КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Академія будівництва України. Вісник Академії будівництва України. Вип.14. Матеріали звітно-виборчих зборів Академії (квітень 1999 р.-квітень 2004 р.) та засідань Президії у 2004 р. - Викон. орган АБУ, 2005. - 77 с.
У чотирнадцятому випуску "Вісника АБУ"наведено матеріали звітно-виборчих зборів Академії з квітня 1999 р. по квітень 2004 р., а також засідань Президії Академії у 2004 р.

2. Аханов В.С. , Ткаченко Г.А. Справочник строителя. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 479 с.: ил. - Библиогр.: с. 475-476. - (Строительство).
У довіднику дано основні положення з організації та технології будівельно-монтажних робіт, відомості про будівельні матеріали і вироби, інструменти, машини й механізми, роботи з благоустрою, техніки безпеки та протипожежні заходи під час виконання робіт.

3. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: Учеб. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 751 с.: ил. - Библиогр.: с. 744-745. - (Строительство).
У третьому виданні підручника запропоновано основні відомості щодо машин і механізмів для будівництва, розглянуто питання технології виробництва загальнобудівельних, монтажних і спеціальних робіт, що виконуються при прокладанні мереж та влаштуванні споруд систем водопостачання і водовідведення.

4. Борискина И.В. и др. Проектирование современных оконных систем гражданских зданий / И.В. Борискина, А.А. Плотников, А.В. Захаров. - К.: Изд. Домашевская О.А., 2005. - 310 с.: ил. - Библиогр.: с. 310.
Книга узагальнює існуючу на даний момент технічну інформацію відносно світлопрозорих огороджувальних конструкцій, акцентуючи основну увагу на проектуванні та виробництві виробів із ПВХ.

5. Бялык Л.Г. и др. Декоративная кладка: кирпич, природный камень / Л.Г. Бялык, А.А. Ханников, Н.Б. Шешко. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 222 с. - (Стильные штучки).
У книзі представлено інформацію про види кладки із цегли і каміння, загальні відомості про природне каміння, його властивості і застосування в будівництві, а також технологію обробки.

6. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Наук.-техн. зб. Вип.7 / Гол. ред. А.А. Худенко. - К.: КНУБА, 2004. - 112 с. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірник включені статті за результатами наукових досліджень в галузі опалення, вентиляції, теплопостачання та газопостачання.

7. Железнев В.П. Двери и окна в современном интерьере: Новые технологии. Эксплуатация. Дизайн. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 279 с.: ил. - Библиогр.: с. 273-275. - (Стройвариант).
У книзі наведено відомості щодо різних конструкцій, їх складові, класифікацію і типи, особливості встановлення, вимоги до виконання робіт.

8. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація: Підруч. - К.: Кондор, 2003. - 286 с.: іл. - Бібліогр.: с. 285-286.
У підручнику показано системи та схеми водопостачання і каналізації міст, населених пунктів, житлових та промислових об'єктів. Описані питання їх проектування, будівництва і експлуатації, принципи роботи, основи розрахунку, конструкції споруд і мереж для очищення та транспортування природних і стічних вод.

9-10. Металлические конструкции: взгляд в прошлое и будущее: VIII Украинская научно-техн. конференция (18-22 окт. 2004 г., Киев, Украина): Сб. докладов. В 2-х ч. / Под ред. А.В. Шимановского; ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция им. В.Н. Шимановского". - К.: Сталь, 2004
Ч. 1: Сборник докладов. - 2004. - 661 с.: ил. - Библиогр. в конце ст.;
Ч. 2: Сборник докладов. - 2004. - 437 с.: ил. - Библиогр. в конце ст.

У двох частинах збірника вміщено 172 доповіді, підготовлені 290 вченими і спеціалістами з 10 країн, що були представлені на конференції. Їх тематика охоплює питання розрахунку, проектування, монтажу, технічної експлуатації будинків і споруд, виконаних в металевих конструкціях, а також удосконалення нормативної бази в галузі металобудівництва.

11. Молчанов В.М., Маркин А.В. Проектируем и строим дом. Это просто! - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 253 с.: ил. - Библиогр.: с. 247-251. - (Есть идея).
Основна мета даного видання - допомогти приватному забудовнику у виборі основних архітектурних параметрів житлового будинку: планувальної структури, об'ємного і конструктивного вирішень, стилю майбутнього житла.

12. Плотничные работы / Сост. А.А. Теличко. - М.: РИПОЛ классик, 2004. - 189 с.: ил. - Библиогр.: с. 187. - (Домашняя мастерская).
У книзі детально розглянуто усі види теслярських робіт, що застосовуються в сучасному будівництві, і технологія їх виконання.

13. Попова Е.Н. Проектно-сметное дело: Учеб. пособ. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 285. - (Учебники, учеб. пособия).
Висвітлено основні питання термінології, поняття системи ціноутворення в будівництві, нормативні документи для складання кошторисної документації, її форми та правила складання. У додатках - зразки різних кошторисів, типовий проект блок-секції, приклади практичних завдань.

14. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навч. посіб. / Е.Й. Шилов, А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова та ін. - К.: КНУБА, 2003. - 138 с.: іл. - Бібліогр.: с. 136.
Викладено методику складання кошторисної документації в дипломних і курсових проектах за допомогою укрупнених показників вартості будівництва.

15. Словарь-справочник по строительству и жилищно-коммунальному комплексу/ Сост.: А.В. Боровских, О.А. Азарова, Л.Ф. Апт и др. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 261 с.
Словник-довідник містить термінологічний ряд, що склався в російському законодавстві відносно будівництва, житлово-комунального господарства та їх інфраструктури.

16. Строительные материалы: Учеб.-справ. пособ. / Под ред. Г.А. Айрапетова, Г.В. Несветаева. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 603 с.: ил. - Библиогр. в конце разд. - (Строительство).
Представлено класифікацію і характеристики найважливіших сучасних будівельних матеріалів, коротку інформацію про їх одержання та ефективні галузі використання. Відображено останні досягнення техніки і технології, порівняння їх із зарубіжними аналогами.

17. Тебляшкіна Л.І. Технологія опоряджувального виробництва: Навч. посіб. / Мукачівський технол. ін-т. - К.: Кондор, 2005. - 277 с. - Бібліогр.: с. 274-276.
У навчальному посібнику йдеться про будову, механічні і фізико-хімічні властивості волокнистих матеріалів, зв'язок цих властивостей зі споживчими характеристиками волокон та їх поведінкою в процесах опряджувального виробництва. Наведено дані про світове виробництво і споживання текстильних волокон.

18. Технологія покрівельних робіт: Підруч. / А.М. Власенко, В.С. Плохій, В.М. Аніщенко, В.М. Коваль. - К.: Техніка, 2004. - 335 с.: іл. - Бібліогр.: с. 333.
Підручник створено за модульною методологією Міжнародної організації праці для підготовки робітників за професією "Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів" 3-го кваліфікаційного розряду. Містить великий обсяг інформації з новітніх технологій улаштування покрівель житлових та громадських будівель.

19. Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий: Учеб. пособ. - 2-е изд.. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 251 с.: ил. - Библиогр.: с. 249-251. - (Учебники и учеб. пособия).
У посібнику комплексно розглянуто сучасні аспекти архітектурного проектування житлових і громадських будівель, що підлягають реконструкції в існуючій забудові. Наведено методи обстеження будівель, що підлягають реконструкції, а також рекомендації з проектування підсилення конструкцій, що були деформовані.

20. Экономика строительства: Учеб. / Под общ. ред. И.С. Степанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт, 2003. - 591 с. - (Учебник для вузов).
Підручник містить систематизований виклад питань теорії і практики риночних механізмів відносно галузі "Капітальне будівництво".

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов