КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Білик М.С. Теорія і практика формування містобудівних систем: Моногр. / Ред. Н. Гаврішко; Укр. акад. архіт., Акад. буд-ва України. – 2-е вид., відред. і доп. – Тернопіль: Архіт.-буд. НПВ Корпор. "Терно-КОРС", 2005. 319 с.: мал., табл. – Бібліогр.: с. 310-314.

Ця праця охоплює наукові та проектні розробки, доповіді, статті й інші роботи автора з динаміки розвитку містобудівних систем та формування методологічних основ просторової організації.

2. Борт О.В. Напружено-деформований стан системи "будівля-основа" в умовах зсувонебезпечних територій: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2006. 23 с.: рис. Бібліогр.: с. 19-20.

Дисертацію присвячено питанням розроблення методики аналізу напружено-деформованого стану основ будівель в умовах зсувонебезпечних територій.

3. Буреніна Н.Б. Оптимізація співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні (на прикладі будівельних підприємств Криму): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / КНУБА. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

У дисертації обґрунтовано і сформульовано співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні діяльності будівельних підприємств в умовах ринкової економіки.

4. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 2006-5(61): Сучасні будівельні конструкції і матеріали / Голов. ред. Є. В. Горохов. – Макіївка: ДонНАБА, 2006. – 203 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

До даного випуску включено статті за результатами досліджень сучасних будівельних конструкцій та новітніх матеріалів, наведено технічні характеристики, переваги застосування на основі розрахункових моделей.

5. Вечерський В.В. Українська дерев'яна архітектура: Фотоальбом / Голов. ред. В. Строля. – К.: Балтія-Друк, 2006. – 60 с.: кол. іл. – Укр., рос. та англ. мовами.

Фотоальбом присвячено суворій, непоказній красі дерев’яної архітектури України, яка свого часу створювалась за допомогою самої лише сокири та найпростіших інструментів. Основна мета цього видання – привернути увагу спеціалістів і громадськості до проблем вивчення і збереження памяток деревяного зодчества, захистити цю частину національного надбання для наступних поколінь.

6. Вода І.С. Підвищення ефективності управління інвестиційною та інноваційною діяльністю будівельних організацій (на прикладі будівельних організацій Донецької області): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / КНУБА. – К., 2006. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 18.

У дисертації досліджено особливість управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні в сучасних умовах з урахуванням досвіду розвинутих країн, методичних підходів до оцінки ефективності проектів, аналізу діяльності підприємств Донецької області.

7. ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд / Розроб. ВАТ "КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ". Офіц. вид. Введ. в дію з 1.10.2006 р. К.: Мінбуд України, 2006. – 77 с. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). Укр. та рос. мовами.

Державні будівельні норми України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 29 березня 2006 р. №97, містять вимоги до виконання та вжиття заходів щодо захисту людей і тварин від дотику до струмоведучих частин, якщо пошкодження в електроустановках низької напруги будинків і споруд відсутні (захист від прямого дотику), а також у випадках дотику до відкритих провідних частин за наявності пошкодження в цих електроустановках (захист у разі непрямого дотику). Ці нормативи введені вперше.

8. Денисов Є.В. Встановлення параметрів напруженого стану елементів металевих фермових конструкцій, що експлуатуються, удосконаленим вібраційним методом: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук / ДонНАБА. – Макіївка, 2006. – 22 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20.

У дисертації розглядаються теоретичні та експериментальні дослідження вібраційного методу визначення зусиль у стрижнях металевих фермових конструкцій на основі запропонованого експериментального способу уточнення параметрів динамічної моделі.

9. Днепропетровск. Архитекторы: Альбом / Н. П. Андрущенко, М.Э. Кавун, Н.А. Лопатюк и др.; Под общ. ред. Н. Н. Кондель-Перминовой. К.: Изд. дом А+С, 2006. 295 с.: цв. ил.

У книзі з максимальною архітектурознавчою вірогідністю представлено унікальне місто Катеринослав-Дніпропетровськ, індустріальний та інтелектуальний гігант. Розглянуто всі етапи історії містобудування разом з галереєю творчих портретів архітекторів і будівельників, наведено перспективи урбаністичного розвитку Дніпропетровська.

10. Київ. Парки, площі, вулиці: Фотоальбом / Г. Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Відп. ред. Ю.О. Храмов;Ін-т гуманіт. досліджень УАН. – К.: Фенікс, 2006. – 320 с.: іл.

У фотоальбомі подано фрагменти історії Києва та його сьогодення, що об’єднані в чотири тематичних блоки з відповідним текстовим матеріалом – парки, площі, вулиці (історичні), околиці старого міста. Представлено близько 500 оригінальних фотографій.

11. Кириченко В.А. Напружено-деформований стан затиснених сталевих балок із уточненням крайових умов: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук / ОДАБА. – Одеса, 2006. – 20 с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 17.

У дисертаційній роботі розроблено методику визначення уточнених крайових умов при згинанні балок, затиснених на опорах. Експериментально встановлено достовірність розробленої методики, отримано результати, що мають практичне значення.

12. Клименко П.Р. З історії забудови Умані. – Умань: АЛМІ, 2006. – 143 с.: іл. – Бібліогр.: с. 143.

У книзі викладено стислу історію забудови Умані з 1609 р. по 1995 р. Представлено козацьке коріння в історії міста, роль військових поселень, заснування парку "Софіївка", періоди занепаду та відбудови, створення містобудівельних основ розвитку й становлення сучасної багатоповерхової Умані. Проілюстровано видання проектними рішеннями, ескізами та планами як міста в цілому, так і окремих зон, будинків і споруд.

13. Коммунальное хозяйство городов: Науч-техн. сб. Вып. 71 / Харьковская нац. акад. гор. хоз-ва. – К.: Техніка, 2006. – 409 с.: рис., табл. – Библиогр. в конце ст. – (Экономические науки). – На укр. и рус. яз.

Розглянуто проблеми пошуку джерел фінансування розвитку підприємств житлово-комунального господарства, основні інструменти тарифного регулювання, що впливають на механізм його функціонування. Запропоновано створення інформаційної системи комунального господарства з метою удосконалення процесу його управління в умовах реформування галузі.

14. Оцінка майна в Україні. Т. 1: Нерухоме майно: Моногр. / Л. І. Воротіна, В.Є. Воротін, В.Г. Лісняк, В.М. Поліщук; За заг. ред. Л. І. Воротіної.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. 216 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 213-214.

У монографії узагальнено сучасні наукові і практичні дослідження оцінки нерухомого майна та майнових прав у сучасних умовах ринкової трансформації України. Відповідно до чинного законодавства висвітлено пріоритети опанування професії оцінювача нерухомого майна.

15. Павлюк П.О. Дослідження конструктивно-технологічних особливостей проектування, влаштування, експлуатації суміщених дахів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук / КНУБА. – К., 2006. – 24 с.: рис. – Бібліогр.: с. 21-22.

Дисертація є результатом комплексу проведених досліджень, що вирішують два кола завдань: перше – встановлення причини низької рентабельності суміщених дахів; друге – визначення та обґрунтування більш досконалого підходу до зведення таких дахів, що усуває цю причину.

16. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наук. праць. Спец. вип.: Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну в міському середовищі / КиївЗНДІЕП; Голов. ред. В.Б. Шевельов; Під заг. ред. В.В. Куцевича. – К., 2006. – 143 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику проаналізовано напрямки взаємодії мистецтв у цивільних будівлях і спорудах, досліджено вітчизняний і закордонний досвід синтезу архітектури з різними видами монументально-декоративного мистецтва та дизайном.

17. Праці Центру пам'яткознавства. Вип. 9 / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК; Голов. ред. О. М. Титова. К., 2006. 238 с.: іл. Укр. та рос. мовами.

Чергове число збірника продовжує розвиток уже традиційних тем про памятки науки і техніки. Вміщено статті щодо завершених наукових розвідок, започаткованих в попередніх числах збірника.

18. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 14 / АБУ, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування; Відп. ред. Є. М. Бабич. Рівне, 2006. 492 с.: рис., табл. Укр. та рос. мовами.

Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі будівельних матеріалів і технологій, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їх розрахунку. Значну увагу приділено питанням реконструкції та підсилення будівель і споруд.

19. Український тлумачний словник будівельних термінів: (Книга знання) / О. М. Лівінський, М.О. Лівінський, О.А. Васильковський та ін., Під заг. кер. та наук. ред. О. М. Лівінського; УАН (від-ня архіт. і буд. наук). – 1-е вид. – К.: Вид-во "МП Леся", 2006. – 527 с. – Бібліогр.: с. 521-526.

До словника ввійшло близько 10 тис. термінів, які поширені у сфері архітектури та будівництва. Мета цього видання – означити українську будівельну термінологію, довести її до фахівців, подати тлумачення термінів для їх засвоєння та правильного вживання українською мовою.

20. Хто є хто в будівництві та архітектурі. Вип. 3 / Авт.-упоряд. В. В. Болгов. К.: Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу, 2006. – 175 с.: фото.

До третього випуску довідкового видання вміщено основні відомості щодо провідних українських архітекторів і творчих архітектурних майстерень, проектних і науково-дослідних інститутів, спеціалізованих вищих навчальних закладів, підприємств та організацій галузі. Особливу увагу приділено відомостям про Українську академію архітектури. Довідник завершує перелік українських архітекторів-лауреатів національних і міжнародних премій та тих, яким присвоєні почесні звання "Заслужений архітектор УРСР", "Заслужений архітектор України", "Народний архітектор України".

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 425-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов