КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. 70 чудес зодчества за 1500 лет новой эры: Удивительные сооружения и как они строились: Пер. с англ. / Cост. Н. Паркин. - М.: Изд-во АСТ: Астрель, 2004. - 304 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 292-297.
Багато ілюстроване видання містить фактичний матеріал про шедеври архітектури, що стали символами, знаними в усьому світі.

2. 100 великолепных соборов мира: Величайшие сокровища человечества на пяти континентах: Пер. с нем. - М.: Мир Книги, 2004. - 207 с.: цв. ил.
У альбомі представлено найкращі зразки світового середньовічного храмового зодчества, що були відібрані за художньо-історичною цінністю і є національними святинями в своїх країнах.

3. 100 лучших национальных парков: Величайшие сокровища человечества на пяти континентах: Пер. с нем. - М.: Мир Книги, 2004. - 207 с.: цв. ил.
Багато ілюстроване видання є своєрідною збіркою різноманітної інформації про визначні національні парки, що мають унікальні ландшафти, флору і фауну, більшості з них присвоєно статус пам'яток світової спадщини.

4. Алексеев Ю.В. История архитектуры, градостроительства и дизайна: Курс лекций: Учеб. пособ. / Ю.В. Алексеев, В.П. Казачинский, В.В. Бондарь. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 445 с.: ил. - Библиогр.: с. 443.
У посібнику, що складається з трьох частин, викладено історію архітектури, починаючи з найдавніших часів, історію російської архітектури від давнини до 1917 року та історію світового містобудування.

5. Архитектура: Краткий справ. / Гл. ред. и сост. М. В. Адамчик. - Минск: Харвест, 2004. - 623 с.: ил.
У однотомному довіднику відображено інформацію про світову архітектуру від давнини до сьогодення. Понад 800 статей і 1000 ілюстрацій інформують про архітектурні пам'ятки, шедеври сучасної архітектри та найбільш значущі події в ній.

6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учеб. пособ. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 366 с.: ил. - Библиогр.: с. 358-360. - (Среднее проф. образование).
У посібнику викладено короткий курс історії світової та вітчизняної архітектури.

7. Білодід Ю.М. Основи дизайну: Навч. посіб. / Ю.М. Білодід, О.П. Поліщук. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. - 236 с. - Бібліогр.: с. 236.
Навчальний посібник є спробою розкриття змісту дизайну як напряму практичної естетики, що зумовлює специфіку його тематики.

8. Благоустройство жилых территорий / В.Н. Денисов, И.Н. Половцев, А.И. Макаров, В.Т. Евдокимов. - СПб.: МАНЭБ, 2004. - 94 с. - Библиогр.: с. 90-91.
Викладено практично всі проблеми благоустрою житлових територій, системні принципи його формування, інженерні, соціально-побутові та зовнішні аспекти благоустрою.

9. Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика. [Теплозащита]: Пер. с нем. - М.: Техносфера, 2004. - 479 с.: ил. - (Мир строительства).
У довіднику вміщено матеріал з технологічних, теплофізичних і акустичних характеристик сучасних будівельних матеріалів. Описано вплив хімічних процесів на роботу, довговічність та експлуатаційні якості несучих і огороджувальних конструкцій будівель.

10. Браиловская Л.В. Дизайн квартир и реставрация мебели: 20 модных вариантов. - Ростов н/Д: Феникс, 2003 - 222 с.: ил. - (Стильные штучки).
У книзі дано практичні поради щодо зміни дизайну квартири та реставрації меблів на основі конкретних положень і знань дизайнерської науки, використання сучасних матеріалів і технологій.

11. Вальтер М. Лучшие дворцы эпохи романтизма: Альбом: Пер. с фр. / М. Вальтер, Ж. Куаняр. - М.: Изд-во АСТ: Астрель, 2004. - 287 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 287.
Книга розповідає про найкрасивіші палаци та замки - резиденції представників відомих європейських монархічних династій.

12. Вольфсон В.Л. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий: Справочник производителя работ / В. Л. Вольфсон, В. А. Ильяшенко, Р. Г. Комисарчик. - 2-е изд., репринт. - М.: Стройиздат, 2004. - 252 с. - Библиогр.: с. 250.
Подано відомості про систему технічного обслуговування, ремонту і реконструкції житлових і громадських будівель. Охарактеризовано сучасні будівельні матеріали та засоби механізації, що застосовуються при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

13. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2004. - 179 с.
Розглянуто питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

14. Гиясов А. Конструирование гражданских зданий: Учеб. пособ. / Под ред. И.И. Нигматова. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 431-432.
У посібнику особливу увагу приділено сучасним конструкціям повноскладальних цивільних будівель, що використовуються у великопанельному, каркасно-панельному, великоблоковому та об'ємно-блоковому будівництві.

15. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-строительных чертежей: Учеб. пособ. - М.: Архитектура-С, 2004. - 79 с.: ил.
Представлений посібник складено у відповідності до програми курсу креслення, у ньому дано рекомендації з художньо-графічного виконання архітектурно-будівельних креслень.

16. Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода из поверхностных источников: Учеб. пособ. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 240 с. - Библиогр.: с. 239-240.
Наведено матеріали для ознайомлення з призначенням, умовами і принципами роботи, конструкціями, методами розрахунку та проектування очисних споруд водопроводу.

17. Грималюк Р .М. Вітражі Львова кінця XIX - початку XX століття: Моногр. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 2004. - 236 с.: іл.
У монографії комплексно висвітлено історію розвитку вітражництва у західному регіоні України, встановлено його генетичні зв'язки з розвитком вітражного мистецтва у Східній та Західній Європі, відтворено технології виготовлення вітражного скла і вітражів, представлено розгорнуту картину еволюції цього виду мистецтва в краї.

18. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Моногр. - Х.: ХДАДМ: Колорит, 2005. - 243 с.: іл. - Бібліогр.: с. 227-239.
У монографії вперше зроблено спробу дослідити розвиток вітчизняного дизайну протягом ХХ ст. у синхронному зіставленні основних його складників з відповідниками в розвинутих країнах світу.

19. Дизайн: Ил. словарь-справ.: Учеб. пособ. / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.; Под общ. ред. Г. Б. Минервина, В.Т. Шимко; Моск. архит. ин-т (Гос. академия). - М.: Архитектура-С, 2004. - 285 с.: ил. - Библиогр.: с.274-275.
До словника-довідника увійшло більше 370 статей і довідок, що розкривають значення термінології та зміст актуальних теорій і практики сучасного дизайну. Визначено роль дизайну в проектній культурі, особливості і тенденції розвитку його окремих форм і специфіку технології дизайнерського проектування. Словник-довідник проілюстровано роботами видатних теоретиків і майстрів дизайну.

20. Должностные инструкции в строительстве: Сб.: [Образцы. Рекомендации по составлению] / Сост.: Н.Р. Усманова, В.Н. Лорина, Е.С. Калачев. - 2-е изд., доп. - М.: Книга-Сервис, 2004. - 253 с.
Це видання є збірником зразків посадових інструкцій для працівників будівельних організацій, розроблених на основі "Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих", затвердженого постановою Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації.

21. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. / В.М. Бондаренко, Р.О. Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин; Под ред. В.М. Бондаренко. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. школа, 2004. - 876 с.: ил. - Библиогр.: с. 873.
Розглянуто фізико-механічні властивості бетону, цегляної кладки, арматури і залізобетону в відповідності з новими нормативними документами. Представлено теорію і методику розрахунку конструктивних елементів залізобетонних і кам'яних конструкцій.

22. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя. Общестроительные и отделочные работы: Расход материалов. - 6-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 537 с. - (Строительство и дизайн).
До довідника включено нормативи, методи й раціональні прийоми виконання робіт і витрат будівельних матеріалів на земляні, кам'яні, покрівельні та інші види робіт.

23. Ивлиев А.А. Реставрационные строительные работы: Учеб. / А. А. Ивлиев, А. А. Кальгин. - 2-е изд., стереотип. - М.: Изд. центр "Академия", 2004. - 272 с.: ил. - Библиогр.: с. 270. - (Проф. образование)
Наведено відомості про основи архітектурних стилів, методи будівельної реставрації будівель і споруд, будівельні матеріали минулого і методи їх відновлення. Подано в технологічній послідовності процеси та операції реставраційних робіт для споруд кам'яного і дерев'яного зодчества.

24. Инженерная экология и экологический менеджмент: Учебник для ВУЗ/ М.В. Буторина и др.; Под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2004. - 518 с.: ил. - Библиогр. в конце кажд. главы. - (Новая университетская библиотека).
Висвітлено проблеми екології промисловості, енергетики, транспорту, екологічні аспекти освоєння космічного простору. Показано комплекс інженерно-технічних заходів із забезпечення екологічної безпеки в основних галузях народного господарства.

25. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. пособ. / В. И. Калицун, В. С. Кедров, Ю. М. Ласков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ОАО "Изд-во "Стройиздат", 2004. - 397 с.: ил. - Библиогр.: с. 392.
Розглянуто основні закони гідравліки та їх практичне застосування, сучасне проектування, будівництво та експлуатацію систем водопостачання і каналізації населених пунктів, а також схеми, улаштування і методи розрахунку внутрішніх санітарно-технічних систем будівель і окремих об'єктів.

26. Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві: Навч. посіб. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К.: Арістей, 2005. - 265 с.: іл.
У посібнику представлено питання призначення, класифікації та ефективного застосування складально-зварювальної оснастки у зварювальному виробництві.

27. Климеш Р. Строительство конюшен: Как планировать, строить и реконструировать конюшни и навесы: Пер. с англ. / Р. Климеш, Ч. Хилл. - М.: Аквариум, 2005. - 173 с.: ил.
Видання включає практичну інформацію про всі етапи будівництва стайні, від вибору ділянки до оздоблення стійла, включаючи добір необхідних будматеріалів, улаштування освітлення, вентиляції, підлоги. Наведено детальні плани 17 типів стаєнь, від простої стайні з накриттям до стайні з офісом, з облаштуванням стійл, місцями прибирання і обмивання коней.

28. Кровли. Крыши. Мансарды: От выбора материалов до технологии: Практическое руководство / Сост.: В.И. Рыженко, А.А. Теличко. - М.: Изд. дом "ОНИКС 21 век": Центр общечеловеческих ценностей, 2005. - 270 с.: ил. - (Индивидуальное стр-во).
Довідкове видання містить відомості про матеріали, інструменти, технології, що застосовуються під час зведення індивідуального будинку.

29. Лившиц В.Б. Художественное литье: Материалы, технология, практика: Учеб. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - 191 с.: ил. - (Домашняя мастерская). - Библиогр.: с. 184-186.
У підручнику викладено матеріал з курсу "Спеціальні способи лиття для виробництва художнього відливання малої пластики, статуарного литва та ювелірних виробів".

30.. Нанесення покриття: Навч. посіб. / В.М. Корж, В.Д. Кузнецов, Ю.С. Борисов, К.А. Ющенко; За ред. К.А. Ющенка; Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К.: Арістей, 2005. - 203 с.: іл. - Бібліогр.: с. 202-203.
Викладено способи газотермічного та вакуумно-конденсаційного нанесення покриття, хімічного осадження покриття з газової (парової) фази й електрохімічні покриття.

31. Основы механики и технологии композиционных материалов: Учеб. пособ. / Г.Е. Фрегер, М.Д. Аптекарь, Б.Б. Игнатьев и др.; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. - К.: Арістей, 2004. - 521 с.: ил. - Библиогр.: с. 520-521.
У підручнику описано питання розрахунку сучасних композиційних матеріалів, методи визначення характеристик однонаправлених і шарових композиційних матеріалів, основні технологічні процеси одержання виробів із композитів.

32. Перино А.С. Мосты: Альбом: Пер. с англ./ А.С. Перино, Дж. Фараджана. - М.: Астрель: Изд-во АСТ, 2004. - 184 с.: ил.
Унікальне видання про архітектурні зразки світового мостобудування в їх еволюційному розвитку в різні історичні епохи. Особливу увагу зосереджено на мостах, що створені за два останні століття.

33. Печі і каміни: 1000 корисних порад фахівців / Уклад. В. Преображенський. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 223 с.: іл.
Видання є компактним довідником з пічної справи з усіма необхідними малюнками, таблицями і схемами.

34. Попова Ю. Сады XXI века. - М.: Изд. дом "Ниола 21-й век", 2004. - 141 с.: ил. - (100 новых идей).
Ілюстроване видання про сучасні тенденції в ландшафтному дизайні, стилі садового мистецтва, актуальні нині підходи до планування і дизайну заміських ділянок.

35. Терранова А. Небоскребы: Альбом: Пер. с англ./ А. Терранова. - М.: Астрель: Изд-во АСТ, 2004. - 312 с.: ил.
Представлено опис найвизначніших хмарочосів у хронологічному порядку, що дає уявлення про напрями й форми розвитку цієї абсолютно нової конструкції.

36. Урицкая М.А. Восточный дневник дизайнера: Искусство интерьеров в культурах разных стран / М.А. Урицкая, И.А. Исаев, С.А. Яковлева. - М.: Изд. дом "Ниола 21-й век", 2004. - 223 с.: ил.
У книзі зафіксовано враження і спостереження працівників провідних московських галерей і салонів, дизайнерів, мистецтвознавців і журналістів. Це своєрідна подорож по інтер'єрах і далеких країнах, незвичайна інформація про колоритні меблеві предмети і самобутні аксесуари.

37. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.Ю. Смолянська, Л.В. Черненко. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2004. - 237 с. - Бібліогр.: с. 234-237.
У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни "Фінансова діяльність підприємств".

38. Чумак М.Г. Фрезерна справа: Підруч. / М.Г. Чумак, А.В. Мохорт, В.А. Мохорт. - К.: Либідь, 2004. - 438 с.: іл.
У підручнику представлено основні відомості про фрезерування в машинобудуванні, методику обробки поверхонь різних типових деталей з урахуванням сучасних прогресивних технологій на металорізальних верстатах основних дільниць виробництва, високопродуктивних систем автоматичних ліній, цехів і заводів.

39. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: Учеб. пособ. / Авт.: И. П. Журавлев, П. А. Лапшин. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 377 с.: ил. - (Начальное проф. образование).
Посібник призначено для учнів ліцеїв і училищ із спеціальності "штукатур" в рамках професійного блоку "Майстер оздоблювальних будівельних робіт".

40. Энергосберегающие системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Альбом. Т.1: Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов / Под общей науч. ред. С. А. Чистовича. - СПб.: АЦТЭЭТ, 2004. - 175 с.: ил.
Це видання є, по суті, новою редакцією аналогічного двотомного альбому, розробленого за замовленням Госстроя Росії і виданого двічі у 2003 році. У І томі представлено прогресивні технологічні схеми систем теплопостачання і опалення, що мають широке застосування на російському ринку обладнання, та його виробників.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов