КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Білокриницький С.М. Проектування доріг місцевого значення: Конспект лекцій / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2005. – 135 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 133.

Наведено загальні поняття про автомобільні дороги, їх класифікацію, питання дорожніх вишукувань і проектування сільськогосподарських доріг із необхідним ступенем повноти для інженера-землевпорядника.

2. Бабич Є.М. Розрахунок сталефібробетонних і сталефіброзалізобетонних згинальних елементів: Рекомендації / Є. М. Бабич, С. Я. Дробишинець; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Луцький держ. техн. ун-т. – Рівне: Вид-во Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування, 2006. – 39 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-31.

Викладено методику визначення напружено-деформованого стану, міцності, тріщиностійкості і прогинів сталефібробетонних і сталефіброзалізобетонних згинальних елементів при одноразових і повторних малоциклових навантаженнях. В основу методики розрахунків покладено сучасну деформаційну розрахункову модель.

3. Гамильтон Дж. Ремонт ванной комнаты для "чайников": Пер. с англ. / Дж. Гамильтон, К. Гамильтон. М.; СПб.; К.: Диалектика, 2005. 269 с.: рис., фото. цв.

Сучасне практичне видання містить відповіді на всі питання від складання кошторису і плану виконання ремонтних робіт до подробиць у створенні неповторного дизайну та облаштування ванної кімнати.

4. Гнідець Б.Г. Електротермічне попереднє напруження будівельних конструкцій в умовах будівництва: Рекомендації для технології виконання робіт / Б. Г. Гнідець, М. Р. Щеглюк, І. Д. Кавацюк; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів: СПОЛОМ, 2004. – 107 с.: рис., табл.

Узагальнено результати досліджень із технології електротермічного попереднього напруження стержневої арматури в умовах будівництва, що дозволило ширше використовувати статично невизначені системи із застосуванням збірних, збірно-монолітних, монолітних залізобетонних та металевих конструкцій при спорудженні будівель і споруд, а також їх підсиленні при реконструкції.

5. Джура В.М. Стиснені елементи із сталевих двотаврів з порожнинами, заповненими бетоном: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / НДІБК. – К., 2006. – 19 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 17.

Дисертацію присвячено дослідженню несучої здатності і напружено-деформованого стану стиснених елементів із сталевих прокатних двотаврів з боковими порожнинами, заповненими бетоном, за умови центрального, позацентрового та косого позацентрового стиску. Запропоновано рекомендації щодо розрахунку досліджуваних конструкцій за деформованою схемою та за граничними станами.

6. Использование мягких геосинтетических оболочечных конструкций в строительстве: Учеб. пособ. / В. В. Миронов [и др.]. М.: Изд-во АСВ, 2005. 63 с.: рис. – Библиогр.: с. 61-63.

Розглянуто питання застосування геосинтетичних оболонкових конструкцій і засобів гідромеханізації земляних робіт у будівництві.

7. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підруч. / Київ. ун-т ринкових відносин. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.: табл.

У підручнику представлено основні питання курсу "Проектне фінансування": мотивація і сутність проектного фінансування; передінвестиційні дослідження; обґрунтування доцільності інвестиційного проекту; бюджетування капіталу; підрядні тендери та контракти; проектно-кошторисна документація тощо.

8. Лєбєдєв М.М. Планування та організація робіт з утримання житлових і громадських будівель та споруд / М. М. Лєбєдєв, І. М. Третьяков. – К.: Автограф, 2006. – 214 с.: табл. – Бібліогр.: с. 77-79.

Наведено класифікацію житлових і громадських будівель, основні відомості з планування та організації робіт з утримання міських житлових і громадських будівель і споруд на базі чинної нормативно-правової бази, правил користування приміщеннями та санітарно-гігієнічних вимог.

9. Маилян Р.Л. Строительные конструкции: Учеб. пособ. / Р.Л. Маилян, Д.Р. Маилян, Ю.А. Веселев. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 875 с.: рис. – Библиогр.: с. 851-853. – (Строительство).

Розглянуто особливості будівельних конструкцій з різних матеріалів, фізико-механічні властивості матеріалів, результати експериментальних і теоретичних досліджень поведінки конструкцій під навантаженням, прийоми конструювання і розрахунку.

 

10. Моніторинг природного середовища: Навч. посіб. Ч. 1 / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Уклад. Т. В. Соловей. Чернівці: Рута, 2006. 47 с.: табл. – Бібліогр.: с. 45-46.

Запропоновано головні методологічні принципи і підходи до організації моніторингу природного середовища, а також методики і стислі теоретичні положення щодо сфери моніторингу повехневих вод і стану забруднення атмосферного повітря.

11. Новицкий Я.П. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности: (За рукописом 1917 р.). - 2-е вид., доп. - Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 114 с.: іл., фото. – Бібліогр.: с. 110-113.

Книга видатного дослідника запорізького краю Якова Павловича Новицького присвячена острову Хортиці – колисці запорізького козацтва. Видання ілюстроване унікальними фотографіями з колекції автора, що раніше не публікувалися, та знімками сучасних запорізьких фотохудожників.

12. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: Учеб. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2005. 447 с.: ил.Библиогр.: с. 440-441.

У підручнику представлено всі аспекти виставкової справи: мета, завдання, координація, регулювання, менеджмент і технології, пов’язані з підготовкою, організацією та проведенням наукових, технічних і промислових виставок за участю вітчизняних і зарубіжних організацій-виробників, дослідників, розробників, постачальників і споживачів товарів і послуг.

13. Петренко О.С. Охорона водних ресурсів. Умови скиду стічних вод в поверхневі водні об'єкти: Навч. посіб. К.: КНУБА, 2005. – 141 с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 138-139.

Проаналізовано умови скиду стічних вод у поверхневі водні об'єкти залежно від їх екологічного стану, процесів змішування та самоочищення, дотримання необхідних вимог у контрольних створах і пунктах. Подано методи розрахунку гранично допустимого скиду стічних вод, загальні рекомендації щодо поетапного здійснення цих скидів.

14. Пименов П.А. Основы рекламы: Учеб. пособ. – М.: ГАРДАРИКИ, 2006. 399 с.: ил. табл. – Библиогр.: с. 387-394.

Представлено основні показники рекламного процесу: історію, завдання, особливості мультикультурного середовища, де реклама виконує функції соціального комунікатора, а також технологію створення і руху рекламного продукту.

15. Профессор Владимир Иванович Большаков. Днепропетровск: РВА "Днепр-VAL", 2006. – 199 с.: фото.

Книга присвячена особистому життю і творчості ректора Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, доктора технічних наук, професора, одного з провідних наукових діячів України. Видання підготовлене до ювілею В.І. Большакова.

16. Рижакова Г.М. Економічна діагностика та багатокритеріальна оптимізація портфеля будівельних інвестицій: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.07.03) / КНУБА. – К., 2006. - 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертацію присвячено розробці інноваційних теоретичних основ для потреб економічної оцінки, формування раціонального складу та ресурсно-календарного планування портфеля будівельних інвестицій.

17. Теличенко В.И. Управление экологической безопасностью строительства: экологическая экспертиза и оценка воздействий на окружающую среду: Учеб. пособ. / В. И. Теличенко, М. Ю. Слесарев. М.: Изд-во АСВ, 2005. 383 с. – Библиогр.: с. 379-382.

У посібнику в систематизованому вигляді наведено витяги з міжнародних і національних (РФ) правових і технічних актів, коментарів до них. Розглянуто питання методології й організації екологічної оцінки безпеки та якості довкілля в будівництві, наведено практикум з основних питань екологічної експертизи, стандартизовані терміни з даної тематики.

18. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами : Навч. посіб. / А. М. Третяк, О. С. Дорош; Під заг. ред. А. М. Третяка. К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2006. 462 с.: рис., табл.

Висвітлено аспекти історичних та соціальних передумов розвитку, теоретичні основи, методи, напрями й механізми управління земельними ресурсами.

 

19. Україна. Закон. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: За станом на 28 квітня 2006 р./ Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парламентське вид-во, 2006. 39 с.

Закон України №3687-ХІІ від 15.12.1993 р. в редакції Закону №1771-ІІІ від 01.06.2000 р. із змінами, внесеними Законами №2188-ІІІ від 21.12.2000 р., №2921-ІІІ від 10.01.2002 р., №34-ІV від 04.07.2002 р., №762- ІV від 15.05.2003 р., №850- ІV від 22.05.2003 р.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов