КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: Учеб. пособ. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 351 с. - (Высшее проф. образование).
У підручнику запропоновані сучасні архітектурно-будівельні тенденції готельних будівель і правила їх технічної експлуатації. Основну увагу зосереджено на питаннях інженерного обладнання, меблювання, внутрішнього дизайну приміщень, підготовки до обслуговування клієнтури.

2. Вопросы архитектуры и градостроительства: 1. Проблемы градостроительного освоения пойменных территорий городов северных регионов Российской Федерации. 2. Проблемы создания нормативно-правовой и нормативно-методической базы градостроительного кадастра субъекта Российской Федерации / Авт.: В.А. Розанов, Е.М. Клинкова; ВНИИНТПИ. - М., 2005. - 82 с. - Библиогр.: с. 37-38, 40-42. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).
До збірника увійшли дві проблемні доповіді, що висвітлюють актуальні питання архітектури і містобудування.

3. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Вип. 2004-5(47): Зб. наук. праць.: Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва. - Макіївка: ДонДАБА, 2004. - 132 с.: рис. - Бібліогр.: с. 127-132.
Розглянуто проблеми проектування, організації та механізації виробництва, енергозбереження, використання будівельних матеріалів та нових технологій у будівництві.

4. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т. 11 / Мінохорони навколишнього природн. середовища України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернівецька обл. орг. спілки юристів України [та ін.]; Упоряд.: М. Шупеня, І. Сушинський, П. Цицима. - Чернівці: Зелена Буковина, 2004. - 319 с.
До цього тому включено закони України, нормативно-правові акти Президента, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств України (2003-2004 рр.), а також міжнародні правові акти (1999-2004 рр.).

5. Индустриальные конструкции в современном строительстве / Авт. Н. В. Лебедева; ВНИИНТПИ. - М., 2005. - 42 с.: ил. - Библиогр.: с. 41. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).
Розглянуто питання проектування та методи розрахунків різних конструктивних форм індустріального домобудування.

6. Контроль и сохранение качества водопроводной воды при ее подаче и распределении / Авт. Л.С. Алексеев; ВНИИНТПИ. - М., 2005. - 57 с.: ил. - Библиогр.: с. 56. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).
Охарактеризовано сучасні системи подавання і розподілу води. Дано оцінку якості питної води та організації її контролю в системі водопостачання.

7. Мазур И.И. Управление проектами: Учеб. пособ. / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; Под ред. И. И. Мазура. - 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.: рис. - Библиогр. в конце глав.
Викладено всі елементи управління проектами, а саме: знайомство з комплексом управління проектами, розробка проекту, функції управління проектам, підсистеми управління проектами. Використані такі методологічні прийоми, як практичні приклади, вправи, тести, аналіз ситуацій тощо.

8. Мельниченко Н.П. Властивості і технологія бетону на модифікованому залізом цементі в умовах зимового бетонування: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / ДонНАБА. - Макіївка, 2005. - 18 с.
У дисертації встановлено доцільність модифікації портландцементу комплексною домішкою, яка використовується для одержання бетонів, що мають високу міцність при стисканні, зчепленні з бетоном будівельних конструкцій, а також спроможних тужавіти та набирати міцність в умовах дії низьких позитивних і знакозмінних температур.

9. Мехатронные комплексы на базе скользящей опалубки для возведения монолитных сооружений / Авт.: А. Г. Булгаков, О. Д. Паршин, Д. А. Короткий; ВНИИНТПИ. - М., 2005. - 75 с.: ил. - Библиогр.: с. 70-74. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).
Представлений огляд присвячено аналізу та особливостям роботи мехатронних комплексів для зведення монолітних споруд конічної форми.

10. Монастыри: Краткий биографический словарь: Справ. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - 543 с.: ил. - (Краткие биографические словари).
Ця книга є унікальним довідником, де зібрано відомості, перш за все, про монастирі Росії, а також України та країн близького зарубіжжя. Довідник включає дані щодо місцезнаходження і часу заснування монастирів, їх історії, особливостей будівництва та архітектури храмів тощо.


11. Нере Ж. Питер Пауль Рубенс: 1577-1640: Гомер живописи: Пер. с нем. - Koln: Taschen; М.: Арт-Родник, 2005. - 95 с.: цв. ил.
У цьому виданні йдеться про життєвий та творчий шлях видатного фламандського живописця Рубенса. Розповідь про його найкращі художні твори доповнена ілюстраціями картин.

12. Отделочные работы: от штукатурных до облицовочных: Практическое рук. / Сост.: А. А. Теличко, В.И. Рыженко. - М.: ОНИКС 21 век: Центр общечеловеческих ценностей, 2004. - 492 с.: ил. - (Индивидуальное строительство).
У книзі викладено практичні поради щодо особливостей виконання опоряджувальних робіт з використанням новітніх будівельних матеріалів, а також інструментів і пристосувань.

13. Прогресивні технології і системи машинобудування. Вип. 30: Міжнар. зб. наук. праць / Донецький нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 307 с.: рис.
У міжнародному збірнику наукових праць наведені питання теорії і практики обробки виробів прогресивними методами, показані досягнення та шляхи розвитку технологічного обладнання, оснащення металорізального інструменту та нанесення спеціальних покриттів на вироби машинобудування. Висвітлено сучасні проблеми матеріалознавства у машинобудуванні.

14. Рисунок для архитекторов: Пер. с исп. / Авт.: М. Д. Янес, Э. Р. Домингэз. - М.: АРТ-РОДНИК, 2005. - 191 с.: ил. - (Рисунок для Профессионалов).
У книзі представлено відомості про матеріали, інструменти та графічні засоби;
основні поняття про геометричні виміри та побудови креслеників; аналіз архітектурних форм; практику створення кресленика і архітектурного ескізу.

15. Серные составы для защиты от коррозии. Ч. 1-2 / Авт.: Е. В. Королев, Г. А. Филиппов, А. П. Прошин; ВНИИНТПИ, Пензенская гос. архит.-строит. акад. - М., 2005. - 211 с.: ил. - Библиогр.: с. 115-124, 210-211. - - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).
Викладено характеристики та переваги сірчаних композиційних матеріалів для захисту від корозії, їх експлуатаційні властивості, галузі застосування.

16. Стратегия развития системы ипотечного кредитования в России / Авт. З. М. Гальперина; ВНИИНТПИ. - М., 2005. - 112 с. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).
Проаналізовано систему іпотечного кредитування в Росії і визначено стратегію її розвитку, зорієнтованого на класичні моделі, виходячи з умов, що склались в економіці країни.

17. Строительство и декор дома. Фундаменты. Стены. Крыши. Интерьер. Металл. Домовая резьба: Справ. / Сост. В. И. Рыженко. - М.: Изд. дом "ОНИКС 21 век": Центр общечеловеческих ценностей, 2005. - 461 с.: ил. - (Домашний мастер).
У довіднику запропоновано дані з повного виробничого циклу зведення будинку, а також відомості та практичні поради щодо дизайну інтер'єру окремих приміщень, технології робіт з обробки деревини та металу.

18. Хто є хто в будівництві та архітектурі. Вип. 1. - К.: Київ. правда, 2003 . - 270 с.
У першому випуску довідкового видання представлено інформаційні відомості про архітекторів, творчі архітектурні майстерні, будівельні підприємства і фірми, проектні та науково-дослідні інститути України.

19. Художественные работы по дереву: Справ. / Сост.: В.И. Рыженко, А.А. Теличко, В.И. Юров. - М.: Изд. дом "ОНИКС 21 век": Центр общечеловеческих ценностей, 2005. - 527 с.: ил.
Описано технологію виготовлення художніх виробів, вміщено найповнішу інформацію про матеріали, цінні практичні поради майстрів.

20. Цвет в интерьере: Вдохновляющие идеи, советы дизайнеров: Пер. с англ. - М.: АРТ-РОДНИК, 2004. - 304 с.: цв. ил.
У даному виданні представлено ази дизайнерського мистецтва, доведено вирішальну роль кольору в оформленні інтер'єру, його просторові можливості.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов