КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Алексеев Ю.В. Градостроительное планирование поселений: Серия учеб. В 5 т. Т.1. Эволюция планирования / Ю.В. Алексеев, Г.Ю. Сомов. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 333 с.: ил. - Библиогр. в конце разд.

У цьому томі викладено закономірності історико-еволюційних змін планування поселень. Акцентовано увагу на основні фактори, що визначають формування міст і поселень, на особливості концепцій розселення та планувальних систем, механізми містобудівного регулювання, форми й методи розробки і реалізації планів та проектів.

2. Анпілогова В.О. Будівельне креслення: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2004. - 109 с.: іл. - Бібліогр.: с. 109.

Розглянуто особливості будівельних об'єктів і споруд, їхні основні структурні частини й етапи проектування будинків та споруд з наведенням архітектурно-будівельних робочих креслень.

3. Бачинська Л.Г. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики структуроутворення: Монограф. / КНУБА. - К.: Грамота, 2004. - 407 с.: іл. - Бібліогр.: с. 388-393, 398-401.

Представлено деякі аспекти проблеми теорії та практики структуроутворення, що виникають при проектуванні, реконструкції та навчальному проектуванні житла.

4. Бруква В.В. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт: Підруч. / В.В. Бруква, В.М. Михальчук. - К.: Техніка, 2004. - 278 с.: іл. - Бібліогр.: с. 272.

У підручнику висвітлено технологію виконання робіт, пов'язаних з опорядженням, ремонтом і реставрацією житлових та громадських споруд, особливо пам'яток архітектури.

5. Василик О.Д. Бюджетна система України: Підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк; КНУБА. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 543 с.

Досліджено теоретичні основи бюджету, його економічну природу, сутність, призначення в економіці держави. Розкрито зміст державного та місцевих бюджетів, обгрунтовано систему доходів та видатків бюджетів.

6. Земельная рента в градостроительстве / Авт. Р.И. Хамецкий; ВНИИНТПИ. - М., 2004. - 91 с. - Библиогр.: с. 89-90. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Розглянуто утворення земельної ренти в умовах міста, структуру і типологію форм міської земельної ренти, принципи і методологію її розрахунків.

7. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підруч. - К.: Либідь, 2004. - 439 с. - Бібліогр.: с. 437.

У підручнику викладено основні категорії, об'єкт і предмет соціології праці та особливості використання соціологічних методів у дослідженні трудової діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології праці у світовій практиці та в Україні.

8. Маклакова Т.Г. История архитектуры и строительной техники: Учеб. Ч.2. Зодчество индустриальной эпохи. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 199-201.

Підручник є відтворенням короткого аналітичного нарису еволюції сучасної архітектури і будівельної техніки, що досліджує основні стилі й спрямування їх розвитку та перспективи на майбутнє.

9. Манцевич Ю.М. Житло: проблеми та перспективи. - К.: Профі, 2004. - 356 с. - Бібліогр.: с. 348-355.

Досліджено тенденції удосконалення законодавчої бази та окремі практичні аспекти реформування житлового господарства, а також основні проблеми зміни пріоритетів у створенні нового та утриманні існуючого житла.

10. Менеджмент у землевпорядкуванні: Навч. посіб. / А.М. Третяк, А.Я. Сохнич, В.М. Другак та ін.; За заг. ред. А.М. Третяка. - К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2004. - 345 с. - Бібліогр. в кінці розділів.

На основі аналізу наукових праць, досліджень теорії менеджменту і практики розкриваються основи теорії розвитку управління, функції і методи управління землевпорядним підприємством, основи кадрового менеджменту, планування та проектування роботи, контроль в системі управління.

11. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довід. посіб. Т.6. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності / Й.Й. Лучко, Г.Т. Сулим, В.І. Кир'ян; Відп. за вип. Й.Й. Лучко; НАНУ. - Львів: Каменяр, 2004. - 887 с. - Бібліогр.: с. 843-871.

Викладено основні концепції механіки руйнування та міцності мостових конструкцій. При цьому зроблено аналіз і синтез проблем та завдань щодо забезпечення надійності мостів в Україні.

12. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. Вип. 28 / Акад. буд-ва України. - Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2004. - 289 с.: іл.

Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

13. Порты и портовые сооружения: Учеб. / Г.Н. Смирнов, В.В. Аристархов, С.Н. Левачев и др.; Под ред. Г.Н. Смирнова. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 463 с.: ил. - Библиогр.: с. 459.

Наведено загальні відомості щодо портів, їх транспортно-економічних та технічних характеристик,обгрунтовано основні принципи проектування морських і річкових портових гідротехнічних споруд.

14. Правила пожежної безпеки в Україні: НАПБ А.01.001-04. - Затв. наказом МНС України від 19.10.2004 р. №126. - Х.: Форт, 2004. - 174 с.: табл. - (Інформ.-довідкова л-ра з пожежної безпеки).

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти, а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

15. Пучков А.А. Архитектуроведение и культурология: Избранные статьи / УАА, Ин-т проблем соврем. искусства Акад. искусств Украины. - К.: Изд. дом А.С.С, 2005. - 679 с.: ил. - Библиогр.: с. 652-675.

До збірника увійшли публікації члена-кореспондента Української академії архітектури А.О. Пучкова за п'ятнадцять років (1989-2004 рр.), присвячені різним питанням архітектурознавства і культурології.

16. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства: Сб. науч. трудов. Вып. 5-6. Состояние и перспективы развития / ОГАСА, Архит. ин-т. - Одесса: Астропринт, 2003. - 447 с.: ил.

Висвітлено актуальні регіональні проблеми досліджень в галузі архітектури та містобудування, а також питання реконструкції існуючої забудови та дизайну архітектурного середовища.

17. Цимбал С.Й. Підземне будівництво: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2004. - 146 с.: іл. - Бібліогр.: с. 146.

Викладено класифікацію та загальні відомості про підземні споруди, дано розрахунки щодо їх будівництва відкритими, опускними і закритими способами.

18. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 212 с. - Бібліогр.: с. 208-212.

У посібнику розглядаються принципи встановлення цін на продукцію та послуги підприємств усіх форм власності. Висвітлено особливості класифікації цін, фактори впливу на їх рівень, основи державного регулювання цін, що діють в Україні.

19-20. Штукатурні роботи (інтегрований курс модульного навчання): Підруч. У 2 ч. Чч. 1, 2 / А.С. Нікуліна, С.І. Заславська, Н.Г. Ничкало та ін.; За ред. А.С. Нікуліної. - К.: Вікторія, 2004.

Матеріал підручника розроблено на основі інтегрування змісту навчального матеріалу зі спеціальної технології, будівельних креслень, матеріалознавства тощо.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов