КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Ізмайлова О.В. Організаційно-технологічні моделі в інформаційних технологіях управління будівництвом: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2005. 138 с.: іл.

Розглянуто методи організаційно-технологічного моделювання, що застосовуються в сучасних інформаційних технологіях управління будівництвом. Основну увагу приділено різноманітним методам сітьового моделювання процесів будівництва.

2. Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали Першої всеукр. конф., 4-7 жовт. 2005 р., м. Київ: Наук. вісн. Вип. 2 / Ін-т дизайну і ландшафтного мистецтва, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 99 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Подано матеріали Першої всеукраїнської конференції, до яких включено питання вивчення, охорони, збереження і використання об’єктів індустріальної спадщини – пам’яток промислової архітектури, науки, техніки, виробничої історії, транспорту тощо.

3. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 7 / АБУ, Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри, ДНАББ імені В.Г. Заболотного; Голов. ред. М.М. Жербін. К.: КНУБА, 2005. – 87 с.: іл. (Серія історичних нарисів).

До сьомого випуску включено матеріали, присвячені таким видатним постатям у галузі науки і будівництва, як М. Жербін, М. Максимович, А. Курилло, Г. Богацький, В. Ясієвич, С. Слюсаренко, В. Смислов, І. Ситник, А. Жуков. Крім того, дві статті присвячено колективам, а саме: КНУБА і ДНАББ імені В.Г. Заболотного.

4. Герчанівська П.Е. Культура управління: Навч. посіб. / П. Е. Герчанівська, К. М. Левківський , І. І. Федорова. К.: Політехніка, 2005. 151 с.: іл. – Бібліогр.: с. 146-151.

Викладено основи теорії і практики управління, особливості управління в умовах сучасного інформаційного суспільства.

5. Джексон А. Энциклопедия работ по дереву: Пер. с англ. / А. Джексон, Д. Дэй. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 319 с.: ил.

Універсальне видання охоплює всі питання з сучасної деревообробки, починаючи з властивостей сировини і закінчуючи основами проектування меблів. Матеріал енциклопедії супроводжують професійні ескізи та ілюстрації, а також практичні консультації майстрів.

6. Збірник наукових праць. Економічні науки. Вип. 1 / Чернівецький фін. - юридичний ін-т.; За ред. М. І. Маниліча. – Чернівці: Вид. дім "Букрек", 2005. 293 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

До збірника увійшли статті за результатами наукових досліджень науково-педагогічних працівників інституту та вчених провідних наукових установ України з питань удосконалення механізму соціально-економічного розвитку регіону і України загалом.

7. Каира З.С. Стратегии управления бизнесом: Моногр. / Отв. ред. Г. И. Бритниченко; Донецкий гос. ун-т. упр. Донецк: Альфа-Пресс, 2005. 248 с.: рис. – Библиогр.: с. 230-248.

Досліджено теоретичні та практичні питання сучасних стратегій управління, проаналізовано логістичні стратегії управління бізнесом, аспекти стратегічних альянсів та мережних зв’язків.

8. Крикун К.В. Техніко-економічний аналіз у будівництві: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНУБА, 2005. – 127 с. – Бібліогр.: с. 114-115.

Викладено теоретичні основи техніко-економічного аналізу та інструмент його практичного здійснення за основними напрямками розвитку і поточної діяльності будівельних фірм та їх внутрішньоструктурних підрозділів.

9. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 21 / Міносвіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НДІТІАМ, Спілка урбаністів України; Відп. ред. М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2005. – 379 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

10. Марчук П.Ф. Використання поліетиленових труб для будівництва газопроводів: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2005. 60 с.: рис., табл.

Розглянуто основні вимоги до використання поліетиленових труб при проектуванні та будівництві нових, розширенні й реконструкції діючих систем газопостачання населених пунктів, а також газопроводів-вводів і міжцехових газопроводів промислових і комунально-побутових підприємств.

11. Металознавство та термічна обробка металів: Наук. та інформ. журнал. №1 (28) / ПДАБА; Голов. ред. В.І. Большаков. Дніпропетровськ, 2005. – 67 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Черговий випуск включає проблемні статті за матеріалами досліджень структури, властивостей і обробки металів, доцільності їх використання для вирішення нагальних питань будівництва і реконструкції будівель і споруд.

12. Основи і фундаменти: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 28 / За ред. І.П. Бойка. – К.: КНУБА, 2005. – 162 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки грунтів, подано результати досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, розрахунку деформацій основ.

13. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наук. праць. Спец. вип. “Сучасне храмобудування” / Під заг. ред. В.В. Куцевича. – К.: КиївЗНДІЕП 2005. – 131 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Даний збірник випущено за матеріалами ІІІ Міжнародної конференції “Сучасне храмобудування”, на якій проаналізовано сучасні вимоги до храмового будівництва; ефективність конструкцій і нових купольних покриттів у сучасних храмах; архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові та композиційно-образні вирішення храмів, їхнє обладнання та опорядження; питання опалення, вентиляції, каналізації.

14. Реконструкція житла. Вип. 6 / Держжитлокомунгосп України, НДІпроектреконструкція; Голов. ред. Г. І. Онищук. – К.: Нора-Друк, 2005. – 446 с.: іл.

У збірнику висвітлено питання реформування житлової політики та управління житловим фондом, нормативного забезпечення і соціальних аспектів реконструкції житла, містобудівних та історико-архівних досліджень, проектування, енергозбереження, охорони довкілля, використання інформаційних технологій тощо.

15. Світлопрозорі огородження будинків: Навч. посіб. / О. Л. Підгорний, І.М. Щепетова, О.В. Сергійчик та ін.; Під заг. ред. О. Л. Підгорного. – К.: КНУБА, 2005. – 281 с.: іл. – Бібліогр.: с. 273-276.

Розглянуто світлопрозорі огородження в сучасній архітектурі та їх класифікацію, особливу увагу приділено кресленням вузлів, прилягань, конструкцій, що є необхідним довідковим матеріалом для архітекторів і проектувальників.

16. Соколов И.А. Организационно-технологические мероприятия по снижению ионизирующего воздействия радона в помещениях жилых зданий. Днепропетровск: ПГАСА, 2004. 66 с. – Библиогр.: с 66.

Висвітлено основні заходи щодо зменшення об’ємної активності радону в повітрі приміщень з урахуванням можливостей застосування комплексу захисту для безпеки об’єктів будівництва.

17. Соколов И.А. Особенности организационно-технологической структуры системы радиационного контроля для установления контрольных уровней параметров иоинизирующих источников на отдельных этапах жизненного цикла жилых зданий. Днепропетровск: ПГАСА, 2004. 59 с.: ил. – Библиогр.: с. 59.

Досліджено іонізуючі джерела і природні радіонукліди будівельного виробництва, необхідність регулювання їх радіаційних параметрів на основі НРБУ-97 (норм радіаційної безпеки України).

18. Соколов И.А. Пути уменьшения уровней ионизирующих излучений естественных радионуклидов строительного производства. Днепропетровск: ПГАСА, 2004. 163 с.: іл.

Включено теоретичні та практичні питання з основ радіаційної безпеки обєктів будівництва, які обумовлені наявністю природних радіонуклідів в будівельних матеріалах огороджувальних конструкцій будинків і в грунтах під ними, вплив яких визначає величину річної дози опромінення населення.

19. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 35, ч. 1 / ПГАСА; Под общ. ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск, 2005. – 323 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. – (Инновационные технологии диагностики, ремонта и восстановления объектов строительства и транспорта).

До збірника увійшли статті з актуальних питань діагностики та оцінки технічного стану, прогнозу довговічності та надійності ремонту і відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового, транспортного будівництва.

20. Усаковский С.Б. С какой точностью вести расчеты прочности сооружений: Моногр. К.: КНУСА, 2005. 159 с.: ил. Библиогр.: с. 154-159.

У монографії з позицій теорії надійності наведено методи оцінки втрат від неточних розрахунків споруд та оцінено ефективність, удосконалення розрахункових моделей теорії споруд.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов