КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх: Слов.-довід. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 155 с. - Бібліогр.: с. 152-155.
До словника-довідника включено понад 1200 термінів, тлумачення яких у стислій і доступній формі дає формулювання понять, поширених в екології і в сфері охорони навколишнього природного середовища.

2. Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Р. Л. Хом'як. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2005. - 271 с.: іл. - Бібліогр.: с. 201-203.
Запропоновано методику обліку діяльності малих підприємств, подано навчальні та нормативні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського обліку в малих підприємствах.

3. Васильева Е.К. 100 знаменитых памятников архитектуры / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. - Х.: Фолио, 2005. - 511 с.: ил. - (100 знаменитых).
У книзі представлено 100 видатних пам'яток архітектури - від давнини до сьогодення, що є відображенням творчості цілих народів і частиною спадщини світового зодчества.

4. Глушкова В.Г. Монастыри Подмосковья. - М.: ВЕЧЕ, 2005. - 462 с.: ил. - (Исторический путеводитель).
До книги увійшли історичні, краєзнавчі та архітектурно-художні матеріали про двадцять шість основних діючих монастирів Підмосков'я (Росія).

5-6. Гузь Л.Е. Основания возникновения и судебная защита права частной собственности на жилые дома (квартиры). В 2-х т. Т. 1, 2 / Харьк. обл. орг. Союза юристов Украины. - Х.: Полиграфист, 2005.
У двотомному виданні дана характеристика основних положень чинного законодавства станом на 1.04.2005 р., що регулюють право власності на житловий будинок (квартиру) з точки зору його практичного застосування судами.

7. Етнографія України: Навч. посіб. / За ред. С. А. Макарчука. - 2-е вид., перероб. та доп. - Львів: Світ, 2004. - 518 с.: іл.
У посібнику проаналізовано питання про походження й етапи розвитку українського народу, його традиційну культуру, форми сім'ї і сімейні стосунки, звичаї та обряди, основні заняття, художні ремесла та промисли, народний одяг тощо.

8. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Підруч. / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 299 с.: іл. - Бібліогр.: с. 297-299.
Викладено систему нагляду за будівлями та спорудами, що діє в Україні, методи оцінювання технічного стану будівель і споруд в цілому, принципи підсилення конструкцій та захисту їх від корозії. Нормативні матеріали подано станом на 1.07.2003 р.

9. Наназашвили И.Х. Строительные материалы и изделия: Справ. / И. Х. Наназашвили, И. Ф. Бунькин, В. И. Наназашвили. - М.: Аделант, 2005. - 479 с.: ил. - Библиогр.: с. 471-475.
У довіднику охарактеризовано найважливіші властивості прогресивних будівельних матеріалів, розкрито способи їх одержання та застосування на практиці з урахуванням енергозберігаючих технологій.

10. Низовский А.Ю. 100 великих шедевров архитектуры. - М.: ВЕЧЕ, 2005. - 431 с.: ил. - (Золотая коллекция "100 великих").
Представлено видатні творіння світового зодчества - храми і палаци, театри і музеї, що стали найхарактернішим втіленням основних архітектурних стилів за час існування людства, а також матеріали про творчість видатних архітекторів минулого і сьогодення.

11. Проблемні питання формування стратегії соціально-економічного розвитку промислового міста: Зб. наук. праць / ДонНАБА, Упр. економіки Макіївської міськради; Під ред. В. Н. Амітана. - Макіївка, 2005. - 106 с. - Бібліогр. в кінці ст.
До збірника наукових праць увійшли результати досліджень у галузі теорії та практики реалізації стратегії соціально-економічного розвитку промислового міста.

12. Спальня: Советы профессионалов: Пер. с англ. - М.: Изд. дом "Ниола 21-й век", 2003. - 127 с.: ил. - (Ваш дом: планировка и оформление).
У практичному посібнику з оформлення і декорування сучасної спальні вміщено детальні інструкції та практичні поради з добору матеріалів і виготовлення деталей, що складають певний стиль і модний колорит кімнати для відпочинку.


13. Сурмина И.О. Самые знаменитые крепости России. - М.: ВЕЧЕ, 2004. - 479 с.: ил. - (Самые знаменитые).
У книзі зібрано цікавий матеріал про долю найвідоміших фортець, що відіграли важливу роль в обороні країни і пов'язані із значними історичними подіями.

14. Технологія будівельного виробництва: Підруч. / М.Г. Ярмоленко, Є.Г. Романушко, В.І. Терновий та ін.; За ред. М.Г. Ярмоленка. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Вища школа, 2005. - 342 с.: іл. - Бібліогр.: с. 342.
Розглянуто сучасні методи, засоби та технологічні рішення зведення громадських і промислових будівель та інженерних споруд. Питання технології будівельного виробництва викладено у взаємозв'язку з архітектурою споруд і конструктивними й естетичними вимогами до них.

15. Удахін С.А. Оптимальне проектування конструкцій антенних опор радіорелейного зв`язку: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Донбаська нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка: ДонНАБА, 2005. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17.
Дисертацію присвячено питанням оптимального проектування металевих конструкцій антенних опор баштового типу. Запропоновано розрахункову модель антенної опори та методику оптимізації конструктивної форми в системі автоматизованого проектування антенних опор і фундаментів.

16. Хэслем Н. Ванные комнаты: Пер. с англ. / Н. Хэслем, Б. Фаллон. - М.: Омега, 2004. - 142 с.: ил.
У книзі зібрано всі відомості щодо планування і дизайну ванних кімнат. Особливу увагу приділено дизайну маленьких ванних кімнат, подано оригінальні плани і конкретні варіанти перепланування.

17. Членова Л.Г. Олександр Мурашко: Сторінки життя і творчості: Моногр. - Хмельницький: Галерея; К.: Артанія Нова, 2005. - 255 с.: іл.
Досліджено еволюцію творчості великого художника межі ХІХ - ХХ століть Олександра Олександровича Мурашка, що був найяскравішою постаттю доби модерну в українському мистецтві. Видання багато ілюстроване.

18. Шухман Ю.И. Технологии малого строительства. - М.: Аделант, 2004. - 199 с.: ил.
Представлено традиційні та альтернативні нові будівельні технології в індивідуальному малоповерховому будівництві.

19. Юдина Н.А. Сто великих заповедников и парков / Авт.-сост. Н. А. Юдина. - М.: ВЕЧЕ, 2004. - 415 с.: ил. - Библиогр.: с. 408-411. - (Сто великих).
Видання містить інформацію про міські парки, палацово-паркові ансамблі, національні парки і заповідники, парки атракціонів, зоопарки та славнозвісні ботанічні сади всього світу.

20. Яковлев Р.Н. Новые методы строительства. Технология ТИСЭ. - М.: Аделант, 2005. - 479 с.: рис. - Библиогр.: с. 474.
У книзі в доступній формі викладено технологію індивідуального будівництва "ТИСЭ", що дозволяє в декілька разів знизити собівартість будівництва.


З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов