КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бадьин Г.М. Справочник строителя-технолога / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. СПб.: ЛенСпецСМУ, 2005. 320 с.: рис., табл.

У довіднику узагальнено і систематизовано інформацію про сучасні будівельні матеріали, конструкції, системи, технології, що відповідають діючим нормам, ліцензійним вимогам і міжнародним стандартам, і можуть бути застосовані для будівництва і реконструкції будівель і споруд різного призначення.

2. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учеб. 3-е изд., стер. М.: Альянс, 2005. – 351 с.: ил., рис. – Библиогр.: с. 348.

Розглянуто питання проектування і будівництва споруд, їх обємно-планувальні та конструктивні вирішення, основи архітектурно-конструктивного проектування будівель та їх комплексів.

3. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учеб. / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; Под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. – М.: ИНФРА-М, 2005. 248 с.: рис. (Среднее проф. образование). – Библиогр.: с. 242-245.

Викладено основні відомості щодо санітарно-технічного улаштування і обладнання інженерних систем житлових і громадських будівель, комунальних і промислових об’єктів.

4. Владимирский С.Р. Механизация строительства мостов: Учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во ДНК, 2006. – 151 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 131-132.

Розглянуто класифікацію мостобудівельних машин, принципи комплексної механізації будівництва, методи визначення продуктивності комплектів і комплексів машин, порядок проектування механізації робіт у мостобудуванні.

5. Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий / Общерос. обществ. фонд "Центр качества строительства". СПб., 2005. 63 с.: рис. – Библиогр. в конце глав.

У книзі досліджено вплив тривалої перерви у виробництві будівельно-монтажних робіт на експлуатаційні властивості зведених конструкцій.

6. Гроздов В.Т. Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений / Общерос. обществ. фонд "Центр качества строительства". СПб., 2005. 112 с.: рис. – Библиогр.: с. 109-112.

Представлено питання підсилення будівельних конструкцій під час реставрації будівель і споруд, а також проблеми, пов’язані з урахуванням специфічних вимог, що висунуті до підсилених конструкцій під час їх реставрації.

7. Гриджук Д.М. Іпотека у кредитуванні: Практичні поради / Д.М. Гриджук, В.О. Олійник. – К.: А.С.К., 2006. – 463 с.

У книзі комплексно висвітлено проблеми іпотечних правовідносин в Україні. Доведено, що система іпотечного кредитування одночасно послуговує вирішенню як соціальних, так і економічних проблем. Вміщено численні зразки і варіанти договорів іпотеки.

8. Доценко А.И. Коммунальные машины и оборудование: Учеб. пособ. – М.: Архитектура-С, 2005. 343 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 339.

Наведено класифікацію, призначення, принцип роботи машин, що застосовуються в комунальному господарстві міста. Подано методики розрахунку їх основних параметрів і техніко-економічні характеристики.

9. Дренажные системы и очистные сооружения. М.: Стройинформ, 2006. 271 с.: ил., рис., табл. (Застройщик).

У книзі викладено питання теорії проектування і практичні поради щодо влаштування дренажної системи та очисних споруд на заміській ділянці із застосуванням новітніх будівельних технологій та обладнання.

10. Касторных Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы: Учебно-справ. пособ. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 221 с. Библиогр.: с. 216-219. – (Строительство).

Подано класифікацію та перелік хімічних і мінеральних домішок, що застосовуються в будівництві; узагальнено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних наукових організацій, а також виробничий досвід з використання домішок у бетонах і розчинах; перелічено домішки, що є відходами серійного виробництва.

11. Конкурси, тендери, аукціони в Україні: Нормативна база. К.: КНТ, 2006. 388 с.: табл.

У збірнику представлено документи, що регулюють правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, проведення різноманітних конкурсів та аукціонів.

12. Костюченко В.В. Организация оплаты труда и сметное дело в строительстве: Учеб. пособ. / В.В. Костюченко, К.М. Крюков, В.М. Кожухар; Под ред. В.В. Костюченко. 2-е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 251 с.: табл. – Библиогр.: с. 231-238. – (Строительство).

Представлено основні положення ціноутворення в умовах ринкової економіки з урахуванням вітчизняної і зарубіжної практики, кошторисні нормативи, різновиди оплати праці, обґрунтування договірних відносин тощо.

13. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: Учеб. / И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; Под ред. И.А. Николаевской. – 2-е изд., стер. М.: ACADEMIA, 2005. 215 с.: рис. – Библиогр.: с. 210-211.

Наведено відомості про основи містобудування, зокрема, про правила складання будгенпланів, технологічні особливості підготовки будівельного майданчика, проведення будівельних робіт, принципи водо-, тепло- і газопостачання територій і будівель.

14. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / В.Н. Основин, Л.В. Шуляков, Д.С. Дубяго. – 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 444 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 438. – (Строительство и дизайн).

Охарактеризовано будівельні матеріали та вироби за основними властивостями, технологіями виготовлення і застосування.

15. Охорона праці в Україні: Нормативна база. 2-е вид., випр. і доп. К.: КНТ, 2006. 418 с.: табл.

Систематизовано нормативно-правові акти, що регулюють правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

16. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 463 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 441-447. – (Альма-матер).

Узагальнено світовий і вітчизняний досвід управління інноваційними процесами в економіці, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств, фірм і компаній, особливості стратегічного і оперативного управління їх інноваційною діяльністю.

17. Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. посіб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К: АЛЬТЕРПРЕС, 2006. – 263 с.: картосхеми, рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Розкрито теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методи комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території. Вміщено інформацію про рекреаційні ресурси та умови України.

18. Фасады. Материалы и технологии. М.: Стройинформ, 2005. 494 с.: рис. (Застройщик).

Запропоновано інформацію щодо фасадних систем, технологій виконання робіт, улаштування покриттів і фарбування фасадів, використання новітніх матеріалів, віконних, дверних і світлопрозорих конструкцій, таких фасадних елементів, як зимовий сад.

19. Фролов С.Г. Краткое справочно-методическое пособие главному инженеру (архитектору) проекта: Учеб. пособ. / Под ред. С.Г. Фролова. – М.: Изд-во АСВ, 2005. – 319 с.: табл.

У посібнику подано в технологічній послідовності етапи розробки проекту протягом усього розрахункового періоду – від передінвестиційних досліджень до введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

20. Цены и ценообразование: Учеб. / Под ред. В.Е. Есипова. 4-е изд., перераб. и доп. М.; СПб.: Питер, 2006. 560 с. (Учебник для вузов).

Це видання містить систематизований курс теорії ціни, що є складовою основи економічної освіти в країнах з ринковою економікою.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов