КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (із змінами за станом на 08.02.2006) / Мінбуд України. К.: Укрархбудінформ, 2006. 84 с.

Інструкція із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держжитлокомунгоспу України від 26.11.2002 №73 та Мінбуду України від 08.02.2006 №42.

2. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 65: Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація / ДНДІБК; Голов. ред. П.І. Кривошеєв. – К., 2006. – 331 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати науково-дослідних робіт в галузі теорії та практики сталезалізобетонних, залізобетонних і бетонних конструкцій. Розглянуто питання технології, розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій.

3. Гоблик А.В. Оптимізація просторової організації територій в зоні підвищених ризиків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.20) / КНУБА. – К., 2006. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 17-18.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-технічної проблеми оптимізації просторової організації територій (ПОТ)у зоні підвищених ризиків. У роботі поглиблено розвиток теорії містобудування, а саме, сформульовано і обґрунтовано основні поняття ПОТ, запропоновано новий підхід до дослідження містобудівних систем на основі математичних моделей.

4. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України / НДІБК; ВАТ КиївЗНДІЕП; КримНДІпроект; Крим. експерт. рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів; ОДАБА; ЧорноморНДІпроект; ДержДорНДІ . – Офіц. вид. – На заміну СНиП ІІ-7-81*; Чинні від 2007-01-02. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 82 с. – (Державні будівельні норми України. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі). – Укр. та рос. мовами.

Ці норми поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію і відновлення залізобетонних, металевих, кам’яних і дерев’яних конструкцій будівель і споруд, що зводяться або розміщені на майданчиках із сейсмічністю 6 балів і вище.

5. ДБН В.2.5-28:2006. Природне і штучне освітлення / Мінбуд України; НВП "Елетер". – Офіц. вид. – На заміну СНиП ІІ-4-79; Чинні з 2006-10-01. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 76 с. – (Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд). – Укр. та рос. мовами.

Ці норми поширюються на проектування освітлення територій, приміщень нових та існуючих, що підлягають реконструкції будівель і споруд різного призначення, місць виконання робіт на відкритих просторах територій промислових і сільськогосподарських підприємств, залізничних колій, площ підприємств, зовнішнього освітлення міст, поселень і сільських населених пунктів. Проектування пристроїв місцевого освітлення, які постачаються комплектно із верстатами, машинами і виробничими меблями, слід також виконувати відповідно до цих норм.

6. Денисова Н.И. Ресторанный интерьер: Идеи и дизайн. Вып. 3. М.: Ресторанные ведомости, 2006. 191 с.: цв. ил. (Энциклопедия ресторатора).

До видання увійшло понад 30 проектів, що стали подією в розвитку ресторанного дизайну та окреслили модні тенденції в оформленні інтерєрів.

7. Доненко В.І. Ефективне використання капітальних вкладень при реалізації інвестійних будівельних проектів та програм: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.13.22) / ПДАБА. Дніпропетровськ, 2006. 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Основною метою дисертаційної роботи є розробка механізму оцінки ефективного використання капітальних вкладень шляхом оптимального їх розподілу відповідно до етапів інвестиційного проекту чи програми.

8. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу: Технічні умови / ДНДІ "Укрдіцемент". – Офіц вид. – На заміну ТУ-21-26-11-90, ТУ-21-13-6-89; Введ. вперше; Чинні з 2007-01-01. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 8 с. – (Національний стандарт України. Будівельні матеріали).

Цей стандарт поширюється на активні мінеральні добавки і добавки-наповнювачі, які застосовуються при виробництві цементу як основні або додаткові компоненти його речовинного складу, і встановлює технічні вимоги до них. Стандарт не поширюється на добавки, які відповідно до ГОСТ 24640 регулюють основні властивості цементу, і технологічні добавки, які полегшують помел цементу, не впливаючи суттєво на його властивості.

9. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі: Технічні умови. Зміна №1 / ДНДІБК. – Вид. офіц. Чинні від 2006-07-01. К.: Укрархбудінформ, 2006. 4 с. – (Національний стандарт України. Будівельні матеріали). Укр. та рос. мовами.

Прийнято та надано чинності наказом Мінбуду України від 27 квітня 2006 р. №148.

10. ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. Суміші будівельні сухі модифіковані: Загальні технічні умови / ТКС "Буд. матеріали"; ДНДІБК; АВСБС. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинні від 2006.10.01. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 35 с. – (Національний стандарт України. Будівельні матеріали). – Укр. та рос. мовами.

Цей стандарт поширюється на суміші будівельні сухі модифіковані, які виробляються на основі в’яжучих, модифікуючих добавок, наповнювачів крупністю до 5 мм та, за потреби, пігментів, що застосовуються під час будівництва, ремонту конструкцій будинків і споруд промислового та цивільного призначення згідно з ДБН В.2.6-22.

11. Збірник законодавчих та інструктивних документів з питань архітектури та реклами / Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. 56 с.

У збірнику вміщено: Закони України "Про архітектурну діяльність" (від 20.05.1999 р. №687-ХIV зі змінами станом на 01.10.2006 р.); "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (від 11.07.2003 р. №1121-IV зі змінами, внесеними Законом України від 3.02.2004 р. №1407-IV); Постанову Кабінету Міністрів України "Типові правила розміщення зовнішньої реклами" (від 29.12.2003 р. №2067); розпорядження КМДА "Про розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва" (від 26.12.2005 р. №2430).

12. Збірник законодавчих та нормативних документів з питань теплопостачання / Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. 52 с.

До збірника увійшли: Закон України "Про теплопостачання" (від 2.06.2005 р. №2633- IV); "Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затверджені Постановою Кабінету Міністрів України (від 21.07.2005 р. №630); "Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання", затверджені наказом Мінбуду України (від 22.11.2005 р. №4).

13. Каталог автоматических регуляторов для систем теплоснабжения зданий: Регуляторы температуры прямого действия. Регуляторы давления прямого действия / ТОВ "Данфосс". К., 2006. 204 с.: ил. – (Making Modern Living Possible).

Каталог складено за матеріалами компанії "Данфосс" із урахуванням останніх розробок. Запропоновано найпоширеніше приладдя та устаткування для регулювання температурних і гідравлічних режимів систем опалення та гарячого водопостачання.

14. Кузнецова І.О. Моделювання візуального сприйняття об'єктів дизайну, декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук (05.01.03) / КНУБА – К.:, 2006. – 37 с.: іл. – Бібліогр.: с. 31-34.

У дисертації досліджено дизайн як різновид синтезу мистецтва, науки і техніки в аспекті системної поліфункціональності та особливостей сприйняття.

15. Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.24.04) / КНУБА. – К., 2006. 16 с.: іл. – Бібліогр.: с. 13.

У роботі обґрунтовані інституційні засади ведення кадастрово-реєстраційних систем, запропоновано модель кадастрово-реєстраційної діяльності в Україні, яка базується на трьох складових: формуванні об’єктів нерухомого майна, кадастровому обліку об’єктів нерухомого майна та державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.

16. Маладика І.Г. Розроблення вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини на основі багатокомпонентних сумішей речовин: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (21.06.02) / ХДТУБА. – Х., 2006. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16-17.

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-технічне завдання щодо створення ефективних вогнегасних і вогнезахисних засобів для деревини на основі трикомпонентних сумішей речовин, які підвищують якість активних і пасивних засобів пожежної профілактики об’єктів, де пожежним навантаженням є деревина.

17. СНиП ІІ-35-76. Ч. ІІ. Нормы проектирования. Гл. 35: Котельные установки / Ин-т "Сантехпроект" Госстроя СССР; Минбуд Украины. – Взамен СНиП ІІ-Г.9-65, СН 350-66. – Перевид. - К.: Укрархбудінформ, 2006. 43 с. – У надзаг.: Перевид. здійснене для застосування на терит. України відповідно до наказу Мінбуду України від 22.03.2006 р. №74 із врахуванням чинних змін та допов.

Актуалізація нормативного документа виконана технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" Мінбуду України.

18. Соколова Я.В. Підвищення екологічної безпеки теплогенеруючих установок комунального господарства: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (21.06.01) / Донецький нац. ун-т. Донецьк, 2006. 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 15-17.

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному обґрунтуванню зниження шкідливих речовин у викидах ТГУ комунального господарства за рахунок розробки технічних рішень і рекомендацій з удосконалення систем регулювання теплових режимів ТГУ та на основі прогнозування характеристик викидів.

19. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 37 / Под общ. ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2006. – 687 с.: рис., табл. – (Инновацион. технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражд., пром. и трансп. назначения). – На укр. и рус. яз.

До збірника включено статті з актуальних питань діагностики, технічного стану, прогнозу довговічності та надійності, ремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового, транспортного будівництва.

20. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 15 / Відп. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2006. – 353 с.: рис., табл. – Укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі теорії та історії архітектури, містобудування, архітектури будівель і споруд, реконструкції існуючої забудови.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576,

417-6387.

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов