КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Абрамович С.Д. Церковне мистецтво: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 205 с. - Бібліогр.: с. 201-205.

Охарактеризовано явища світового релігійного мистецтва найдавніших часів, які передували Візантійському канону й опоседковано вплинули на його створення. Основну увагу зосереджено на особливостях релігійного мистецтва в католицизмі та протестантизмі.

2. Анисимова А. Декоративные детали сада: научно-популярная литература. - М.: Изд. дом "Ниола 21-й век", 2004. - 141 с.: ил. - (100 новых идей).

Розглянуто різнобічні елементи оформлення саду: огорожі та опори, контейнери для рослин, покриття для доріжок, топіарне мистецтво, водойми, садові меблі, предмети мистецтва.

3. Барташевич А.А. История интерьера и мебели: Учеб. пособ. / А.А. Барташевич, Н.И. Аладова, А.М. Романовский. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 394 с.: ил. - Библиогр.: с. 331.

Представлено загальні закономірності еволюції форми меблів та інтер'єру, їх історія від давнини до сьогодення.

4. Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Моногр. / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - К.: Центр учеб. лит., 2005. - 645 с. - Библиогр.: с. 617-638.

У монографії досліджено принципи, фактори, методи та досвід впровадження системи менеджменту, спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємств України.

5. Великие художники Нидерландов ХV-XVII веков: Альбом / Авт. текста и сост. А.Ю. Королева. - М.:ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. - 144 с.: цв.ил. - (Мастера современной живописи).

До альбому увійшли видатні твори нідерландського живопису XV-XVII століть. Репродукції супроводжуються пояснювальним текстом, що розкриває художню цінність представлених творів.

6. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10-т. Т.1: А. - СПб.: Азбука-Классика, 2004. - 575 с.: ил.

У словнику об'єднано терміни філософії, естетики, історії мистецтва різних видів і жанрів, розглянуто обставини створення окремих пам'яток архітектури, творів мистецтва, графіки, скульптури, декоративного і прикладного мистецтва через слово - через етимологію, імена міфологічних персонажів, історичних осіб і літературних героїв, найменування тем і сюжетів.

7. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підруч. / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; За ред. М.П. Гандзюка. - 2-е вид.. - К.: Каравела, 2004. - 405 с. - Бібліогр.: с. 404-405. - (Вища освіта в Україні).

Розглянуто правові та організаційні питання, соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Окремо включені норми і правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок.

8. Геташвили Н.В. Атлас мировой живописи: Альбом. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 367 с.: цв. ил.

У багато ілюстрованому виданні досліджено розвиток образотворчого мистецтва в різних країнах на прикладах видатних творів світового живопису XІ-ХХ ст. з колекцій всесвітньо відомих галерей, музеїв і приватних зібрань.

9. Грифф М.И. Качество, эффективность и основы сертификации машин и услуг: Моногр. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 485 с.

До монографії увійшли три розділи, що характеризують якість, ефективність і узагальнення досвіду сертифікації машин будівельного комплексу та послуг технічного сервісу.

10. Екологічне управління: Підруч. / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. - К.: Либідь, 2004. - 430 с.

Концепція підручника грунтується на сучасному системно-узагальнювальному підході до всіх складових екологічного управління і повністю відповідає міжнародній регламентації екологічної діяльності.

11. Загальногеографічний атлас України / Укргеодезкартографія. - К.: ДНВП "Картографія", 2004. - 112 с.: іл.

Атлас складається з чотирьох розділів ("Геополітичне положення України. Етнічні та етнографічні землі", "Карти адміністративних одиниць України", "Регіони України. Національні природні парки", "Міста"), довідкової інформації станом на 2004 р. і покажчика географічних назв.

12. Кирнев А.Д. Технология возведения зданий и специальных сооружений: Учеб. пособ. / А.Д. Кирнев, А.И. Субботин, С.И. Евтушенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 567 с.: ил. - Библиогр.: с. 556-560. - (Учебники для высшей школы).

Запропоновано раціональні, перевірені на практиці способи зведення найскладніших будівель і споруд на основі високоефективних методів провадження робіт. Основну увагу зосереджено на технології та організації монтажу конструктивних елементів будівель і споруд.

13. Кровельные системы: Материалы и технологии: Справ. - М.: ООО "Стройинформ", 2004. - 702 с.: ил. - (Застройщик).

У довіднику представлено практично всі покрівельні системи (матеріали та технології), а також способи монтажу покрівель різних об'ємних вирішень, технологічні процеси облаштування дахових покриттів з урахуванням вимог чинних стандартів.

14. Лебедева Е.И. Резьба по дереву: [домовая и художественная]: Пособ. / Е.И. Лебедева, Е.М. Бургунова. - М.: Аделант, 2005. - 119 с.: ил. - Библиогр.: с. 119.

У посібнику вміщено інформацію щодо різьблення по дереву, починаючи від характеристик деревини, інструментів і техніки виконанння , до високохудожніх робіт і оздоблення виробів.

15. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підруч. - К.: Либідь, 2004. - 439 с. - Бібліогр. в кінці розд.

У підручнику розглянуто основні категорії, об'єкт і предмет соціології праці та особливості використання соціологічних методів у дослідженні трудової діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології праці у світовій практиці та в Україні.

16. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 20 / Відп. ред. М.М. Осетрін. - К.: КНУБА, 2005. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

17. Михеенкова О.В. Фасад дома. Оригинальный дизайн. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Цитадель, 2004. - 255 с.: ил. - (Дом моей мечты).

Книга є практичним посібником з проектування, архітектурних вирішень і виконання будівельних робіт для створення оригінального дизайну заміського будинку та облаштування території навколо нього.

18. Молчанов В.М. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные аспекты: Учеб. пособ. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 158 с.: ил. - (Высшее проф. образование).

Наведено базові поняття архітектурного проектування, висвітлено основні соціальні структури і процеси, що мають на нього вплив, уточнено аспекти стилеутворення в архітектурі.

19. Назаренко І.І. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів: Конструкції та основи експлуатації: Підруч. / І.І. Назаренко, О.В. Туманська. - К.: Вища школа, 2004. - 590 с.: іл. - Бібліогр.: с. 587.

Представлено конструкції та розрахунки машин, а також устаткування для: видобування сировини, подрібнення і сортування матеріалів, дозування, змішування, зневоднення та сушіння матеріалів; виробництва в'яжучих матеріалів (гіпсу, вапна, цементу), залізобетонних, азбестоцементних, керамічних, теплоізоляційних виробів і виробів зі скла.

20. Низовский А.Ю. Сто великих чудес инженерной мысли: научно-популярная литература. - М.: ВЕЧЕ, 2005 - 426 с.: ил. - (Сто великих).

Нова книга з відомої серії "Сто великих" знайомить з чудесами інженерної думки різних країн та епох: від винаходів і споруд Давнього Сходу і античності до хмарочосів в нинішніх країнах Південно-Східної та Східної Азії.

21. Основы композиции и дизайна мебели: Учеб. пособ. / А.А. Барташевич, Л.Е. Дягилев, Р.М. Климин, Л.Г. Перелыгина; Под ред. А.А. Барташевича. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 191 с.: ил. - Библиогр.: с. 189. - (Высшее образование).

Викладено види композиції, її основні властивості та якості, а також засоби композиційного формоутворення і основи дизайну меблів з наведенням прикладів.

22. Павленко Л.Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 188 с.: ил. - (Строительство и дизайн).

У книзі, присвяченій питанням проектування приватних садів, представлено принципові основи планування, зонування, стилістики та інших аспектів.

23. Православные храмы. Храмы, часовни, звонницы, причтовые дома: Сб. кат. листов. Вып. 1 / Архит.-худ. центр Московской Патриархии; Сост. М.Ю. Кеслер. - М.: АХЦ "Арххрам": ФГУП ЦПП, 2005. - 110 с.: ил.

До збірника включено проекти каплиць, дерев'яних і кам'яних храмів різної місткості, дзвіниць, святих воріт, розроблені протягом 1990-2004 рр.

24. Проволоцкий А.Е. Мониторинговые системы оценки технического состояния машин: Моногр. / А.Е. Проволоцкий, Т.М. Кадильникова. - Днепропетровск: Пороги, 2005. - 168 с. - Библиогр. в конце разд.

У монографії розроблені теоретико-методологічні основи, апаратно-програмні методи і технічні засоби моніторингової діагностики машин.

25. Русская баня: Универсальная энцикл. / Автор-сост. В. Донских. - М.: Махаон, 2004. - 335 с.: ил. - Библиогр.: с. 332. - (Мир энциклопедий).

Описано різні конструкції лазень і саун із наведенням практичних рекомендацій з їх будівництва та експлуатації. Запропоновано типові проекти, варіанти розміщення на ділянці, основні правила відвідування лазень, включаючи оздоровчі процедури.

26. Самойлов В.С. Деревянные дома: [Энцикл. стр-ва: Каталог проектов]. - М.: Аделант, 2004. - 223 с.: ил.

У книзі зроблено спробу представити всі напрями дерев'яного домобудування, починаючи від історії і типових проектів і закінчуючи етапами будівництва та виконанням робіт з використанням російського та світового досвіду.

27. Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування: Навч. посіб. / Полтавський нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - К.: Центр. навч. л-ри, 2004. - 327 с.: іл. - Бібліогр.: с. 326-327.

Наведено теоретичні питання розрахунку основних робочих параметрів відцентрових насосів, їх окрема і сумісна робота при подачі рідини у трубопровід, а також раціональні методи підбору насосів та методи регулювання їх робочих параметрів.

28. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. Вип. 1 / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем суч. мистецтва; Редкол.: В.Д. Сидоренко, О.В. Сіткарьова та ін. - К.: Муз. Україна, 2004. - 228 с.

Цим випуском Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України розпочинає публікацію наукових розвідок з актуальних сучасних проблем дослідження, охорони та реставрації пам'яток культурної спадщини на перетині архітектурознавства, мистецтвознавства та культурології з наданням переваги інноваційним підходам.

29. Технічні регламенти: Зб. нормат.-правових актів. Вип. 1. - К.: Пожінформтехніка, 2004. - 295 с.

У збірнику вміщено нові нормативно-правові акти з технічних регламентів, що розроблені відповідно до Законів України "Про стандартизацію" та "Про підтвердження відповідності", які встановлюють вимоги безпеки для життя та здоров'я людини, майна та охорони довкілля, а також вимоги до якості виробництва і продукції.

30. Шебер У. Замки и дворцы Европы: Пер. с нем. - М.: БММ АО, 2003. - 416 с.: цв.ил.

Книга знайомить з видатними та унікальними пам'ятками замкової архітектури країн Європи. Надає можливість побачити, які архітектурні зміни відбувались у ході історії, як одні стилі змінювали інші, які гучні імена пов'язані із зведенням європейських палаців, замків, фортець. Видання багато ілюстроване.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов