КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. 100 знаменитых площадей мира. Величайшие сокровища человечества на пяти континентах: Пер. с англ. М.: Мир книги, 2005. 208 с.: цв. ил.

У багато ілюстрованому виданні представлено унікальні площі світу з відчуттям історії та рисами сьогодення, що є найхарактернішими для культури, політики, релігії країни і міста, де вони є пам’ятками архітектури. Матеріал систематизовано за частинами світу і за країнами.

2. Євдоченко О.М. Економетричні та організаційні основи управління ціною будівельного контракту: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. – К.: КНУБА, 2005. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертацію присвячено проблемам управління та розрахунку ціни будівельного проекту. В основу досліджень покладено розробку економетричної моделі, що пов’язує прийнятну для інвестора ціну будівельного контракту з організаційними, технологічними та вартісними параметрами виконання будівельно-монтажних робіт по проекту, з обов’язковим врахуванням можливих варіацій цих параметрів.

3. Абрашитов В.С. Техническая эксплуатация и обследование строительных конструкций: Учеб. М.: Изд-во АСВ, 2005. – 99 с.: ил.

У посібнику викладено основні положення з технічної експлуатації житлових, громадських і виробничих будівель і споруд, а також способи й методи обстеження стану конструктивних елементів споруд.

4. Батлук В.А. Охорона праці у будівельній галузі: Навч. посіб. / В. А. Батлук, Г. Г. Гогіташвілі. – К.: Знання, 2006. – 550 с.: іл. – Бібліогр.: с. 545-550.

Розглянуто основні заходи з охорони праці та протипожежної профілактики у будівельній галузі, основні шкідливі чинники в цій галузі (пил, шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо) і засоби захисту від них.

5. Быстряков А.Г. История строительно-архитектурного образования в Днепропетровске: Инженерно-строительный институт: (1934-1941 годы становления) / А. Г. Быстряков, О. В. Щербакова; ПГАСА. Днепропетровск, 2005. 51 с.: ил.

Книгу присвячено історії Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (тепер Придніпровська державна академія будівництва і архітектури) в 1934-1941 рр., період його становлення. Особливу увагу приділено навчальному, науковому та спортивному життю колективу.

6. Василенко Ф. Образотворчі методи відображення архітектурно-мистецької спадщини та пейзажних мотивів: Навч. посіб. / Міносвіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 130 с.: іл. – Бібліогр.: с. 130.

Викладено теорію постадійної роботи над завданнями та подано добірку практичних зразків з виконання академічних дисциплін "Рисунок" і "Скульптура".

7. Гетун Г.В. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навч. посіб. / Г. В. Гетун, Б. Г. Криштоп. К.: Кондор, 2005. 205 с.: іл. – Бібліогр.: с. 201-203.

Представлено питання проектування та будівництва багатоповерхових каркасно-монолітних житлових будинків. Проведено ретроспективний огляд вітчизняного та закордонного досвіду індустріального, збірно-монолітного та монолітного житлового будівництва.

8. Золотов М.С. Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування: Навч. посіб. / Харківська нац. акад. міського госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2005. 121 с.: рис. – Бібліогр.: с. 113-119.

Запропоновано конструкції анкерних болтів, їх розрахунок і проектування. Наведено матеріали для виготовлення анкерних болтів, а також технології закладення в бетон.

9. Кісь В.М. Розробка технології відновлення напірних трубопроводів водовідведення з використанням профільованого поліетилену: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15.

Дисертацію присвячено вирішенню завдань відновлення несучої здатності і захисту напірних трубопроводів водовідведення. Досліджено проблеми зниження вартості відновлення трубопроводів водовідведення закритим способом і підвищення їх експлуатаційної надійності та довговічності шляхом розробки нових технологічних рішень.

10. Каржинерова Т.І. Розробка організаційно-технологічних рішень та відновлення конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-20.

Дисертацію присвячено відновленню конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель з використанням поліуретану. Виконано класифікацію та аналіз чинників, що впливають на довговічність і несучу здатність конструкцій будинків, які лежать нижче нульової позначки.

11. Кирнос В.М. Организация строительства: Учеб. пособ. / В. М. Кирнос, В. Ф. Залунин, Л. Н. Дадиверина; ПГАСА. Дніпропетровськ: Пороги, 2005. 309 с.: ил. – Библиогр.: с. 302-304.

З урахуванням досягнень передового досвіду подано основні положення в галузі сучасної теорії і практики планування й організації будівельного виробництва при зведенні промислових і цивільних будівель і споруд різного призначення.

12. Лоусан Ф. Рестораны, клубы, бары: планирование, дизайн, управление: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Проспект, 2004. 385 с.: ил.

У книзі представлено всі аспекти планування, оформлення приміщень, інвестицій в комерційні ресторани, починаючи з торговельних точок швидкого харчування і закінчуючи нічними клубами. Враховано вимоги до підприємств харчування в суспільному і державному секторах, вміщено ілюстрації найцікавіших проектів з усього світу.

13. Марморит в деталях: Квалифицированные решения исполнения утепленного фасада (в деталях): Копии описательных документов, детальные тексты, детальные чертежи = Marmorit в деталях / KNAUF M. – К., [2005]. 128 с.

У цьому виданні зібрано робочі документи та кресленики для архітектора, де пропонується зображення детального вирішення конкретної проблеми та пояснення для системного будівництва, а також описова частина. Включено всі деталі утепленого фасаду (цоколь, підвіконня, балкон, стики, покрівля, фронтон тощо).

14. Ньюбери Т. Библия садового дизайна: Пер. с англ. М.: Кладезь-Букс, 2005. 255 с.: ил.

У книзі представлено 40 типів садів – від крихітного балконного до великого заміського саду з урахуванням ландшафту, призначення і традицій. Для кожного типу саду запропоновано необхідні ключові елементи, план, ландшафтний проект, оформлення, насадження, рекомендовано найкращі рослини.

15. Операції з нерухомістю: (Нормативна база). 2-е вид. К.: КНТ, 2005. 386 с. (Правова бібліотека).

До збірника увійшли основні законодавчі акти України, що забезпечують регулювання операцій з нерухомим майном.

16. Отт А. Курс промышленного дизайна. Эскиз. Воплощение. Презентация. М.: Худож.-пед. изд-во, 2005. – 158 с.: ил.

У книзі показано засоби та шляхи художнього трактування й зображення промислових товарів і їх оточення відповідно до існуючих вимог.

17. Сентенс Б. Керамика: Путеводитель по традиционным техникам мира: Пер. с англ. М.: АСТ: Астрель, 2005. 216 с.: цв. ил.

Систематизовано відомості щодо історії кераміки, технік формовки, декорування, випалювання, альтернативних варіантів оздоблення керамічних виробів. Представлено всі види й аспекти застосування кераміки.

18. Тимофєєв Ю.Е. Організаційні структури корпоративних холдингових груп у житловому будівництві в сучасних умовах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – К.: КНУБА, 2005. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16-18.

Присвячено проблемі розробки наукових й методичних основ проектування структур управління та діяльності корпоративних холдингових груп як специфічних учасників інвестиційного процесу. Основні результати роботи знайшли впровадження в діяльності будівельних організацій м. Києва.

19. Чинь Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция: Учеб.: Пер. с англ. М.: АСТ: Астрель, 2005. 399 с.: ил.

Ілюстроване видання є універсальним посібником для архітекторів і дизайнерів, що висвітлює способи взаємозвязку простору і форми, їх організації для формування навколишнього середовища.

20. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 564 с.: іл. – Бібліогр.: с. 555-557.

У посібнику викладено сучасний економічний механізм, що забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку і конкуренції, знання якого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов