ухов. - Одеса: Астропринт, 2003. - 130 с.: іл.

У посібнику розглянуто застосування методів будівельної механіки до силового та деформаційного розрахунків несучих металевих конструкцій машин.

4. Каіров О.С. Несуча здатність конструктивно неоднорідних оболонок при динамічному навантаженні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук. - К.: КНУБА, 2004. - 36 с. - Бібліогр.: с. 30-33.

Дисертація присвячена вирішенню комплексної наукової проблеми підвищення несучої здатності оболонкових конструкцій, пов'язаної з теоретичним та експериментальним дослідженням нестаціонарної динамічної поведінки та власних коливань тонких пружних оболонок обертання з конструктивними неоднорідностями.

5. Каракина Е.А. Прогулка по Одессе: Путеводитель / Е.А. Каракина, Т.Л. Самойлова, А. Ищенко. - К.: Балтия Друк, 2004.-- 144 с.: ил.

Багатоілюстроване видання, що містить цікавий довідковий, історичний та пізнавальний матеріал про Одесу та передмістя з їх визначними місцями, пам'ятками та особистостями.

6. Кишневский В.А. Системы обработки воды в энергетике, расчеты и проектирование: Учеб. пособ. / Одесский нац. политехн. ун-т, Ин-т содержания и методов обучения. - Одесса: Астропринт, 2003. - 158 с. - Бібліогр.: с. 155-156.

Розглянуто питання вибору і розрахунку систем обробки природних вод різного фізико-хімічного складу для підживлення основних і допоміжних циклів енергопідприємств, ТЕС і АЕС.

7. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 57 / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. - К., Техніка, 2004. - 328 с. - Бібліогр.: с. 326.

Цей випуск збірника присвячений проблемам сталого розвитку великих міст. Представлено актуальні питання розроблення та реалізації стратегічного плану сталого розвитку міста, його ефективного управління, інформаційного забезпечення життєдіяльності, удосконалення місцевого самоврядування, а також реформування житлово-комунального господарства.

8. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 18 / Відп. ред. М.М. Осєтрін. - К.: КНУБА, 2004. - 263 с.

У збірнику висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

9. Нетеса М.І. Наукові основи підвищення ефективності використання цементу в бетонах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004. - 35 с. - Бібліогр.: с. 26-32.

У дисертації обгрунтовано методи покращання структури бетонів з низькими витратами цементу за рахунок забезпечення раціонального зернового складу компонентів бетонної суміші.

10. Правова охорона культурної спадщини: Зб. документів / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК; Авт.-упоряд.: М.Т. Пархоменко, О.М. Титова. - К.: Інтерграфік, 2004. - 318 с.

До збірника увійшли найважливіші документи з питань збереження культурної спадщини, прийняті міжнародними організаціями: ЮНЕСКО, Радою Європи, ICOMOS, а також вітчизняні підзаконні пам'яткоохоронні акти - постанови Кабінету Міністрів України, накази Держбуду та Міністерства культури і мистецтв України.

11. Реусов В.А. Люди и стройки. Капитальное строительство Харьковской области за 50 лет. 1952-2002 гг. - Х.: ЧП Шуст А.И., 2003. - 414 с.: ил. - Библиогр.: с. 399.

Книга відтворює історію будівництва Харкова, його містобудівельних проблем, підприємств та організацій, містить довідкові дані, біографії та спогади видатних харківських будівельників.

12. Сівко В.Й, Поляченко В.А. Обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів і виробів: Підруч. / За ред. В.Й. Сівка; КНУБА. - К.: ТОВ "АВЕГА", 2004. - 276 с.: іл. - Бібліогр.: с. 271.

Розглянуто конструкції і розрахунок технологічного, формувального, різального, механічного обладнання, а також теплових агрегатів (печей і автоклавів), які застосовуються у виробництві в'яжучих будівельних речовин і виробів на їх основі.

13. Стальные канаты: Сб. науч. трудов/ Междунар. ассоц. исслед. стальных канатов; Отв. ред. В.А. Малиновский. - Одесса: Астропринт, 2003. - 292 с. - Библиогр. в конце ст.

У збірнику представлені результати досліджень та технічних розробок науково-дослідних і проектних організацій, вузів, промислових підприємств та фірм з проблем міцності та довговічності сталевих канатів та аналогічних дротяних виробів.

14. Степовик Д.В. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори: Альбом. - К.: Балтія Друк, 2003. - 158 с.: іл. - Бібліогр.: с. 155-156.

Видання присвячене іконі як найдавнішому і найбільш канонізованому виду християнського сакрального мистецтва. Досліджується творчість видатних майстрів ікони з Канади, Великої Британії, Франції, Італії та інших країн.

15. Сукач М.К. Рабочие процессы глубоководных машин: Моногр. - К.: Наук. думка, 2004. - 363 с.: ил.

У монографії викладено теоретичні основи опору різанню глибоководних грунтів під гідростатичним тиском. Запропоновано нові методи і технічні засоби для вивчення дна акваторій та робочих процесів машин.

16 Теорія пружності. Типові розрахунки елементів машинобудівних конструкцій: Навч. посіб. / П.О. Білоус, М.Г. Сур'янінов, В.О. Білоус та ін.; Під ред. О.Ф. Дащенко. - Одеса: Астропринт, 2003. - 244 с. - Бібліогр.: с. 215-241.

Розглянуто рекомендації щодо оволодіння теоретичною частиною основних тем курсу теорії пружності та придбання навичок розрахунків різноманітних елементів машинобудівних конструкцій на міцність і жорсткість.

17. Тугаенко Ю.Ф. Развитие деформаций в основаниях фундаментов, способы их ограничения и методы оценки: Моногр. - Одесса: Астропринт, 2003. - 222 с.: ил. - Библиогр.: с. 196-217.

Узагальнено результати досліджень процесів розвитку деформацій у підвалинах дослідних фундаментів і фундаментів будинків і споруд.

18. Чаюн И.М. Несущая способность подъёмных канатов и лент: Моногр. Чаюн. - Одесса: Астропринт, 2003. - 233 с. - Библиогр.: с. 228-233.

Обгрунтовано можливість і необхідність розрахунку сталевих канатів і стрічок на міцність за методом граничного стану, виходячи з їх несучої здатності при відповідних схемах навантаження.

19. Эванс Я. Дом из самана. Философия и Практика: Пер. с англ. / Я. Эванс, М.Дж. Смит, Л. Смайли. - К.: Вид-во ПП "Пі!", 2004. - 337 с.: ил.

Книга представляє найбільш безпечний і найпростіший із природних способів будівництва, що є сходинкою на шляху до екологічної архітектури.

20. Аніщенко В.О. Моніторинг і охорона земель: Навч. посіб. / В.О.Аніщенко, В.О.Боровий. - К.: КНУБА, 2003. - 175 с. - Бібліогр.: с. 172-175.

Викладено основи становлення і розвитку моніторингу міських земель та їх охорони, а також основні положення концепції екологічно безпечного землекористування.

21. Асаул А.М. Економіка нерухомості: Підруч. / А.М. Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. - 303 с. - Бібліогр.: с. 302-303.

Розглянуто теоретичні і практичні питання функціонування ринку нерухомості, методичні і організаційно-правові технології правочинів з об'єктами нерухомості, основні підходи до оцінки нерухомості.

22. Бревнов А.А. Организация частного предприятия в Украине. - Х.: Одиссей, 2004. - 671 с. - Библиогр.: с. 639-640.

У книзі запропоновано комплексну систему створення приватного підприємства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду.

23. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини: Підруч. - К.: ТОВ УВПК "ЕксОб"; КНУБА, 2004. - 466 с. - Бібліогр.: с. 464-466.

Представлено класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів і будівельних розчинів.

24. ДНАОП 0.00-5.28-03: Держ. нормат. акт про охорону праці: Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів / Держнаглядохоронпраці України. - Введ. в дію з 01.01.2004 р. - Х.: Форт, 2004. - 18 с.: іл.. - (Інформаційно-довідкова література з охорони праці).

Інструкція містить вимоги впродовж повного періоду виконання робіт на висоті і поширюється на працівників, які безпосередньо виконують роботу, та керівників усіх видів робіт на висоті.

25. Екологічний менеджмент: Навч. посіб./ В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна та ін.; За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк; Одеський держ. екон. ун-т. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 407 с.

У посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи екологічного менеджменту: механізм управління якістю навколишнього середовища, екологічна експетиза проектів, екологічний аудит, екологічне страхування, екологізація суспільного виробництва.

26. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підруч. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2004. - 959 с.

У підручнику систематизовано структуру, стан, основні тенденції та особливості форм і методів активізації інноваційної діяльності, механізм і специфіку реалізації інновацій. Це перший підручник в Україні, що охоплює всі 12 тем типової програми з названої дисципліни.

27. Житлове законодавство України: Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 12 квітня 2004 року. - К.: Істина, 2004. - 303 с.

У збірнику вміщено найважливіші нормативно-правові акти з питань житлових відносин, в тому числі Житловий кодекс, а також офіційні документи, прийняті відповідними державними органами на його виконання.

28. Законодавство України про пожежну безпеку: Зб. / Упоряд. О.М. Роїна. - К.: КНТ, 2004. - 347 с.

У збірнику відображені загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

29. Корчевський Б.Б. Горизонтально армовані основи під фундаменти будівель: Моногр. / Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 117 с. - Бібліогр.: с. 107-117.

У монографії наведено дослідні дані визначення оптимальних параметрів армування одношарових та двошарових основ.

30. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов: Учеб. пособ. / Донецкий Нац. техн. ун-т. - Донецк: ООО "Лебедь", 2004. - 122 с.: ил.

Посібник розроблено на основі робочої програми названого курсу, він включає новітні вітчизняні та зарубіжні розробки і стандарти, значний об'єм фактичного матеріалу у вигляді таблиць та ілюстрацій.

31. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посіб. У 3-х ч. Ч.2 / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів: Світ, 2004. - 267 с.: іл. - Бібліогр.: с. 236-246.

До 2-ї частини посібника вміщено матеріали щодо витоків християнізації мистецтва, архітектури візантійських міст Півдня України (ІІІ-ІV ст.), ранньохристиянської скульптури, феномена іконоробства і мистецтва Тавриди (VІІІ-ХІ ст.), мистецтва Київської Русі тощо.

32. Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2003. - 190 с.: іл. - Бібліогр.: с. 187-190.

У посібнику послідовно викладено розвиток дизайну з часу його сформування у самостійну галузь творчої діяльності.

33. Музей історичних коштовностей України: Альбом/ Упоряд.: С.А. Березова, Ю.О. Білан, О.А. Волковинська та ін. - К.: Мистецтво, 2004. - 463 с.: іл. - Укр. та англ. мовами.

Багатоілюстрований альбом широко висвітлює наукову та естетичну цінність унікальної колекції Музею історичних коштовностей України - філіалу Національного музею історії України.

34. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення / ТОВ "Данфосс Т.о.в.". - К.: Такі справи, 2003. - 168 с.: іл. - Бібліогр.: с. 167-168.

Викладено відомості про сучасні системи водяного та водогліколевого опалення, дані основні аспекти конструюваня цих систем і методи розрахунку обладнання.

35. Правова охорона культурної спадщини: Зб. документів / Українське т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК; Авт.-упоряд.: М.Т. Пархоменко, О.М. Титова. - К.: Інтерграфік, 2004. - 318 с.

До збірника вміщено найважливіші документи з питань збереження культурної спадщини, прийняті міжнародними організаціями: ЮНЕСКО, Радою Європи, ICOMOS, а також вітчизняні підзаконні пам'яткоохоронні акти - постанови Кабінету Міністрів України, накази Держбуду та Міністерства культури і мистецтв України.

36. Романюк О. Соціальні наслідки ринкових перетворень у сфері водопостачання та водовідведення: Навч. посіб. / За наук. ред. І. Розпутенка; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - К.: К.І.С., 2004. - 68 с. - Бібліогр.: с. 67-68.

Розглянуто соціальні питання реформування міського водоканалізаційного господарства в країнах СНД, зокрема, проблеми, спричинені зростанням цін на послуги водопостачання та водовідведення для населення.

37. Санітарні норми та правила в Україні: Зб. - К., КНТ, 2004. - 457 с.

До збірника увійшли законодавчі акти, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, визначають відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлюють порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

38. Сисойлов М.В. Естетика регіональних пам'яток архітектури Катеринослава [Дніпропетровська]: Навч.-метод. посіб. У 3-ч. з дод. / М.В. Сисойлов, В.С. Внуков, І.О. Гриманова; ПДАБА. - Дніпропетровськ: Gaudeamus, 2003. - 253 с.: іл.

Запропоновано стислий історичний огляд збереженої архітектурної спадщини Дніпропетровська, зокрема, представників цегельного стилю Катеринослава, наведено приклади їх естетико-художнього метричного аналізу.

39. Ясинський В.В. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. / В.В. Ясинський, О.О. Гайдей. - К.: Каравела, 2004. - 232 с. - Бібліогр.: с. 230-232. - (Вища освіта в Україні).

У посібнику в доступній формі з'ясовуються теоретико-методологічні аспекти бізнес-планування з наданням практичних порад студентам і викладачам, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов