КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бабич Є.М. Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок із використанням деформаційної моделі: Рекомендації / Є.М. Бабич, В.Є. Бабич, В.В. Савицький; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2005. – 37: іл.

Наведено методику визначення напружено-деформованого стану та граничного навантаження на нерозрізні монолітні та збірно-монолітні залізобетонні балки за методом граничної рівноваги з використанням деформаційної моделі.

2. Баженов В.А. Кафедра будівельної механіки і Науково-дослідний інститут будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури: Короткий історичний нарис (1930-2005 рр.) – К.: КНУБА, 2005. – 106 с.: іл.

Висвітлено діяльність підрозділів КНУБА та НДІ будівельної механіки. Наукові ступені, вчені звання і посади подано за хронологією.

3. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративних финансах и управлении компаниями: Пер. с англ. / Сост. Л.А. Каннингем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 267 с.

У книзі представлено значний навчальний матеріал і глибоку інвестиційну філософію автора – одного з найбагатших людей світу, чий підхід до інвестицій став еталоном для мільйонів людей в усьому світі.

4. Бібік М. Міцність і деформативність розтягнуто-зігнутих сталевих елементів з урахуванням пластичної стадії роботи: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Полтавський нац. техн. ун-т імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2005. – 23 с.: іл. – Бібліогр.: с. 20.

Дисертацію присвячено дослідженню пружно-пластичної роботи розтягнуто-зігнутих елементів сталевих конструкцій. Запропоновано методику розрахунку таких елементів з урахуванням їх геометричної й конструктивної нелінійності та точного представлення фактичної діаграми роботи сталі.

5. Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика: Учеб. пособ.: Пер. с нем. – 2-е изд., доп. – М.: Техносфера, 2005. – 535 с.: ил. – (Мир строительства).

У довіднику вміщено відомості з технологічних, теплофізичних, акустичних характеристик сучасних будівельних матеріалів. На багаточисленних прикладах розрахунків показано поведінку різних огороджувальних конструкцій під час впливу на них температури, вологості та шуму. Включено питання захисту будівель від пожеж.

6. Бляхарський З.Я. Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі при дії навантаження: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2005. – 37 с.: іл. – Бібліогр.: с. 30-33.

Подано результати експериментальних та теоретичних досліджень корозії бетону, арматури та залізобетонних балок при одночасній дії агресивного середовища та навантаження, а також підсилених після корозії залізобетонних балок, які перебувають під навантаженням. Запропоновано методику розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій, пошкоджених корозією.

7. Коммунальное хозяйство городов. Вып. 62: Науч.-техн. сб. / Харьковская нац. акад. гор. хоз-ва. – К.: Техніка, 2005. – 322 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. – (Экономические науки).

Висвітлено проблеми забезпечення умов ефективної роботи підприємств будівельної галузі на основі вдосконалення її економічних структур. Наведено результати досліджень функціонування підприємств житлово-комунального господарства, внесено пропозиції щодо подальшого наукового обґрунтування процесів реструктуризації і покращання їх роботи.

8. Коротич А.В. Корозійна стійкість і довговічність будівельних конструкцій транспортних споруд: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / ВАТ УкрНДПІ сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – К., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню роботи залізобетонних конструкцій транспортних споруд із корозійними пошкодженнями і способів підвищення їх довговічності.

9. Ксардель Д. Прямой маркетинг: Пер. с франц. – 4-е изд. – СПб.: Изд. Дом “Нева”, 2004. – 127 с.: ил. – (Школа бизнеса).

У книзі представлено питання управління новітніми маркетинговими технологіями, серед яких – сучасні маркетингові засоби, нові прийоми реклами, ефективні методики продажу.

10. Кущенко В.В. Девелопмент. Современная концепция развития недвижимости: Моногр. / Всерос. гос. налоговая акад. М-ва РФ по налогам и сборам. – М.: НОРМА, 2005. – 367 с.

Монографію присвячено юридичним проблемам девелопменту – специфічного виду комерційної діяльності у сфері інвестиційно-будівельних процесів та обороту нерухомості в Росії.

11. Макаренко О.В. Імітаційне моделювання корозії бетону в агресивних середовищах об’єктів рудопідготовчого виробництва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Харківський держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2005. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с.17-18.

Дисертацію присвячено розробці методу оцінки корозійного стану бетону будівельних конструкцій, що перебувають у складних агресивних середовищах, імітаційному моделюванню корозійних процесів у бетоні, розробці рекомендацій щодо забезпечення довговічності конструкцій на заданий період експлуатації в умовах, типових для об’єктів рудопідготовчого комплексу.

12. Нижник О.В. Стиснуті елементи зі сталевих складених двотаврів із боковими порожнинами, заповненими бетоном: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Полтавський нац. техн. ун-т імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2005. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертацію присвячено питанням дослідження несучої здатності та деформативності і розробленню теоретичних методів розрахунку несучої здатності та визначення напружено-деформованого стану стиснутих елементів зі сталевих складених двотаврів із боковими порожнинами, заповненими бетоном.

13. Основи і фундаменти: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 29 / КНУБА; За ред. І.П. Бойка. – К., 2005. – 160 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки грунтів, наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, розрахунку деформацій основ.

14. Панкевич О.Д. Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань: Моногр. / О.Д. Панкевич, С.Д. Штовба; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 108 с.: іл. – Бібліогр.: с. 96-101.

У монографії викладено метод визначення причин появи тріщин в конструкціях будівель, який ґрунтується на нечітких правилах.

15. Плугін А.А. Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: колоїдно-хімічні основи: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук / Харківський держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2005. – 37 с.: іл. – Бібліогр.: с. 31-35.

У дисертації розвинуто кількісну теорію довговічності бетону у великогабаритних спорудах, зокрема, тунелях, мостах, каналізаційних колекторах, резервуарах та ін., що експлуатуються в умовах обводнення та вигину.

16. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 5 / Голов. ред. О.Я. Олійник. – К.: КНУБА, 2005. – 128 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

До збірника включено статті за результатами наукових досліджень у галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.

17. Свердлов В.Д. Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих елементів: Моногр. / В.Д. Свердлов, В.О. Попов; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 140 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У монографії викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень з розрахунку, конструювання, технології виготовлення металевих баштових споруд, що використовуються для атракціонів.

18. Системологія на транспорті: Підруч. У 5 кн. Кн. 1: Основи теорії систем і управління / Е.В. Гаврилов [та ін.]; За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2005. – 343 с.: іл. – Бібліогр.: с. 337-341.

У підручнику розглянуто понятійний апарат загальної теорії систем, класифікацію систем і їх моделей, методологію моделювання, проаналізовано функціонування і розвиток систем.

19. Справочник директора предприятия / Гос. ун-т управления. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 911 с. – (Справочники “ИНФРА-М”).

У довіднику зібрано необхідні відомості щодо механізму створення підприємств, організаційно-правових норм субєктів господарської діяльності, про права і відповідальність підприємств, планування і фінансування їх діяльності, систему договірних відносин, форми та види угод. Частину розділів присвячено проблемам безпеки та захисту комерційної таємниці, управління підприємством і персоналом, фінансами, оподаткування, інвестиційної та зовнішньоторгoвельної діяльності тощо.

20. Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 33:Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин / ПГАСА; Отв. ред. Л.А. Хмара. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. – 241 с.: ил. – (Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование).

Представлено наукові праці в галузі інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов