КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Єрмакова І.А. Особливості динамічного ущільнення грунтових сумішей з використанням відходів гірничого виробництва – "хвостів": Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 24 с.: рис.

У дисертації запропоновано нову методику підвищення ефективності та поліпшення якості проектування й будівництва насипів і зворотних засипок. Запропоновано та обґрунтовано оптимальний склад ґрунтової суміші з використанням відходів гірничого виробництва – "хвостів" – для влаштування земляних споруд, яка складається із 70% "хвостів" і 30% покривних суглинків.

2. Інструкція з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів / Міністерство палива та енергетики України. – К.: Укрархбудінформ, 2005. – 34 с.

Затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України 24.12.2004 р. №817. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 р. №71/10351.

3. Архитектура завтрашнего дня. 8-я Международная выставка в Венеции / Авт. В. Л. Хайт; ВНИИНТПИ. – М.: ВНИИНТПИ, 2005. – 47 с.: ил. – Библиогр.: с. 46. (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Ознайомлено з досвідом організації та функціонування 8-ї Міжнародної архітектурної виставки Венеціанської бієнале під назвою "Next", організатори якої намагалися створити уяву про найближче майбутнє світового зодчества. Розкрито експозиції національних павільйонів.

4. Высокоэффективные теплоизоляционные материалы на минерально-силикатной основе / Авт.: В. И. Калашников, В. Л. Хвастунов, С. А. Панин; Пензенская гос. архит.-строит. акад. – М.: ВНИИНТПИ, 2005. – 138 с.: ил.Библиогр.: с. 32-38. (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Досліджено розробки нових видів теплоізоляційних матеріалів із місцевої мінеральної сировини та техногенних відходів, метою яких є значне зниження собівартості продукції.

5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: (Реєстр ДНАОП, НАОП, НПАОП): Станом на 01. 01. 2006 р. – Х.: Форт, 2006. – 149 с.

Реєстр містить уточнені дані про чинні нормативні акти з питань охорони праці станом на 1 січня 2006 року.

6. Дорош М.С. Системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів в управлінні інноваційними проектами: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – К.: КНУБА, 2006. – 18 с.: рис. – Бібліогр.: с. 13-15.

Роботу присвячено вирішенню наукової задачі розробки методів і моделей інформаційних процесів в управлінні інноваційними проектами. Виконано аналіз існуючих систем управління проектами та методів їх формалізації за допомогою системного аналізу.

7. Збірник повних текстів змін до Державних будівельних норм (ДБН), Державних стандартів України (ДСТУ), що були введені в дію в 2005 році. Вип. 6 / Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 53 с.

Щорічний Збірник повних текстів змін до чинних нормативних документів, що діють у будівельній галузі України, затверджуються і вводяться в дію наказами Мінбуду України.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 67 / Харьковская нац. акад. гор. хоз-ва. – К.: Техніка, 2006. – 366 с.: рис. – Библиогр. в конце ст. (Технические науки и архит.).

Висвітлено проблеми застосування полімерних матеріалів у будівництві і міському господарстві, питання реконструкції та ремонту будівель і споруд міського господарства, формування архітектурно-ландшафтного середовища, композиційно-планувальних особливостей його реновації. Запропоновано проект раціонального енергозабезпечення населених пунктів.

9. Кошеленко В.В. Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17.

Метою дисертаційної роботи є забезпечення рівня радіаційної безпеки об’єктів будівництва, що відповідає соціально-економічним вимогам сучасної концепції радіаційного захисту людини. Обраний метод вирішення поставленої задачі апробований на житлових будинках Жовтневого району м. Дніпропетровська.

10. Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. зб. Вип. 22 / Відп. ред. М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2005. – 393 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуто інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

11. Методические основы управления межорганизационным электронным взаимодействием предприятий строительной отрасли / Авт. А. А. Ищенко. – М.: ВНИИНТПИ, 2005. – 52 с. – Библиогр.: с. 40-51. (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Проаналізовано особливості управління будівельним підприємством в умовах ринкової економіки та фактори, що стимулюють міжорганізаційну електронну взаємодію будівельних підприємств, а також проблеми, пов’язані з цим питанням.

12. Охорона праці на малих підприємствах: Практичні поради: Посіб. – Х.: Форт, 2005. – 59 с.

Наведено організаційно-методичні рекомендації та посилання на нормативно-правову документацію з охорони праці для малих і середніх підприємств. Запропоновані акти подано в систематизованій формі у вигляді комплекту управлінських, законодавчих і нормативно-правових документів з охорони праці.

13. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – К.: Укрархбудінформ, 2005. – 22 с.

У Переліку, затвердженому наказом названого Міністерства 22.08.2005 р. №161, викладено загальні положення, названі однотипні об’єкти, будинки і споруди різного призначення, а також приміщення, розташовані в них, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

14. Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VII Междунар. науч.-техн. Интернет-конф., 1-30 дек. 2005 г. / Харьковское обл. территориальное отд-ние Акад. стр-ва Украины, Харьковская нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., ХНАГХ, 2006. – 177 с.: ил. – Библиогр. в конце ст.

Розглянуто питання застосування пластмас у будівництві та міському господарстві, розрахунку і дослідження будівельних конструкцій із використанням пластмас і полімерів, їх теплостійкості, пожежної безпеки.

15. Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930-2000): Довiд. / За ред. В. О. Пермякова. – К.: КНУБА, 2005. – 124 с.: портр.

У довіднику, присвяченому 75-річчю КНУБА, подано короткі біографічні відомості про професорсько-викладацький склад з початку заснування Київського національного університету будівництва і архітектури і до сьогодення.

16. Саєнко Л.В. Вібропрес з двочастотним приводом пуансона для формування дрібноштучних бетонних виробів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 17.

Темою дисертаційної роботи є розроблення вібропресу із двочастотним віброприводом пуансона для формування бетонних виробів. Обґрунтовано й реалізовано конструктивну схему двочастотного вібратора, новизну якого підтверджено патентом України.

17. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 14 / Відп. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2005. – 284 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст. – Укр. і рос. мовами.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури та реконструкції існуючої забудови.

18. Теорія та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. праць. Вип. 6: На честь засл. архіт. України Сергія Костянтиновича Кілессо / Голов. ред. В.А. Абизов. – К.: НДІТІАМ, 2005. – 382 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст. – Укр., рос. та білорус. мовами.

Цей випуск присвячено дійсному члену Української академії архітектури, заслуженому архітектору України, лауреату Державної премії України в галузі архітектури, кандидату архітектури, старшому науковому співробітнику НДІТІАМ С.К. Кілессо. У збірнику представлено спогади шанувальників, переліки його проектів, бібліографію наукових і науково-популярних праць.

19. Технологии и оборудование для устройства бетонных промышленных полов / Авт. О. Я. Шаповалова. - М.: ВНИИНТПИ, 2005. - 46 с.: рис. – Библиогр.: с. 44-45. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад).

Розглянуто новітні технології із застосуванням сучасного обладнання і матеріалів для облаштування бетонних промислових підлог.

20. Ушаков Г.Н. Формування візуально-проникних внутрішніх просторових структур: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. архіт. - К.: КНУБА, 2006. - 19 с.: табл. – Бібліогр.: с. 16-17.

Досліджено сучасні можливості формування внутрішніх просторових структур архітектурних об’єктів, спираючись на властивості сприйняття внутрішнього архітектурного простору, потенційні можливості композиції внутрішніх просторових структур будівель та на аналіз теоретичних праць і архітектурної практики.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов