КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Вечерський В.В. Курс історії архітектури: Метод. посіб. / Нац. акад. образотв. мистецтва та архіт. – К.: Ін-т проблем сучасного мистецтва, 2006. – 299 с.: іл.

Експериментальне видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 років і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 році.

2. Виноградов Ю.Н. Проектирование предприятий мясомолочной отрасли и рыбообрабатывающих производств: Теоретические основы общестроительного проектирования: Учеб. пособ. / Ю. Н. Виноградов, В. Д. Косой, О. Ю. Новик. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 330 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 330.

Викладено сучасні методи загальнобудівельного проектування підприємств м’ясної, молочної та рибної промисловості, що включають розробку генеральних планів, конструювання промислових будівель і холодильників, реконструкцію підприємств, інженерне обладнання систем опалення, вентиляції, водопостачання і каналізації.

3. Дмитренко А.Ю. Принципи функціонально-планувальної організації малих сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2006. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 18.

У дисертації розглянуто питання перспективної функціональної спеціалізації та принципи планувальної організації малих сільських поселень у сучасних соціально-економічних та демографічних умовах.

4. Ионина Н.А. Сто великих монастырей. - М.: Вече, 2006. – 478 с.: ил. – (100 великих).

У виданні йдеться як про найвідоміші християнські монастирі від Заходу до Сходу, що є національними святинями, так і про монастирі буддійські – унікальні архітектурні пам’ятки, центри пустельницького спільного життя і молитовної практики.

5. Киевский альбом: Исторический альманах. Вып. 4 / КНМЦ; Гл. ред. Т. Ананьева. – К.: Дух і літера, 2006. – 127 с.: ил.

Четвертий випуск серійного видання Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури та заповідних територій розкриває забуті сторінки в історії Києва, його святинь, вулиць, садиб і будинків, видатних і простих киян, що є творцями цієї історії.

6. Ковалинський В. Київські мініатюри. Кн. 5. – К.: Купола, 2006. – 457 с.: іл.

Книга п’ята “Київських мініатюр” відомого київського історика і письменника Віталія Ковалинського розповідає про історію банківської справи у Києві на основі документальних свідчень і архівних знахідок.

7. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 70 / Харьк. нац. акад. городского хоз-ва. – К.: Техніка, 2006. – 442 с.: рис., табл. –Библиогр. в конце ст. – (Экономические науки).

Розглянуто теоретичні засади розробки проектів соціально-економічного розвитку міських територіальних утворень, інформаційні технології територіального управління при реалізації регіональних цільових програм.

8. МГСН 4.19-2005:Московские городские строительные нормы. Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве: Утв. Правительством Москвы Постановленим от 28.12.2005 г. №1058-ПП. – М., [2005]. – 126 с.

Ці норми поширюються на проектування, експертизу та розробку технічних умов як для окремих будівель, так і для тих, що входять до складу багатофункціональних комплексів, будівель висотою понад 75 і до 400м. Викладені вимоги враховують специфіку висотних будівель і є доповненням до діючих норм. До норм вперше увійшов розділ “Заходи із забезпечення вимог безпеки”. Використано російську нормативну базу, а також міжнародний досвід висотного будівництва.

9. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 23 / Відп. ред. М.М. Осєтрін; КНУБА, ДНДІТІАМ. – К.: КНУБА, 2006. – 379 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, транспортної інфраструктури тощо.

10. Моисеева М.В. Летние площадки: создание и управление. – М.: Изд. дом "Ресторанные ведомости", 2006. – 191 с.: цв.ил.

Проаналізовано ефективність організації літніх майданчиків, використання їх торговельними закладами і ресторанами для залучення додаткових відвідувачів. Подано інформацію щодо їх відкриття, обладнання, особливостей меблювання і сервіровки, оформлення та обслуговування.

11. Низовский А.Ю. Величайшие храмы мира: Энцикл. справ. – М.: Вече, 2006. – 572 с.: ил. – (Величайшие тайны мира).

Довідник містить необхідну інформацію про найвеличніші храми всіх релігій світу, що складають золотий фонд людства.

12. Посадові інструкції: Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. – 2-е вид. – К.: КНТ, 2006. – 365 с. – (Кадри підприємства).

У виданні представлено зразки посадових інструкцій працівників, які зайняті в будівництві, у відповідності до Класифікатора професій (ДК 003-95) з урахуванням змін і доповнень.

13. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда: Утв. Постановлением Росстроя РФ от 27.09.2003 г. №5176. – М.: НЦ ЭНАС, 2005. – 140 с.: табл. – (Правила и инструкции).

Викладено Правила і норми (РФ), що визначають вимоги та порядок щодо експлуатації, капітального ремонту і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, забезпечення збереження і утримання житлового фонду, технічної інвентаризації.

14. Проектирование мостов и труб. Металлические мосты: Учеб. / И. Богданов [и др.]; Под ред. Ю.Г. Козьмина. – М.: Маршрут, 2005. – 459 с.: рис.

– (Высшее профессиональное образование).

Проаналізовано основні питання сучасної технічної політики в галузі металевих прогонових споруд мостів найпоширеніших систем (балочної, рамної, аркової, комбінованої). Подано загальні характеристики металевих прогонових споруд, наведено галузі їх застосування, сучасні матеріали і типи з’єднань металоконструкцій, методику їх розрахунку.

15. Проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій: Навч. посіб. / В. О. Пермяков [та ін.]; За ред. В.А. Пермякова; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 179 с.: іл. – Бібліогр.: с. 176-179.

Висвітлено актуальну проблему проектування легких металевих конструкцій мінімальної працемісткості.

16. Реконструкція житла. Вип. 7 / Голов. ред. Г.І. Онищук; Мінбуд України, ін-т “НДІпроектреконструкція”. – К., 2006. – 247 с.: рис., табл.

У цьому випуску представлено статті, що наголошують на питаннях нормативно-правового забезпечення, пошуку проектних рішень реконструкції житла, результатах досліджень проблеми фахівцями (історико-архівні, соціальні аспекти, технічний стан), економному використанню ресурсів, застосуванню новітніх технологій, будівельних матеріалів та виробів.

17. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: Учеб. пособ. / Под общ. ред.: П. Г. Грабового, В. А. Харитонова. – М.: АСВ: Реалпроект, 2005. – 624 с.

Запропоновано тенденції розвитку територій під забудову з урахуванням соціально-економічних умов історичного розвитку суспільства. Представлено сучасний погляд на архітектурне обличчя житлових кварталів і окремих будівель, а також об’єктів на території промислової зони, на умови комфорту, соціально-економічні вимоги, на рівень облаштування квартир і благоустрій міської території.

18. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: Навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка"; За ред. А.І. Гавриляка. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 538 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 534-538.

Викладено основи організації технічної експлуатації будівель, інженерних споруд та їх технічного устаткування, питання реконструкції міської забудови і модернізації окремих будинків , враховуючи конструктивні особливості, технічний стан.

19. Україна. Закон. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: За станом на 30 берез. 2006 р. / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 27 с.

Закон України №2866-ІІІ від 29.11.2001 р. із змінами, внесеними Законом України №3053-IV від 03.11.2005 р.

20. Чернявський А.Д. Тенденції ринкової трансформації управління в будівельному комплексі України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. екон. наук. – К.: КНУБА, 2006. – 38 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-35.

У дисертації розроблено нову наукову концепцію формування організаційних форм управління в будівельному комплексі України. Визначено функціональний механізм управління суб’єктом підприємницької діяльності будівельного комплексу, виявлено основні тенденції трансформації та розвитку нових організаційних форм управління.

21. Яновски Л. Проектирование механического оборудования лифтов: Моногр.: Пер. с англ. / Науч. ред. Г.Г. Архангельський. – 3-е изд. – М.: Изд-во АСВ, 2005. – 333 с.: рис. – Библиогр.: с. 329-330.

Детально описано принципи та концепції проектування всіх компонентів механічного обладнання електричних ліфтів з наведенням у деяких випадках математичного аналізу та порівнянням з міжнародними стандартами.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов